ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร ศรีพานิชกุลชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 19
2 นาถธิดา วีระปรียากูร 15
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 11
4 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 10
5 นิรามัย ฝางกระโทก 9
6 อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 8
7 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 8
8 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 7
9 อรษา ชัยชุมพร 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
11 อารี วังมณีรัตน์ 5
12 วิจิตร เกิดผล 5
13 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
14 สุรีรัตน์ เขียวรอด 4
15 ศศิภาวรรณ มาชะนา 4
16 งบประมาณแผ่นดิน 4
17 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 3
18 นุตติยา วีระวัธนชัย 3
19 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
20 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 3
21 งบแผ่นดิน 3
22 สมชัย สวาสดิพันธ์ 3
23 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
24 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
25 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 3
26 จินดา หวังบุญสกุล 2
27 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
28 สุรีรัตน์ เขียวสอาด 2
29 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 2
30 วรรณา ศิริแสงตระกูล 2
31 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2
32 อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ 2
33 ประนอม จันทรโณทัย 2
34 อรุณศรี ปรีเปรม 2
35 อรนุช วุตติวิโรจน์ 2
36 จอมใจ พีรพัฒนา 2
37 ปรีชา บุญจูง 2
38 มณเฑียร เปสี 2
39 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2
40 จินตนา จุลทัศน์ 2
41 วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย 2
42 สร้อยสังวาลย์ สาตะรักษ์ 2
43 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
44 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
45 คัทลียา เมฆจรัสกุล 1
46 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
47 จัทนา เสาร์ห้า 1
48 ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม 1
49 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
50 เทอดไทย ทองอุ่น 1
51 ปณคพร วรรณานนท์ 1
52 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
53 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
54 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1
55 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
56 สุดารัตน์ หอมหวล 1
57 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
58 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
60 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
61 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 4
5 2556 11
6 2555 13
7 2554 8
8 2553 15
9 2552 13
10 2551 10
11 2550 7
12 2549 5
13 2548 6
14 2547 5
15 2546 4
16 2545 6
17 2544 2
18 2543 3
19 2540 2
20 2539 1
21 2538 1
22 543 180
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2556
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
11 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009)
12 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
13 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สี่โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
16 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
17 การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
22 โครงการวิจัยร่วมและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน
23 โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ
24 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
25 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
26 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง
27 การศึกษาการดูดซึมและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดว่านชักมดลูก
28 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากการผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKURL0381
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
32 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
33 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
34 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด II
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว II
36 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ II
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
38 โครงการ โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2553)
39 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
40 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
ปี พ.ศ. 2553
42 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
43 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
45 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
46 คุณภาพการพยาบาลและความพึงพอใจข+C5องผู้ใช้บริการหอผู้ป่วยในที่มีรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
48 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
49 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
50 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย
51 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
52 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
53 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
54 การศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
55 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
56 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
57 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
59 วิจัยร่วมต้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
60 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2551)
61 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
62 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
63 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
64 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
65 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
66 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
67 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ปีที่ 2]
68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
69 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
70 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
71 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
72 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
73 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 (คัทลียา เมฆจรัสกุล)
74 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
75 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
76 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
77 ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
78 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
79 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
80 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
81 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
82 ผลิตสารสกัดอัณฑะวัวต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศในหนูเพศผู้
83 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับใช้กับไก่เนื้อ
84 การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบชีวสมมูลของยาชื่อสามัญเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย
85 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
86 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2549
87 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
88 โครงการบริหารงานวิจัย
89 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
90 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
91 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2548
92 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
93 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
94 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
95 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
96 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
97 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2547
98 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
99 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
100 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
101 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
102 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
103 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
104 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก II
105 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
106 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
ปี พ.ศ. 2545
107 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
108 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
109 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
110 การพัฒนาศักภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายอยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
111 โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพืชสมุนไพรที่หายากของจังหวัดอุบลราชธานี
112 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
113 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
114 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
115 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
116 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
117 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2540
118 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
119 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
120 การให้ความรู้ด้านอาหารและยาในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2538
121 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
122 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
123 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ (ปีที่ 2)
124 การพัฒนาระบบตัวพาอนุภาคนาโนสำหรับสารสกัดกิ่งมะขามป้อม
125 การศึกษาผลในการปรับระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลจากเส้นใย Lentinus polychrous
126 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ