ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร ศรีพานิชกุลชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 19
2 นาถธิดา วีระปรียากูร 15
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 11
4 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 10
5 นิรามัย ฝางกระโทก 9
6 อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 8
7 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 8
8 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 7
9 อรษา ชัยชุมพร 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
11 อารี วังมณีรัตน์ 5
12 วิจิตร เกิดผล 5
13 งบประมาณแผ่นดิน 4
14 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
15 สุรีรัตน์ เขียวรอด 4
16 ศศิภาวรรณ มาชะนา 4
17 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 3
18 นุตติยา วีระวัธนชัย 3
19 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
20 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 3
21 งบแผ่นดิน 3
22 สมชัย สวาสดิพันธ์ 3
23 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
24 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
25 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 3
26 อรุณศรี ปรีเปรม 2
27 จินดา หวังบุญสกุล 2
28 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
29 สุรีรัตน์ เขียวสอาด 2
30 อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ 2
31 ปรีชา บุญจูง 2
32 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2
33 วรรณา ศิริแสงตระกูล 2
34 ประนอม จันทรโณทัย 2
35 สร้อยสังวาลย์ สาตะรักษ์ 2
36 จินตนา จุลทัศน์ 2
37 จอมใจ พีรพัฒนา 2
38 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 2
39 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
40 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2
41 มณเฑียร เปสี 2
42 วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย 2
43 อรนุช วุตติวิโรจน์ 2
44 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
45 จัทนา เสาร์ห้า 1
46 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
47 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
48 สุดารัตน์ หอมหวล 1
49 คัทลียา เมฆจรัสกุล 1
50 ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม 1
51 เทอดไทย ทองอุ่น 1
52 ปณคพร วรรณานนท์ 1
53 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
54 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
55 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1
56 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
57 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
58 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
59 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
61 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
62 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 2
5 2557 4
6 2556 11
7 2555 13
8 2554 8
9 2553 15
10 2552 13
11 2551 10
12 2550 7
13 2549 5
14 2548 6
15 2547 5
16 2546 4
17 2545 6
18 2544 2
19 2543 3
20 2540 2
21 2539 1
22 2538 1
23 543 183
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559
3 การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
10 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2556
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
12 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009)
13 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
14 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สี่โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
17 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
18 การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
23 โครงการวิจัยร่วมและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน
24 โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ
25 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
26 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
27 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง
28 การศึกษาการดูดซึมและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดว่านชักมดลูก
29 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากการผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKURL0381
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
33 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
34 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
35 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด II
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว II
37 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ II
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
39 โครงการ โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2553)
40 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
41 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
ปี พ.ศ. 2553
43 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
44 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
46 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
47 คุณภาพการพยาบาลและความพึงพอใจข+C5องผู้ใช้บริการหอผู้ป่วยในที่มีรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
48 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
49 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
50 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
51 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย
52 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
53 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
54 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
55 การศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
56 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
57 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
58 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
60 วิจัยร่วมต้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
61 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2551)
62 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
63 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
64 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
65 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
66 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
67 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ปีที่ 2]
69 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
70 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
71 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
72 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
73 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
74 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 (คัทลียา เมฆจรัสกุล)
75 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
76 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
77 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
78 ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
79 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
80 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
81 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
82 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
83 ผลิตสารสกัดอัณฑะวัวต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศในหนูเพศผู้
84 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับใช้กับไก่เนื้อ
85 การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบชีวสมมูลของยาชื่อสามัญเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย
86 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
87 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2549
88 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
89 โครงการบริหารงานวิจัย
90 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
91 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
92 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2548
93 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
95 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
96 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
97 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
98 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2547
99 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
100 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
101 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
102 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
103 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
104 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
105 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก II
106 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
107 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
ปี พ.ศ. 2545
108 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
109 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
110 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
111 การพัฒนาศักภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายอยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
112 โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพืชสมุนไพรที่หายากของจังหวัดอุบลราชธานี
113 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
114 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
115 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
116 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
117 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
118 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2540
119 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
120 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
121 การให้ความรู้ด้านอาหารและยาในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2538
122 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
123 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
124 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ (ปีที่ 2)
125 การพัฒนาระบบตัวพาอนุภาคนาโนสำหรับสารสกัดกิ่งมะขามป้อม
126 การศึกษาผลในการปรับระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลจากเส้นใย Lentinus polychrous
127 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ