ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร กองอิ้ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 2
2 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
3 สุริทอง ศรีสะอาด 2
4 วรากร สีโย 2
5 ไพโรจน์ ประมวล 2
6 เรือน สมณะ 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 ปิยมาศ นานอก 2
10 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 2
11 ศุภชัย สมัปปิโต 2
12 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
13 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
14 สมชาย แก้ววังชัย 1
15 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
16 ดรุณี บุญชารี 1
17 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
18 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
19 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
20 เมธิน ผดุงกิจ 1
21 ชวลิต บุญปก 1
22 ชาติไทย แก้วทอง 1
23 สงครามชัย ลีทองดี 1
24 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
25 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
26 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
27 ทองใบ บุษกร 1
28 ชฎาพร เสนาคุณ 1
29 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
30 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
31 นวลอนงค์ นาคคง 1
32 กชพร สิงหะหล้า 1
33 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
34 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
35 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
36 สมเสาวนุช จมูศรี 1
37 พัฒนพล มีนา 1
38 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
39 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
40 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
41 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
42 วรรณา กาญจนมยูร 1
43 ชูศรี ตลับมุข 1
44 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
45 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
46 วัลยา สุทธิขำ 1
47 สุกัญญา ลีทองดี 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
50 ปรีชา ประเทพา 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 วราวุธ สุธีธร 1
53 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 สมศักดิ์ ปัญหา 1
56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
57 ปิโยรส ทองเกิด 1
58 จิรศักดิ์ สุจริต 1
59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 รักฤดี สารธิมา 1
63 บรรจบ วันโน 1
64 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
65 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
66 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
67 นงนิตย์ มรกต 1
68 อนุชิตา มุ่งงาม 1
69 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
70 ธวัชชัย ชมศิริ 1
71 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
72 ศรัณยู คำเมือง 1
73 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
74 นริศ สินศิริ 1
75 นเรศ มีโส 1
76 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
77 จันทิมา พลพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 4
11 2546 3
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของหอยทากบกมีปอดจากภูผากูดและภูแลนคา
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Karyotypes of the snorkel snail genera Pterocyclos and Rhiostoma (Prosobranchia: Cyclophoridae)
5 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
11 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
12 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2554
13 -
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงสร้างเหงือกของหอยกาบน้ำจืดจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดหนองคาย
15 ผลการศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์อาหารว่าง พร้อมบริโภคจากข้าวกล้องงอก บรรจุถุงรีทอร์ทเพ้าซ์
16 Karyotype variations in the genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
17 Karyotype Variation in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 การตรวจหาพยาธิในหอยทากสกุล Pollicaria ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
20 Karyotype Variations in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae).Kongim, B. 2010 .
21 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae).
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae). 2009 .
24 -
ปี พ.ศ. 2550
25 -
ปี พ.ศ. 2549
26 เซลล์พันธุศาสตร์ของหอยทากบกสกุล Pterocyclus และ Rhiostoma ในประเทศไทย
27 Karyotype of land operculate snails of the genus Cyclophorus (Prosobranchia: Cyclophoridae) in Thailand.
28 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
29 -
ปี พ.ศ. 2546
30 A new species of Solenia from Thailand (Bivalve: Unionidae: Ambleminae)
31 -
32 -