ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรยง โตประเสริฐพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี พ.ศ. 2541
3 การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี พ.ศ. 2539
4 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี พ.ศ. 2538
5 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี พ.ศ. 2537
6 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน
ปี พ.ศ. 2534
7 การศึกษาปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์ เซไนด์
ปี พ.ศ. 2532
8 เทคโนโลยีมอส
9 การศึกษาการปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์เซไนด์
ปี พ.ศ. 2531
10 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์
11 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนา
12 โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์
13 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลียมอาร์เซไนด์
ปี พ.ศ. 2530
14 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ : รายงานผลการวิจัย
15 โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
16 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิก ของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์ เซไนด์
18 การปลูกผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์แบบเอพิแทกซีจากเฟส ของเหลวในชุดอุปกรณ์แนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2526
19 การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 เทคโนโลยีมอส
21 การศึกษาการปลูกผลึกเอพิแทกซีของแกลเลียมอาร์เซไนด์
22 การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว