ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวรศักดิ์ เพชรานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2554 3
3 2552 1
4 2537 2
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินศักยภาพทางเทคนิคและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินกับอุปสงค์-อุปทานอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านบราโก ตาบลแม่ตื่น และบ้านปิตุคี ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การรวบรวมภูมิปัญญากะเหรี่ยงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินกับอุปสงค์-อุปทานอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย และบ้านปิตุคี ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
5 การวิจัยพัฒนาอาหารไก่จากวัตถุดิบในพื้นที่และการควบคุมอุณหภูมิในการอนุบาลลูกไก่สำหรับไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาระบบบำบัดแอมโมเนียโดยใช้ตัวกรองชีวภาพ (Biofilter) และ Photocatalyst สำหรับฟาร์มปลาเรนโบว์เทราท์
ปี พ.ศ. 2537
7 การวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านสันป่าเกี๊ยะ และบ้านป่าเมี่ยงน้ำเมิน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / บวรศักดิ์ เพชรานนท์
8 การวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านสันป่าเกี๊ยะ และบ้านป่าเมี่ยงน้ำเมิน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่