ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญชา ขวัญยืน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บัญชา คำวอน
- บุษกร, คำโฮม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
2 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
3 ชัชรี นฤทุม 1
4 สาคร ชินวงค์ 1
5 มยุรี ถนอมสุข 1
6 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
7 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
8 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
9 อัจฉรา ชุมวงศ์ 1
10 แสงเมือง สิทธิโวหาร 1
11 พันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง 1
12 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
13 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
14 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
15 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
16 สันติ ทองพำนัก 1
17 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
18 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
19 ธนภณ พันธเสน 1
20 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
21 เจษฎา แก้วกัลยา 1
22 สุมิตร สุวรรณ 1
23 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
24 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
25 รัชด ชมภูนิช 1
26 สคาร ทีจันทึก 1
27 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
28 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
29 สุพิตร สมาหิโต 1
30 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2546 1
10 2545 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของข้อมูลย้อนกลับด้านลบที่มีต่อความตั้งใจในการปรับปรุงงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิจัยและวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
5 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์นโยบายและกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่สำหรับงานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา :
8 การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านก๊าซมีเทนและคุณภาพน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
9 พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยสำหรับงานชลประทานระดับไร่นา
10 การติดตามและประเมินผลการส่งน้ำของโครงการชลประทานห้วยซอน เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2549
11 การเปรียบเทียบผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างอาคารสูง ที่ออกแบบต้านทานแรงลมตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง
ปี พ.ศ. 2546
12 Interactive Evaluation of Global Water Circulation and Human Society.
ปี พ.ศ. 2545
13 การวิเคราะห์แบบเอนกประสงค์สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดินกรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำกลอง