ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ถวิลวดี บุรีกุล 2
3 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2
4 ทรงศักดิ์ วุฒิคะโร 1
5 สมศักดิ์ ขวัญแก้ว 1
6 สิทธิชัย พูนเกษม 1
7 สมชาย เก้านพรัตน์ 1
8 โอภาส เขียววิชัย 1
9 กานดา สิริฤทธิภักดี 1
10 มุกดา เอนกลาภากิจ 1
11 สันติ ปิยะทัต 1
12 วลัยมาศ แก้วศรชัย 1
13 อภิรดี พงษ์ดนตรี 1
14 ศรัณยู โพธิรัชตางกูร 1
15 อาจิณ โชติวงศ์ 1
16 ดาสินี มาลัยพงษ์ 1
17 กงจักร์ โพธิ์พร้อม 1
18 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 1
19 พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล 1
20 ธงทอง จันทรางศุ 1
21 กัญญา นะรา 1
22 ชลทิชา แข็งสาริกิจ 1
23 อภิวัฒน์ คำโมง 1
24 นภดล วรรธนะกุล 1
25 อดุล จันทรศักดิ์ 1
26 นราชูวงศ์ โลกะกะลิน 1
27 แนบ สุดสงวน 1
28 พิศิษฐ์ กันธทิพย์ 1
29 พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ 1
30 คณิต ณ นคร 1
31 ไชยศ วิพุธานุพงษ์ 1
32 สถาบันพระปกเกล้า 1
33 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
34 อมร จันทรสมบูรณ์ 1
35 ดวงกมล รังษีธรรมปัญญา 1
36 ธนิต ภูริเวทย์ 1
37 อนวัช ยาวิชัย 1
38 พรพิศ เลิศไธสง 1
39 จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2542 3
6 2541 1
7 2539 7
8 2538 5
9 2537 4
10 2536 2
11 2535 1
12 2534 2
13 2533 1
14 2531 2
15 2530 1
16 2529 3
17 2528 1
18 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
2 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ"
ปี พ.ศ. 2546
3 ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
4 โครงการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
5 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
6 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475
7 โครงการวิจัยเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง
ปี พ.ศ. 2541
8 สภาร่างรัฐธรรมนูญกับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม
ปี พ.ศ. 2539
9 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26
10 บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทย ช่วง พ.ศ. 2507-2516
11 บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทยระหว่าง พ.ศ. 2527-2537
12 นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าไม้
13 การปฏิรูปกฎหมาย : ศึกษาในแง่องค์กร, กระบวนการและเทคนิค
14 อำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย
15 ปัญหาเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาในกรณีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุและโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2538
16 โครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการในประเทศไทย
17 การใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสิทธิ ในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืน ตามกฎหมายไทย
18 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในการบริหาร การอุดมศึกษา
19 การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
20 การนำ "ระบบอิมพีชเมนต์" มาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
21 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกรัฐสภา
22 มิติทางกฎหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 อำนาจของรัฐมนตรีในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
24 ปัญหาทางกฎหมายการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
25 ปัญหาการบังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
26 ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัญหาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ปี พ.ศ. 2534
28 กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่า
29 หลักเกณฑ์ในการตราพระราชกำหนดและทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
30 หลักความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของไทย
ปี พ.ศ. 2531
31 ความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรีในทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
32 องค์การและวิธีการคุ้มครองประชาชนและควบคุมฝ่ายปกครอง ภายในฝ่ายปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
33 การชำระหนี้กองมรดก
ปี พ.ศ. 2529
34 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญ
35 ปัญหาทางกฎหมายมหาชนบางประการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ข่าวสารโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
36 การมอบอำนาจในฝ่ายบริหารของไทย
ปี พ.ศ. 2528
37 ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ