ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรเจิด สิงหะเนตี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บรรเจิด สิงคะเนติ
- Banchoet Singkaneti
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรี สิโรรส 11
2 มานวิภา อินทรทัต 9
3 ถวิลวดี บุรีกุล 9
4 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
5 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
6 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
7 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 8
8 เรวดี ขวัญทองยิ้ม 6
9 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 4
10 กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร 3
11 กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ 3
12 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3
13 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 3
14 วิสูตร ตุวยานนท์ 3
15 อำนาจ บุบผามาศ 3
16 จันทิมา ธนาสว่างกุล 3
17 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช 3
18 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 2
19 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2
20 ปิยะดา ศิลปอาชา 2
21 นิรมัย พิศแข 2
22 ฤษราณ์ ไทยวัฒน์ 2
23 วัชรพงษ์ ซื่อตรง 2
24 รัฐปกรณ์ นิภานันท์ 2
25 กุลภา เสือแพร 2
26 กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ 2
27 รณกรณ์ บุญมี 2
28 นิติน ออรุ่งโรจน์ 2
29 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
30 สมชัย วัฒนการุณ 2
31 อุดม รัฐอมฤต 2
32 ขอบฟ้า นันทโรจนาพ 2
33 อัมพร ธำรงลักษณ์ 2
34 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
35 เจษฎา ณ ระนอง 2
36 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2
37 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
38 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
39 มานิตย์ จุมปา 2
40 Anaek Yomchinda 1
41 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ 1
42 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
43 Somsak Nawtrakulpisut 1
44 Sawaeng Bunchaloemwipat 1
45 เอนก ยมจินดา 1
46 วารุณี วัฒนประดิษฐ 1
47 สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข 1
48 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
49 วรรณกร บานชื่น 1
50 วรานนท์ วิเศษศิริ 1
51 พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ 1
52 ภากร จินดานนท์ 1
53 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
54 คมสัน โพธิ์คง 1
55 ปกรณ์ นิลปะพันธ์ 1
56 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 1
57 เอกศักดิ์ คงตระกูล 1
58 สมชัย ศรีสุทธิยากร 1
59 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
60 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
61 วัลยา จิวานุพันธ์ 1
62 ภิรมย์พร คำปินตา 1
63 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
64 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
65 อุณห์สุดา พฤกษะวัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 2
10 2534 1
11 1086 2
12 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ :
4 ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี
5 ปัญหาข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีการใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
8 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
9 หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย
10 การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
11 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ปี พ.ศ. 2548
12 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
ปี พ.ศ. 2547
13 โครงสร้างทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในอนาคต
ปี พ.ศ. 2546
14 การเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15 การใช้สิทธิของประชาชนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ
16 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 4 (2) : ศึกษากรณีองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมโดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2545
17 รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2534
19 อำนาจฟ้องคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
21 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)