ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรเจิด สิงหะเนตี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บรรเจิด สิงคะเนติ
- Banchoet Singkaneti
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรี สิโรรส 11
2 มานวิภา อินทรทัต 9
3 ถวิลวดี บุรีกุล 9
4 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
5 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
6 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
7 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 8
8 เรวดี ขวัญทองยิ้ม 6
9 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 4
10 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 3
11 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช 3
12 กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ 3
13 อำนาจ บุบผามาศ 3
14 กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร 3
15 วิสูตร ตุวยานนท์ 3
16 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3
17 จันทิมา ธนาสว่างกุล 3
18 นิติน ออรุ่งโรจน์ 2
19 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 2
20 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2
21 รณกรณ์ บุญมี 2
22 รัฐปกรณ์ นิภานันท์ 2
23 อุดม รัฐอมฤต 2
24 วัชรพงษ์ ซื่อตรง 2
25 ปิยะดา ศิลปอาชา 2
26 ฤษราณ์ ไทยวัฒน์ 2
27 กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ 2
28 นิรมัย พิศแข 2
29 อัมพร ธำรงลักษณ์ 2
30 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
31 สมชัย วัฒนการุณ 2
32 กุลภา เสือแพร 2
33 เจษฎา ณ ระนอง 2
34 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
35 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
36 มานิตย์ จุมปา 2
37 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2
38 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
39 ขอบฟ้า นันทโรจนาพ 2
40 วรานนท์ วิเศษศิริ 1
41 พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ 1
42 Anaek Yomchinda 1
43 วรรณกร บานชื่น 1
44 Somsak Nawtrakulpisut 1
45 ภากร จินดานนท์ 1
46 คมสัน โพธิ์คง 1
47 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 1
48 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ 1
49 เอกศักดิ์ คงตระกูล 1
50 สมชัย ศรีสุทธิยากร 1
51 วารุณี วัฒนประดิษฐ 1
52 สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข 1
53 วัลยา จิวานุพันธ์ 1
54 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
55 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
56 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
57 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
58 ปกรณ์ นิลปะพันธ์ 1
59 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
60 ภิรมย์พร คำปินตา 1
61 Sawaeng Bunchaloemwipat 1
62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
64 อุณห์สุดา พฤกษะวัน 1
65 เอนก ยมจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2546 3
7 2545 2
8 2534 1
9 1086 2
10 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ :
4 ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี
5 ปัญหาข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีการใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
8 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
9 หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย
10 การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
11 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ปี พ.ศ. 2546
12 การเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
13 การใช้สิทธิของประชาชนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ
14 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 4 (2) : ศึกษากรณีองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมโดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2545
15 รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
16 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2534
17 อำนาจฟ้องคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
19 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)