ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงนุช อังยุรีกุล 4
2 จารึก สิงหปรีชา 4
3 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 3
4 วิษณุ อรรถวานิช 2
5 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
6 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
7 อัมพร น้อยแสง 2
8 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
9 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
10 นฤมล หลวงใจ 2
11 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
12 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
13 บังอร ทับทิมทอง 2
14 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
15 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
16 สมหมาย อุดมวิทิต 2
17 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
18 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
19 พีรพล ธีระตันติกุล 1
20 ภาณุวัฒน์ ภัทรอนันตกุล 1
21 เพ็ญพร ปุกหุต 1
22 ลัดดาวัลย์ เมืองคำ 1
23 ภัททิมา นันทธเนศ 1
24 ชนนิภา มหาพัฒนไทย 1
25 วุฒิพันธ์ สุปินะ 1
26 สุพรรษา สูญสิ้นภัย 1
27 ธิบดี คงหอม 1
28 อริศรา นาคะผดุงรัตน์ 1
29 ศรินยา ตั้งเกื้อมิตร 1
30 ลัคนา พิทักษาไพศาล 1
31 อรรณพ ศิริชัย 1
32 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
33 อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
34 ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล 1
35 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
36 ศศิวิมล มีอำพล 1
37 รังสรรค์ หทัยเสรี 1
38 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 1
39 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
40 ยืน ภู่วรวรรณ 1
41 วิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ 1
42 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
43 สยุมพร โยธาสมุทร 1
44 โสมสกาว เพชรานนท์ 1
45 วิชญาดา ถนอมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 6
4 2552 1
5 2551 6
6 2550 4
7 2549 2
8 2546 3
9 2539 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความผันผวนเงินทุนต่างประเทศและปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของเงินทุนต่างประเทศของไทย
2 ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการถือครองทองคำของกองทุนทองคำ (SPDR Gold Trust) และราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2554
4 ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 การศึกษาอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 หลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด
7 การเปรียบเทียบผลกระทบของเงินลงทุนภายในประเทศ และเงินลงทุนจากต่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
8 ความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
9 ผลของการดำเนินนโยบายการคลัง ที่มีต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทย
10 ผลของการดำเนินมาตรการในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮล์ของไทย
11 ผลกระทบจากการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดุลการค้า ระหว่างไทยกับจีน
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
ปี พ.ศ. 2551
13 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา
14 วิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร
15 ผลของการปรับโครงสร้างธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางต้นทุน
16 การศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนในเดือนมกราคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 การศึกษาต่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สมดุลของดุลการคลังและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 บทบาทของเงินทุนต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
20 ผลกระทบของการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ที่มีต่อสาขาการผลิตของไทย
21 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
22 ผลกระทบของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียต่อตลาดพันธบัตรไทย
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
24 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2546
25 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต
26 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต
27 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต
ปี พ.ศ. 2539
28 ลักษณะและปัจจัยที่กำหนดการลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 ลักษณะและปัจจัยที่กำหนดการลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย