ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร ทับทิมทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 4
10 2540 1
11 2539 2
12 2538 2
13 2537 1
14 2534 1
15 2532 1
16 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลกระทบของการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของประเทศไทย
5 การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 การเปรียบเทียบระดับการเคลื่อนย้ายงินทุนระหว่างประเทศช่วงก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
ปี พ.ศ. 2547
7 การวิเคราะห์ผลกระทบของการกระจายทางด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่มีต่อผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2520-2544
ปี พ.ศ. 2546
8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต
ปี พ.ศ. 2545
9 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2520-2542
ปี พ.ศ. 2544
10 ผลกระทบของการลดอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ข้อผูกพันองค์การการค้าโลกต่อโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย
11 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
12 ผลกระทบของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อตลาดเงินสด : กรณีศึกษายางพารา
13 การศึกษาผลกระทบของมาตรการเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลไทย
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองพลวัตดุลยภาพครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2539
15 ลักษณะและปัจจัยที่กำหนดการลงทุนจากต่างประเทศ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการส่งออกของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญของไทย
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองพลวัตดุลยภาพครอบคลุม
18 การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ : ศึกษาโดยใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค
ปี พ.ศ. 2537
19 การศึกษาพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในการผลิตข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2534
20 ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
21 Short-term economic prediction in Asia : Thailand case study (sepia).
ปี พ.ศ. 2515
22 Concentration ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย