ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2
3 ถวิลวดี บุรีกุล 2
4 พรพิศ เลิศไธสง 1
5 ธนิต ภูริเวทย์ 1
6 ดวงกมล รังษีธรรมปัญญา 1
7 อนวัช ยาวิชัย 1
8 คณิต ณ นคร 1
9 อดุล จันทรศักดิ์ 1
10 สถาบันพระปกเกล้า 1
11 ไชยศ วิพุธานุพงษ์ 1
12 อมร จันทรสมบูรณ์ 1
13 โอภาส เขียววิชัย 1
14 สันติ ปิยะทัต 1
15 สมชาย เก้านพรัตน์ 1
16 กานดา สิริฤทธิภักดี 1
17 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 1
18 นภดล วรรธนะกุล 1
19 ชลทิชา แข็งสาริกิจ 1
20 จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ 1
21 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
22 นราชูวงศ์ โลกะกะลิน 1
23 กัญญา นะรา 1
24 วลัยมาศ แก้วศรชัย 1
25 พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล 1
26 มุกดา เอนกลาภากิจ 1
27 สิทธิชัย พูนเกษม 1
28 ทรงศักดิ์ วุฒิคะโร 1
29 สมศักดิ์ ขวัญแก้ว 1
30 ธงทอง จันทรางศุ 1
31 กงจักร์ โพธิ์พร้อม 1
32 พิศิษฐ์ กันธทิพย์ 1
33 พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ 1
34 แนบ สุดสงวน 1
35 อาจิณ โชติวงศ์ 1
36 ศรัณยู โพธิรัชตางกูร 1
37 ดาสินี มาลัยพงษ์ 1
38 อภิรดี พงษ์ดนตรี 1
39 อภิวัฒน์ คำโมง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 2
9 2542 3
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 7
13 2538 6
14 2537 4
15 2536 2
16 2535 1
17 2534 2
18 2533 1
19 2531 2
20 2530 1
21 2529 3
22 2528 1
23 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2552
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2547
4 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ"
ปี พ.ศ. 2546
5 ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
6 โครงการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น
ปี พ.ศ. 2544
7 โครงการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น
ปี พ.ศ. 2543
8 โครงการศึกษาบทเรียนจากการเลืองตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น
9 การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2542
10 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
11 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475
12 โครงการวิจัยเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง
ปี พ.ศ. 2541
13 สภาร่างรัฐธรรมนูญกับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม
ปี พ.ศ. 2540
14 ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
ปี พ.ศ. 2539
15 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26
16 บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทย ช่วง พ.ศ. 2507-2516
17 บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทยระหว่าง พ.ศ. 2527-2537
18 นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าไม้
19 การปฏิรูปกฎหมาย : ศึกษาในแง่องค์กร, กระบวนการและเทคนิค
20 อำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย
21 ปัญหาเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาในกรณีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุและโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2538
22 โครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการในประเทศไทย
23 การใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสิทธิ ในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืน ตามกฎหมายไทย
24 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในการบริหาร การอุดมศึกษา
25 ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
26 การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
27 การนำ "ระบบอิมพีชเมนต์" มาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
28 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกรัฐสภา
29 มิติทางกฎหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 อำนาจของรัฐมนตรีในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
31 ปัญหาทางกฎหมายการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
32 ปัญหาการบังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
33 ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2535
34 ปัญหาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ปี พ.ศ. 2534
35 กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่า
36 หลักเกณฑ์ในการตราพระราชกำหนดและทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
37 หลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของไทย
ปี พ.ศ. 2531
38 ความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรีในทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
39 องค์การและวิธีการคุ้มครองประชาชนและควบคุมฝ่ายปกครอง ภายในฝ่ายปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
40 การชำระหนี้กองมรดก
ปี พ.ศ. 2529
41 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญ
42 ปัญหาทางกฎหมายมหาชนบางประการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ข่าวสารโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
43 การมอบอำนาจในฝ่ายบริหารของไทย
ปี พ.ศ. 2528
44 ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย