ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรเจิด สิงคะเนติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บรรเจิด สิงหะเนตี
- Banchoet Singkaneti
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรี สิโรรส 11
2 ติน ปรัชญพฤทธิ์ 9
3 มานวิภา อินทรทัต 9
4 ถวิลวดี บุรีกุล 9
5 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
6 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
7 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 9
8 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
9 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 8
10 เรวดี ขวัญทองยิ้ม 6
11 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 4
12 ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช 3
13 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 3
14 กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ 3
15 อำนาจ บุบผามาศ 3
16 ขจิต จิตตเสวี 3
17 กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร 3
18 จันทิมา ธนาสว่างกุล 3
19 แสวง บุญเฉลิมวิภาส 3
20 วิสูตร ตุวยานนท์ 3
21 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2
22 นิติน ออรุ่งโรจน์ 2
23 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 2
24 รณกรณ์ บุญมี 2
25 รัฐปกรณ์ นิภานันท์ 2
26 ปิยะดา ศิลปอาชา 2
27 อุดม รัฐอมฤต 2
28 วัชรพงษ์ ซื่อตรง 2
29 ฤษราณ์ ไทยวัฒน์ 2
30 กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ 2
31 นิรมัย พิศแข 2
32 อัมพร ธำรงลักษณ์ 2
33 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
34 สมชัย วัฒนการุณ 2
35 กุลภา เสือแพร 2
36 เจษฎา ณ ระนอง 2
37 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
38 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
39 ขอบฟ้า นันทโรจนาพ 2
40 มานิตย์ จุมปา 2
41 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2
42 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
43 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ 1
44 Anaek Yomchinda 1
45 เอนก ยมจินดา 1
46 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
47 Somsak Nawtrakulpisut 1
48 แสวง บุญเฉลิมวิภาศ 1
49 Sawaeng Bunchaloemwipat 1
50 วารุณี วัฒนประดิษฐ 1
51 ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.) 1
52 สมชัย ศรีสุทธิยากร 1
53 สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข 1
54 วรรณกร บานชื่น 1
55 พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ 1
56 วรานนท์ วิเศษศิริ 1
57 ภากร จินดานนท์ 1
58 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
59 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
60 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
61 ปกรณ์ นิลปะพันธ์ 1
62 คมสัน โพธิ์คง 1
63 เอกศักดิ์ คงตระกูล 1
64 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 1
65 วีรวัฒน์ จันทรโชติ 1
66 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
67 วัลยา จิวานุพันธ์ 1
68 อุณห์สุดา พฤกษะวัน 1
69 ภิรมย์พร คำปินตา 1
70 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 1
71 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
72 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 5
11 2544 2
12 2534 1
13 1086 2
14 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ :
4 ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี
5 ปัญหาข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีการใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
8 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
9 หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย
10 การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
11 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ปี พ.ศ. 2550
12 สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร ใน 10 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2548
13 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงสร้างทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในอนาคต
15 พระราชบัญญัติ ประชาพิจารณ์ : กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาโครงการ (planfeststellungsverfahren) ตามกฎหมายของเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2546
16 การเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
17 การใช้สิทธิของประชาชนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ
18 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 4 (2) : ศึกษากรณีองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมโดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2545
19 รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
20 พระราชบัญญัติ ประชาพิจารณ์ : กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาโครงการ (Planfeststellungsverfahren) ตามกฎหมายของเยอรมัน
21 โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น
22 การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ
23 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2544
24 การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ
25 สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร ใน 10 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2534
26 อำนาจฟ้องคดีปกครองในระบบกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
28 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)
29 โครงการดำเนินการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฏหมายราชการส่วนท้องถิ่น