ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร ศรีพานิชกุลชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 19
2 นาถธิดา วีระปรียากูร 15
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 11
4 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 10
5 นิรามัย ฝางกระโทก 9
6 อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 8
7 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 8
8 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 7
9 อรษา ชัยชุมพร 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
11 อารี วังมณีรัตน์ 5
12 วิจิตร เกิดผล 5
13 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
14 สุรีรัตน์ เขียวรอด 4
15 ศศิภาวรรณ มาชะนา 4
16 งบประมาณแผ่นดิน 4
17 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 3
18 นุตติยา วีระวัธนชัย 3
19 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
20 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 3
21 งบแผ่นดิน 3
22 สมชัย สวาสดิพันธ์ 3
23 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
24 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
25 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 3
26 จินดา หวังบุญสกุล 2
27 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
28 สุรีรัตน์ เขียวสอาด 2
29 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 2
30 วรรณา ศิริแสงตระกูล 2
31 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2
32 อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ 2
33 ประนอม จันทรโณทัย 2
34 อรุณศรี ปรีเปรม 2
35 อรนุช วุตติวิโรจน์ 2
36 จอมใจ พีรพัฒนา 2
37 ปรีชา บุญจูง 2
38 มณเฑียร เปสี 2
39 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2
40 จินตนา จุลทัศน์ 2
41 วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย 2
42 สร้อยสังวาลย์ สาตะรักษ์ 2
43 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
44 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
45 คัทลียา เมฆจรัสกุล 1
46 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
47 จัทนา เสาร์ห้า 1
48 ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม 1
49 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
50 เทอดไทย ทองอุ่น 1
51 ปณคพร วรรณานนท์ 1
52 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
53 นิธิมา สุทธิพันธุ์ 1
54 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1
55 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 1
56 สุดารัตน์ หอมหวล 1
57 เบญจภัค มิ่งขวัญ 1
58 เกษสุดา จันดาพันธ์ 1
59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
60 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 1
61 จรรยา อินทรหนองไผ่ 1
62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 4
5 2556 12
6 2555 13
7 2554 11
8 2553 23
9 2552 17
10 2551 12
11 2550 12
12 2549 5
13 2548 8
14 2547 5
15 2546 7
16 2545 8
17 2544 4
18 2543 5
19 2542 4
20 2540 2
21 2539 2
22 2538 1
23 2537 2
24 2533 1
25 1086 13
26 543 125
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2556
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
11 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009)
12 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
13 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สี่โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
16 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
17 การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
20 การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นพืชสมุนไพรในวงศ์อนาคาร์เดียซี 3 ชนิดในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
23 โครงการวิจัยร่วมและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน
24 โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ
25 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
26 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
27 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง
28 การศึกษาการดูดซึมและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดว่านชักมดลูก
29 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากการผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKURL0381
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที
33 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
34 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
35 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด II
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว II
37 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ II
38 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
39 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
41 โครงการ โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2553)
42 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
43 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
46 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
47 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
49 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
50 คุณภาพการพยาบาลและความพึงพอใจข+C5องผู้ใช้บริการหอผู้ป่วยในที่มีรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
51 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
53 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ (ปีที่ 2)
54 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
55 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
56 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ปีที่ 2)
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
59 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
60 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
61 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย
62 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
63 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
64 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
65 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
66 การศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
67 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
68 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
69 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
70 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
71 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
72 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
73 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
74 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
75 วิจัยร่วมต้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
76 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2551)
77 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
78 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
79 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
80 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
81 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
82 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
83 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ปีที่ 2]
84 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
85 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
86 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
87 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
88 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
89 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
90 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
91 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 (คัทลียา เมฆจรัสกุล)
92 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
93 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ
94 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
95 ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
96 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
97 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
98 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
99 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
100 การพัฒนาสูตรตำรับและทดสอบชีวสมมูลของยาชื่อสามัญเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย
101 การผลิตสารสกัดอัณฑะวัวต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศในหนูเพศผู้
102 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับใช้กับไก่เนื้อ
103 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลีนิกของสมุนไพรกระชายดำ
104 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
105 ผลิตสารสกัดอัณฑะวัวต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศในหนูเพศผู้
106 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับใช้กับไก่เนื้อ
107 การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบชีวสมมูลของยาชื่อสามัญเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย
108 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
109 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2549
110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
111 โครงการบริหารงานวิจัย
112 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
113 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
114 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2548
115 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
116 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
117 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
118 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
119 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
120 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
121 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
122 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2547
123 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
124 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
125 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
126 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
127 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
128 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
129 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก II
130 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
131 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
132 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
133 การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี
134 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
ปี พ.ศ. 2545
135 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
136 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
137 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
138 การพัฒนาศักภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายอยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
139 โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพืชสมุนไพรที่หายากของจังหวัดอุบลราชธานี
140 การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
141 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
142 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
143 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
144 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
145 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
146 สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
147 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
148 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
149 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
150 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
151 สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
152 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอลกอฮอล์
153 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอักเสบจากรังสี โดยการสวนด้วยว่านหางจรเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
154 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
155 ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
156 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
157 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
158 การให้ความรู้ด้านอาหารและยาในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
159 ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2538
160 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2537
161 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอักเสบจากรังสี โดยการสวนด้วยว่านหางจรเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
162 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2533
163 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
164 แผ่นแปะที่มีสารสกัดหยาบกระชายดำเป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
165 ข้าวสำหรับป้องกันโรค และเวชสำอาง
166 สารประกอบนำส่งยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระชายดำ
167 กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของกระชายดำกับไซโคลเดกตริน (cyclodextrin) เพื่อเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของสารสกัดกระชายดำ
168 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดดอกคำฝอยที่มีปริมาณสารไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เอ (hydroxysafflor yellow A) สูง
169 สารผสมสเปรย์ฉีดผมที่มีส่วนผสมสารสกัดดอกคำฝอย
170 ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิงสำหรับแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
171 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
172 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
173 แผ่นแปะที่มีสารสกัดหยาบกระชายดำเป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
174 ข้าวสำหรับป้องกันโรค และเวชสำอาง
175 ผลิตภัณฑ์แคปซูลโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวสุโขทัย
176 แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบ
177 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
178 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ (ปีที่ 2)
179 การพัฒนาระบบตัวพาอนุภาคนาโนสำหรับสารสกัดกิ่งมะขามป้อม
180 การศึกษาผลในการปรับระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลจากเส้นใย Lentinus polychrous
181 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
182 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
183 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ (ปีที่ 2)
184 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
185 การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี
186 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ปีที่ 2)