ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญชร แก้วส่อง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 8
2 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 6
3 อมร สุวรรณนิมิตร 5
4 วีระกุล ชายผา 4
5 Banchorn Kaewsong 4
6 สุวิทย์ ธีรศาศวัต 4
7 พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 3
8 นายิกา เดิดขุนทด 2
9 สุรีรัตน์ ฉัตรมงคล 2
10 นิตย์ ทัศนิยม 2
11 สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 2
12 สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย 2
13 บุญเลิศ มรกต 2
14 ชอบ ดีสวนโคก 2
15 ปราโมทย์ ครองยุทธ 2
16 พรทิพย์ คำพอ 2
17 ไพฑูรย์ มีกุศล 2
18 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
19 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 2
20 สุจิตรา จงจิตร 1
21 วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ 1
22 ชำนาญ แก้วคะตา 1
23 Khon Kaen University 1
24 ประพันธ์ ดอกไม้ 1
25 ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 1
26 นฤมล แสงประดับ 1
27 Yanyong Inmuong 1
28 บุษบา จันทร์ผ่อง 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 4
6 2546 1
7 2545 6
8 2544 1
9 2543 4
10 2542 1
11 2541 1
12 2535 1
13 2534 4
14 2533 3
15 2532 3
16 2526 2
17 2525 2
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
3 การสังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอิสาน
ปี พ.ศ. 2549
4 การสังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอิสาน
5 สังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2548
6 สภาพการทำเกษตรแบบมีสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน
7 สภาพชีวิตของรัฐของชุมชนประมงพื้นบ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี
8 คนจนในธุรกิจยางพารา : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
9 การจัดการที่ดินโดยชุมชน : ทางเลือกในการจัดสรรและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม
ปี พ.ศ. 2546
10 สภาพชีวิตของรัฐของชุมชนประมงพื้นบ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
11 โครงการวิจัยเรื่อง เครื่องมือนักพัฒนา : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาของรัฐและเอกชน 4 องค์กร
12 สภาพการทำเกษตรแบบมีสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน
13 คนจนในธุรกิจยางพารา : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
14 การจัดการที่ดินโดยชุมชน : ทางเลือกในการจัดสรรและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม
15 เครื่องมือนักพัฒนา : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาของรัฐและเอกชน
16 การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2544
17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในระดับจังหวัดl
ปี พ.ศ. 2543
18 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน
19 การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง
20 เครื่องมือนักพัฒนา : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาของรัฐและเอกชน
21 การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2542
22 ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
23 วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ปี พ.ศ. 2535
24 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2534
25 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
26 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน
27 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
28 ความต้องการสวัสดิการรับส่งบุตรหลานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2533
29 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน
30 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
31 สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2532
32 ภาระงานสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2525-2526
33 สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 ปัญหาการสอบตกกับการเรียนซ้ำชั้นและการตกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2526
35 ภาระงานสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2525-2526
36 สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2525
37 สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 ความต้องการสวัสดิการรับส่งบุตรหลานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 ปัญหาการสอบตกกับการเรียนซ้ำชั้นและการตกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น