ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บังอร กองอิ้ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 2
2 ปิยมาศ นานอก 2
3 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
4 รพีพร ช่ำชอง 2
5 เรือน สมณะ 2
6 ไพโรจน์ ประมวล 2
7 ศุภชัย สมัปปิโต 2
8 วรากร สีโย 2
9 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
10 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 2
11 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
12 สุริทอง ศรีสะอาด 2
13 พัฒนพล มีนา 1
14 ชฎาพร เสนาคุณ 1
15 สมเสาวนุช จมูศรี 1
16 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
17 ชูศรี ตลับมุข 1
18 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
19 นวลอนงค์ นาคคง 1
20 ชวลิต บุญปก 1
21 กชพร สิงหะหล้า 1
22 ดรุณี บุญชารี 1
23 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
24 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
25 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
26 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
27 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
28 จิรศักดิ์ สุจริต 1
29 สุนันท์ สายกระสุน 1
30 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
31 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
32 สุกัญญา ลีทองดี 1
33 วัลยา สุทธิขำ 1
34 ปรีชา ประเทพา 1
35 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
39 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
41 สมศักดิ์ ปัญหา 1
42 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
43 ปิโยรส ทองเกิด 1
44 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
45 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
46 ธวัชชัย ชมศิริ 1
47 นเรศ มีโส 1
48 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
49 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
50 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
51 บรรจบ วันโน 1
52 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
53 นริศ สินศิริ 1
54 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
55 ถวิล ชนะบุญ 1
56 วราวุธ สุธีธร 1
57 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
58 รักฤดี สารธิมา 1
59 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
60 ศรัณยู คำเมือง 1
61 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
62 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
63 ทองใบ บุษกร 1
64 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 สมชาย แก้ววังชัย 1
67 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
68 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
69 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
70 สงครามชัย ลีทองดี 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 อนุชิตา มุ่งงาม 1
73 จันทิมา พลพินิจ 1
74 วรรณา กาญจนมยูร 1
75 เมธิน ผดุงกิจ 1
76 ชาติไทย แก้วทอง 1
77 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 4
11 2546 3
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของหอยทากบกมีปอดจากภูผากูดและภูแลนคา
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Karyotypes of the snorkel snail genera Pterocyclos and Rhiostoma (Prosobranchia: Cyclophoridae)
5 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
11 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
12 ชีววิทยาของเมือกหอยทากและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2554
13 -
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงสร้างเหงือกของหอยกาบน้ำจืดจากแม่น้ำสงคราม จังหวัดหนองคาย
15 ผลการศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์อาหารว่าง พร้อมบริโภคจากข้าวกล้องงอก บรรจุถุงรีทอร์ทเพ้าซ์
16 Karyotype variations in the genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
17 Karyotype Variation in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae)
18 -
ปี พ.ศ. 2552
19 การตรวจหาพยาธิในหอยทากสกุล Pollicaria ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
20 Karyotype Variations in the Genus Pollicaria (Caenogastropoda: Pupinidae).Kongim, B. 2010 .
21 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae).
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 Karyotype Differentiation within the Elephant Pupinids Snail, Pollicaria mouhoti (Pfeiffer, 1862) (Caenogastropoda: Pupinidae). 2009 .
24 -
ปี พ.ศ. 2550
25 -
ปี พ.ศ. 2549
26 เซลล์พันธุศาสตร์ของหอยทากบกสกุล Pterocyclus และ Rhiostoma ในประเทศไทย
27 Karyotype of land operculate snails of the genus Cyclophorus (Prosobranchia: Cyclophoridae) in Thailand.
28 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
29 -
ปี พ.ศ. 2546
30 A new species of Solenia from Thailand (Bivalve: Unionidae: Ambleminae)
31 -
32 -