ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต จุลาสัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26
2 ยุวดี ศิริ 16
3 เสริชย์ โชติพานิช 8
4 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 7
5 ไม่มีข้อมูล 5
6 จามรี อาระยานิมิตสกุล 5
7 ผุสดี ทิพทัส 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
9 สุปรีชา หิรัญโร 4
10 มานพ พงศทัต 3
11 พรรณชลัท สุริโยธิน 3
12 เลอสม สถาปิตานนท์ 3
13 พีรศรี โพวาทอง 3
14 วีระ สัจกุล 3
15 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 3
16 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 2
17 พิมพ์ชนก สายพิมพ์ 2
18 วสุธนา พัฒนถาวร 2
19 ณรงค์ บุญรักษา 2
20 ชโยดม สรรพศรี 2
21 นฎา พิชยนันท์ 2
22 ยุทธพล ฉัตรแก้ว 2
23 สุภาพ เนาถาวร 2
24 สุวภา ขจรฤทธิ์ 2
25 ณัฏฐศิกษ์ บุณยะวัฒน์ 2
26 ชุลีกร เหมือนละม้าย 2
27 วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2
28 ปรีดิ์ บุรณศิริ 2
29 ศิริลักษณ์ ก่ำศิริ 2
30 ภูริวัจน์ ธนัสทีปต์วงษ์ 2
31 ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน 1
32 ทรงพล จิตร์หาญ 1
33 ไชยพัชร เมธานิเวศน์ 1
34 วีรทัศ วัชโรทัย 1
35 วิทยา อริยะสุนทร 1
36 ดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล 1
37 ควิน ลิมป์ 1
38 ปิยชนม์ สังข์ศักดา 1
39 ปิยะ ตั้งตรง 1
40 นนท์ สหายา 1
41 ยุวดี ศิริ 1
42 อนุชา จิตตางกูร 1
43 รัศมี ไชยนันทน์ 1
44 ชวลิต นิตยะ 1
45 พีวศรี โพวาทอง 1
46 ธนูเพชร อ่อนมาวง 1
47 กำพล วุนวิริยะกิจ 1
48 ประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล 1
49 ธนพล สินธุยนต์ 1
50 ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร 1
51 สมชาย เกิดแก่นแก้ว 1
52 ปรางค์วดี ภู่พกสกุล 1
53 จิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ 1
54 ฐานันดร์ สีหะเนิน 1
55 แสงชัย พฤกษารัตนนนท์ 1
56 อนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล 1
57 ณัชพงศ์ รัตนพัฒนากุล 1
58 ราชวัลลภ สายทองอินทร์ 1
59 พงศ์ชัย ประภาสุทธิ์ 1
60 ประภัทรา ธรรมพันธุ์, 2512- 1
61 จิราวัฒน์ หุตราชภักดี 1
62 ประสาน จงอัศญากุล 1
63 ประพจน์ ศรีสินทรัพย์ 1
64 สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ 1
65 ก่องแก้ว เจริญอักษร 1
66 ธนากร สร้อยสุวรรณ 1
67 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
68 อลงกรณ์ จันทร์เกษม, 2512- 1
69 ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 1
70 พลกฤษณ์ ดวงสว่าง 1
71 มาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2519- 1
72 ฐปนันท์ เอกอินทร์ 1
73 ไพศาล เล็กอุทัย 1
74 ครรชิต สำรอง 1
75 วีระชัย ชูขันธ์ 1
76 ดวงขวัญ จารุดุล 1
77 ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522- 1
78 ศุภวัฒน์ บางชวด 1
79 นันทนา วาณิชยพงศ์ 1
80 อากาศ บุญอากาศ, 2512- 1
81 ปัญจารีย์ ธาราโชติบูรณ์ 1
82 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 1
83 สุภางค์ จันทวนิช 1
84 กิตติ บรรจงรัตนะงาม 1
85 จิตติ สภาวจิตร 1
86 ธนะวัฒน์ เผื่อนผึ้ง 1
87 ฤทธิรงค์ พงษ์เจริญ 1
88 พัทยา ตั้งไตรวัฒน์ 1
89 พิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 1
90 ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ 1
91 ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร 1
92 นิติ สุนทรวิเศษ 1
93 ธานินทร์ จบศรี 1
94 ชูเฮ ฮะมะยะ 1
95 สมชัย ธีระงามไพศาล 1
96 นิรุบล กาญจนางกูรพันธุ์ 1
97 อดิเทพ สุธรรมภาวดี 1
98 ชาญวุฒิ วรวรรณ, ม.ร.ว. 1
99 ชาญ ศิริรัตน์ 1
100 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
101 ปณต คงวิโรจน์ 1
102 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
103 รณกร ชมธัญกาญจน์ 1
104 เนตรนภิส นาควัชระ 1
105 กิตติวุฒิ เฉลยถ้อย 1
106 ปิยนาถ บุนนาค 1
107 ภพ บริสารคุณ 1
108 ศิระกานต์ ชาญวิทยพันธุ์ 1
109 ศุภพล บุญทอง 1
110 ชนินทร์ วิสิทธิกมลโยธิน 1
111 อรรณพ ศรีวาณัติ 1
112 พิมลชรัตน์ ตั้งตระกูลวงศ์ 1
113 ประภากร รัตนประดิษฐ 1
114 อุบล แย้มเกตุหอม 1
115 ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ 1
116 กฤษฎา อัชฌาสุทธิคุณ 1
117 ณัฐวรเศรษฐ์ วัฒนผาสุก 1
118 จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ 1
119 พีรพงศ์ จันทรา 1
120 ถิรศุ ชุนหรักษ์โชติ 1
121 มนสินี อรรถวานิช 1
122 นนทวัฒน์ จิตตรง 1
123 ภกช ตันสุวัฒน์ 1
124 จาตุรนต์ วัฒนผาสุก 1
125 สุชาดา สนธยางกูล 1
126 วินัย เดชนที 1
127 พิชาทิพย์ ศิริพิบูลย์ 1
128 อัครวิญญ์ ศรีวัชรเวคิน 1
129 เฉลิมชาติ ไชยสาร 1
130 เอกราช อติประเสริฐกุล 1
131 สุวิทย์ อาชวุฒิกุลวงศ์ 1
132 ศุภเชษฐ์ อึ้งอร่าม 1
133 ทศพร ช่วยเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 5
5 2555 6
6 2554 4
7 2553 15
8 2552 8
9 2551 5
10 2550 6
11 2549 4
12 2548 3
13 2547 8
14 2546 4
15 2545 11
16 2544 15
17 2543 8
18 2542 4
19 2540 1
20 2539 5
21 2538 1
22 2537 1
23 2536 1
24 2531 1
25 2525 1
26 2523 1
27 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัจจัยในการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
3 การใช้พื้นที่อาคารราชการ กรณีศึกษาศูนย์บริหารราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
4 ปัจจัยการซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
5 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ภายหลังประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552
6 วัดในเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏในแผนที่ประวัติศาสตร์
7 สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2556
8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในประเทศกัมพูชา
9 การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
10 การบริหารทรัพยากรกายภาพสาหรับอาคารอยู่อาศัยรวม
11 แนวทางการปรับปรุงบ้านมือสอง กรณีศึกษา บ้านเดี่ยวราคา 1-3 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตอนเหนือและตะวันออก
12 ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัด
ปี พ.ศ. 2555
13 การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน : กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดา และอาคารกลาสเฮ้าส สุขุมวิท
14 การใช้ไม้เทียมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
15 กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
16 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม:การบังลม
17 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดด
18 การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดาและสุขุมวิท
ปี พ.ศ. 2554
19 สถาปัตยกรรมพระราชฐานที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ปัญหาการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพอาคาร กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย
21 แนวทางการจัดการสระว่ายน้ำ : กรณีศึกษา ลุมพินี คอนโดมิเนียม
22 การประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า โดยการควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้า กรณีศึกษา : อาคารจัตุรัสจามจุารี
ปี พ.ศ. 2553
23 แผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2449-2484: การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ (ระยะที่สอง: พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง)
24 การใช้พื้นที่ทำงานอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษา อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6
25 การดำเนินงานตามมาตรการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นละอองในช่วงเวลาก่อสร้าง : กรณีศึกษา โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
26 เอกสารราชการประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม
27 แนวทางการใช้ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
28 กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทโรงแรมและสถานพักตากอากาศ
29 การศึกษาตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 เขตสัมพันธวงศ์
30 งานดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารของอาคารการศึกษา : กรณีศึกษาโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการทางด้านวิศวกรรม ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
32 การประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในอาคารสำนักงานโดยการควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้า กรณีศึกษา : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
33 ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่
34 ปัญหาการดูแลอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษาอาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
35 การดำเนินงานตามมาตรการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องฝุ่นละอองในช่วงเวลาก่อสร้าง :
36 การใช้พื้นที่ทำงานอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษา อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6
37 แนวทางการใช้ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2552
38 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบังลม
39 การดูแลอาคารสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประเภทอาคารอเนกหน้าที่ใช้สอย (Mixed use)
40 แนวทางการดูแลอาคารสถานที่ห้างเทสโก้ โลตัส กรณีศึกษา : ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส
41 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดด
42 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดด
43 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบังลม
44 แนวทางการดูแลอาคารสถานที่ห้างเทสโก้ โลตัส กรณีศึกษา : ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส
45 การดูแลอาคารสถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประเภทอาคารอเนกหน้าที่ใช้สอย [Mixed use]
ปี พ.ศ. 2551
46 การบริหารทรัพยากรกายภาพ : กรณีศึกษา อาคารสำนักงานวิริยะประกันภัย
47 การบริหารทรัพยากรกายภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษาห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร
48 การบริหารทรัพยากรกายภาพ : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานวิริยะประกันภัย
49 อัษฎางคะวัน : ส่วนหนึ่งในประวัติภูมิสถาปัตยกรรมไทย
50 การบริหารทรัพยากรกายภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษาห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร
ปี พ.ศ. 2550
51 แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพ
52 แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการประกอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
53 การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จังหวัดภูเก็ต
54 กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
55 ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่าอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า : กรณีศึกษา บริเวณถนนอ่อนนุช
56 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2430 :
ปี พ.ศ. 2549
57 แนวคิดในการอนุรักษ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพเมือง : กรณีศึกษา บริเวณถนนข้าวสาร
58 การเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าอยู่อาศัยในบ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา โครงการปรัชญา การ์เด้นโฮม, กรุงเทพมหานคร
59 การเปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐานของบริษัทรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษาบริษัทโฟร์พัฒนาจำกัด
60 แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ.2450 - พ.ศ.2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2548
61 แนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก
62 การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
63 รูปแบบทางกายภาพของอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
64 กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน
65 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานขนาดใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
66 การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
67 ปัญหาการดูแลรักษาอาคารสถานที่สำหรับศูนย์การค้า : กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และพระราม 3
68 ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน : กรณีศึกษาผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี
69 รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการ ระดับจังหวัด กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง
70 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
71 การต่อเติมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัยของบ้านเดี่ยว สำหรับผู้มีรายได้สูง : กรณีศึกษา โครงการนาราสิริ-วัชรพล
ปี พ.ศ. 2546
72 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 : รายงานวิจัย
73 การบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับทรัพย์ส่วนกลางประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพชั้นใน
74 สภาพการอยู่อาศัยภายในโครงการอุตสาหกรรมขนาดย่อม : กรณีศึกษา เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
75 ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา โครงการเดอะพาร์คแลนด์
ปี พ.ศ. 2545
76 การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของที่อยู่อาศัย กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว : กรณีศึกษาหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
78 การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
79 การอยู่อาศัยของลูกจ้างในชุมชนโบ๊เบ๊
80 การติดตามการก่อสร้างบ้านโดยใช้ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แบบ "รางทอง"
81 แนวทางการนำระบบเสา-คานสำเร็จรูปมาใช้ร่วมกับ การก่อสร้างระบบเดิมในโครงการบ้านจัดสรร
82 ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
83 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับโรงงานในเครือซิเมนต์ไทย
84 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด
85 การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน
86 แนวทางการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ แจ้งวัฒนะ
ปี พ.ศ. 2544
87 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น : จากองค์ประกอบพื้นฐานถึงที่ว่างทางสถาปัตยกรรม
88 ปัจจัยที่มีผลต่อการประนอมหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : บริษัท กานดาเคหะ จำกัด
89 การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
90 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
91 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
92 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
93 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
94 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม : โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต
95 ผลกระทบที่เกิดกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยเมื่อภาษีทรัพย์สินมีผลบังคับใช้ : กรณีศึกษาโครงการเมืองใหม่บางพลี ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง
96 ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธง
97 ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
98 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
99 วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
100 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถานผู้มีรายได้น้อยที่มีขนาดต่างกัน : กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัดและสหกรณ์เคหสถานชุมชนสุขุมวิท 93 จำกัด
101 การอนุรักษ์อาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5 : กรณีศึกษา อาคารที่ทำการกรมโยธาธิการ ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
102 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ
103 การกำหนดนโยบายที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรด้านการพยาบาลผู้ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
104 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนเกาะสีชัง
105 การเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ์ กรณีศึกษา : พระราชวังพญาไท
106 การประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3
107 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์
108 การต่อเติมและเปลี่ยนแปลงการใช้ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ : กรณีศึกษา หมู่บ้านสินธร บางกะปิ
109 การติดตามการดำเนินงานโครงการเคหะชุมชนของรัฐ : กรณีศึกษาโครงการฟื้นนครฉลองกรุง
ปี พ.ศ. 2542
110 นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ สาย ค. และ ลูกจ้าง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช
112 การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ บ้านพักตากอากาศชายทะเลหัวหินในช่วงปี พ.ศ. 2454-2488
113 การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540
114 ความต้องการที่อยู่อาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรณีศึกษา คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
115 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลช คอนโดมิเนียม
116 การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานในโรงงานขนาดใหญ่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
117 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งบ้านจัดสรรในเขตเมืองเชียงใหม่
118 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารชุด สำหรับผู้มีรายได้น้อยระหว่างโครงการภาครัฐและเอกชนกรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนหลักสี่กับโครงการมหาทรัพย์คอนโดทาวน์
119 การศึกษาการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
120 การศึกษาความต้องการบ้านหลังที่สองในเมืองของผู้ที่ทำงาน ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสีลม สุรวงศ์
ปี พ.ศ. 2537
121 การศึกษาการย้ายที่อยู่อาศัยในเขตสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ. 2536
122 รูปแบบและที่ตั้งบ้านกึ่งโรงงาน
ปี พ.ศ. 2531
123 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
124 การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
125 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัย