ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจินต์ สิมารักษ์ 6
2 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 5
3 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 5
4 สุพรรณี ศรีอำพร 4
5 ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 2
6 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 2
7 พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 2
8 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 2
9 นริศรา เปรมศรี 1
10 อนุสรณ์ ส่องแสง 1
11 สันติภาพ กาติวงศ์ 1
12 จงจิรา บุญทองแก้ว 1
13 ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ 1
14 ยุภาพร คานเพชรทา 1
15 นันทยา กระสวยทอง 1
16 มนตรา ศรีษะแย้ม 1
17 อรรณพ นับถือตรง 1
18 ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์ 1
19 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
20 พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ 1
21 คุณาวุฒิ วรรณจักร 1
22 พิมลพรรณ ทวีการ 1
23 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 1
24 อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ 1
25 นพมาศ เข็มทองหลาง 1
26 มีนา กรมมี 1
27 กัญญารัตน์ เดือนหงาย 1
28 กัลยา หาญพิชาญชัย 1
29 ไพบูลย์ เอี่ยมขำ 1
30 พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 1
31 ดลวิวัฒน์ แสนโสม 1
32 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
33 สุพรรณ ฟู่เจริญ 1
34 พัชรี เจียรนัยกูร 1
35 อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ 1
36 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 1
37 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 1
38 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 1
39 รชานนท์ ง่วนใจรัก 1
40 นฤวัตร ภักดี 1
41 ศิริพร จันทสอน 1
42 ประเสริฐ สายเชื้อ 1
43 นวพล ขันแก้ว 1
44 ประวิทย์ อ่อนพรรณา 1
45 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 1
46 ปิยะพัชร์ พงษ์ประเสริฐ 1
47 อัจฉรา ภูมิเย็น 1
48 อดิศร วงศ์คงเดช 1
49 ยุพรัตน์ หลิมมงคล 1
50 อุ่นใจ เครือสถิตย์ 1
51 นิภาพร เงินยวง 1
52 ยอดหทัย ทองศรี 1
53 นพพร สวัสดิ์จุ้ย 1
54 ปรีดา ปราการกมานันท์ 1
55 Luexay Phadouangdeth 1
56 รพีพรรณ ยงยอด 1
57 Lan Hoang Nguyen 1
58 วายุ กาญจนศร 1
59 สุวิทย์ ชัยศรี 1
60 Anousavanh Sanaphay 1
61 สันติสิทธิ์ เขียวเขิน 1
62 สมเกียรติยศ วรเดช 1
63 จิตติมา รอดสวาสดิ์ 1
64 ลลิตภัทร เหง้าพรหมมินทร์ 1
65 สุจิตรตรา ไชยเดช 1
66 เจตนิพิฐ สมมาตย์ 1
67 ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ 1
68 สัญญา สุปัญญาบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 543 90
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การใช้ดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
2 การตรวจหาเทโลเมียร์และระดับเอ็นไซม์ เทโลเมอเรสในผู้ที่ทำงานทอผ้าไหม และสัมผัสกับสีย้อมผ้า
3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต
4 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการประเมินความล่าสมัยของรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 และยีน G6PD ในทารกแรกเกิดตัวเหลือง
6 การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา
7 กิจกรรมในวิถีชีวิตการประมงของชาวบ้านหมู่บ้านวาทูวู ตำบลเมาบาร่า เขตลิคลิกา ประเทศติมอร์-เลสเต้
8 ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเงื่อนไขขั้นต่ำสุดสำหรับทุนพัฒนาอำเภอ กรณีศึกษาใน 4 อำเภอ 4 จังหวัด ประเทศลาว
9 ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
10 ระบบการปลูกข้าวและถั่วแขกกับวิถีชีวิตชนบท: กรณีศึกษาหมู่บ้านจอง ทอ ยา เขตมาเกว ในเขตแล้ง ประเทศพม่า
11 สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
12 การจัดการระบบน้ำลินและปัญหาของการจัดการในหมู่บ้านชนบท กรณีศึกษาจังหวัดเชียงขวางทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งในช่องปากด้วยการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจาก HOSPITAL-BASED ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
14 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ : กรณีตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐชาน ประเทศพม่า
15 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม
16 การประเมินผลการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
17 ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของประเทศไทย:บทบาทของชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร และความหลากหลายทางพันธุกรรมในยีนเมธิลีนเตตราไฮโดรโฟเลต รีดักเทส
18 ความหลากหลายของ merozoite surface protein 1 gene ของ P. falciparum ที่แยกได้จากผู้ป่วยติดเชื้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็กเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือดบ่อยแล้วมีปัญหาเกล็ดเลือดต่ำโดยวิธีโฟลไซโตรเมทรี
20 ธาลัสซีเมียและภาวะขาดเหล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21 การศึกษาศักยภาพความเป็นพิษและการเหนี่ยวนำกระบวนการอะพอพโทซิสของพืช 5 ชนิดในประเทศไทย
22 ผลของอาหารเสริมก่อนฟื้นสภาพจากการออกกำลังกายในนักกีฬาฟุตบอล
23 ของเล่นกับพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็กไทยอายุ 1 ปี
24 ผลกระทบภาวะระดับตับไขมันในเลือดผิดปกติและการบริโภคงาดำต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในคนไทยที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
25 การพัฒนาคอนโดรไซท์จากเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไดม์ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงและกลไกการส่งสัญญาณเหนียวนำเซลล์ต้นกำเนิด
26 การเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีใน ซีรั่ม น้ำลาย และปัสสาวะในโรคระบบท่อน้ำดีและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
27 การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและหลังคลอดด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติที่อาศัยหลักการ Capillary zone electrophoresis
28 การตรวจหาเชื้อวัณโรคปอดและนอกปอดด้วยเทคนิค Real-time Polymerase Chain Reaction
29 การเปรียบเทียบความเป็นอยู่ของเกษตรกรระหว่างเกษตรผสมผสานกับเกษตรเชิงเดี่ยว จังหวัดสกลนคร
30 การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำบาดาลในหมู่บ้านสว่าง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
31 การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกองทุนพัฒนา :กรณีศึกษาที่โครงการเหมืองทองคำและทองแดงเซโปน เมืองวิระบุรี แขวงสหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
32 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินหลังการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านไมจายัง รัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า
33 บทบาทอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลสดต่อการสร้างรายได้ของภาคครัวเรือนในชนบท: กรณีศึกษาเขตวาลากาดา กรามา นิลาดารี เมืองรัตนปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
34 การประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านหัตถกรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านพงไม หลอมโลหะทองแดง อำเภอทุยเหงียน จังหวัดไหฟอง ประเทศเวียดนาม
35 ความต้องการฝึกอบรมด้านการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลอันลองวิล อำเภอซังเกีย จังหวัดพะตะบอง ประเทศกัมพูชา
36 การประเมินการต้องการฝึกอบรมด้านการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในเขตเทศบาลนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
37 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตและการใช้ประโยชน์ผลกระบองเพชรในภาคใต้ของประเทศนามิเบีย
38 การประเมินผลกระทบจากการให้บริการเงินทุนจุลภาคต่อการลดปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา หมู่บ้านโดนต๊ก อำเภอพ้วก จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
39 การป้องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับชุมชน
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาไม่สำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาวัณโรคไม่สำเร็จและอัตราการรอดชีพในผู้ป่วยติดเชื้อร่วมเอชไอวี และวัณโรค ในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
42 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ต่อการติดเชื้อไวรัสเต็งกี่ด้วยวิธี High Tragnput
43 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และการติดเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูปโดมาลิไอ
44 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสานอันโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในผุ้ป่วยเบาหวานประเภท 2
45 ผลของเครื่องดื่มผสมใยอาหารชนิดละลายน้ำสกัดจากรำข้าวสี ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และการตอบสนองของกระบวนการเมแทบอลิซึมขณะออกกำลังกาย ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
46 ปัยจัยเสี่ยงของการปวดหลังจากการทำงานในแรงงานนอกระบบหญิงกลุ่มเย็บเสื้อผ้า จังหวัดอุดรธานี
47 ประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศโดยการใช้หลอดไฟเคลือบนาโนไททาเนีย
48 ผลของการออกกำลังกายแบบตารางเก้าช่องต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีน้ำหนักเกิน
49 ผลของการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนต่อภาวะความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันในประชากรไทยที่ออกกำลังกาย
50 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
51 ผลของวิตามินซีและการออกกำลังกายระดับปานกลางต่อแมเทบอลิสซิมและการทำงานของภูมิคุ้มกันในผุ้ป่วยเบางหวานชนิดที่สอง
52 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์กับการเกิดฟันผุในเด็ก
53 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน, การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในกลุ่มคนไทยที่ได้รับการฝึก
54 การตอบสนองทางด้านการปฏิบัติงาน, จิตวิทยา, และสรีรวิทยา ต่อสภาวะโช้คขณะปฏิบัติทักษะที่ง่ายและซับซ้อนในนักกอล์ฟไทย
55 คุณสมบัติการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินจากสารสำคัญในเมล็ดงา
56 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
57 ผลทันทีและผลระยะสั้นของการสวมถุงมือร่วมกับการนวดแผนไทยและการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวของมือในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
58 ผลการรักษาด้วยหัดถบำบัดและการยึดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีผลต่อมุมคอยื่นและไหล่งุ้มในนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีอาการปวดคอ
59 ประสิทธิผลของการนวดไทยด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด
60 การจัดการห้องส้วมบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
61 อาการที่เกือบเสียชีวิตและการตายของมารดาในจังหวัดสัยบุรี ประเทศลาว
62 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการคัดกรองมะเร็ง ในประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม
63 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
64 ผลของดนตรีผ่อนคลายและสมาธิอย่างง่ายที่มีต่อความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน ของนักกีฬาโกลบอล
65 การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มเป็นกลุ่มเพื่อปรับปรุงการดูแลสุขภาพของมารดาและเด็กแรกเกิด
66 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ในประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
67 ผลของโปรแกรมกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับดนตรีบำบัดและสมาธิบำบัดที่มีต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
68 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
69 ความรุนแรงจากการทำงานที่มีต่อพยาบาล:อัตราและผลกระทบต่อความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล
70 การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
71 การกลายพันธุ์ของจีน AE1 และการแสดงออกใน Hb E และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
72 การประยุกค์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน
73 การวิเคราะห์โปรตีนพยาธิใบไม้ตับในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีและกลไกการเข้าเซลล์
74 การพัฒนาดีเอ็นเอไมโครชิฟชนิดคิวซีเอ็มร่วมกับระบบเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอไอโซเทอมอลในการตรวจหาเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมา
75 การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ
76 อรรถประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นจากากรใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในกลุ่มชายที่มีความผันแปรทางเพศจากชายเป็นหญิง
77 โครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์
78 บทบาทของนอนโคดดิ้งอาร์เอ็นเอ 886 ในกลไกการเกิดมะเร็งของมะเร็งท่อน้ำดี
79 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
80 การพัฒนาแบคทีริโอฟาจเป็นตัวขนส่งยาต้านมะเร็ง ดอกโซรูบิซินแบบพุ่งเป้าต่อ NKG2D ligand เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
81 การศึกษาระดับโมเลกุลในผู้ป่วยที่มีอากรรุนแรงปานกลางจากบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและผู้ที่เป็นโฮโมซัยกัสฮิโมโกลบินอีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
82 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrin โดยวิธีพิซีอาร์ในตัวอย่างอุจจาระ จังหวัดสวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตยประชาชนลาว
83 บทบาทของยีน chitinase 3 like 1
84 การแยกและศึกษาคุณลักษณะสารจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่มีผลต้านการเจริญของเชื้อ Pythium insidiosum
85 โคลนนิ่งและการเพิ่มความสามารถในการจับแอนติเจนของแอนติบอดีต่อ NKG2D ligands โดยฟาจดิสเพลย์เทคโนโลยี
86 ความถูกต้องของการสั่งการออกปฏิบัติการและความสามารถของทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
87 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร
89 การประเมินการตกค้างและการกระจายของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ตำบลบึงเนียม จังหวัดขอนแก่น
90 การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง
91 การแยกชนิดของยุงอะนอฟิริสมินิมัสรีเลทสปีซีส์ที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์ด้วยเทคนิคมัลติเพ็คพีซีอาร์