ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนู อุดมเวช 3
2 ทวีพร เนียมมาลัย 3
3 จีรรัตน์ เกื้อแก้ว 3
4 เฉลียว บุรีภักดี 3
5 สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ 3
6 จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 3
7 นวรัตน์ ประทุมตา 3
8 เนตรชนก เจริญลาภ 3
9 วนิดา มากศิริ 2
10 จุฑามาศ นรชาญ 2
11 สุพิศ ทองรอด 2
12 สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ 2
13 ศิริวรรณ แดงฉ่ำ 2
14 ชลิดา ช้างแก้ว 2
15 มณทกานติ ท้ามติ้น 2
16 ทิพย์สุดา ชงัดเวช 2
17 สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ 2
18 ชลวิชญ์ มารักษา 1
19 นิยม หีตเสมียน 1
20 พจณี จิตต์ธารา 1
21 สมจิตร์ บุญตาม 1
22 ใกล้รุ่ง กองแก้ว 1
23 ทวีศักดิ์ สมบุญ 1
24 บุญสนอง ช่วยแก้ว 1
25 วรพล เสียงสนั่น 1
26 อุบล สมทรง 1
27 นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ 1
28 นันทิชา พรายศรี 1
29 เอกพจน์ คำเซ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 2
6 2532 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทำนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ
3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6 ประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
8 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 การศึกษาความสำเร็จในการนำนโยบายแผนพัฒนาระบบงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ไปปฏิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
10 ปัจจัยการนำนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2552
11 การวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานโดยอิงกรอบความคิดเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกทะเล ในบ่อซีเมนต์ ด้วยหัวกุ้งบด กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
13 ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius [Hamilton-Buchanan]
ปี พ.ศ. 2532
14 อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกอุย (Clavias macrocephalus Gunther) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม ที่มีอัตราส่วนของโปรตีนต่อพลังงานต่างๆ กัน