ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
2 ยุวดี ศิริ 6
3 ธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน 5
4 ชาวิช ฉายปัญญาเลิศ 5
5 ต้นข้าว พันธ์ครุธ 5
6 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 4
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
8 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 3
9 วรากรณ์ สามโกเศศ 2
10 ภูมิ ภาณุสิทธิกร 2
11 ทัศณวลัย จารณศรี 1
12 มาลินีร์ โรจนเมธาสุวรรณ 1
13 พงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523- 1
14 กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ 1
15 พันธพัฒน์ บุญมา 1
16 เสนาะ ชลายน 1
17 วัลลี จันทนฤมาน, 2512- 1
18 พรชัย ศิริวัชรกุล 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
20 วีระ สัจกุล 1
21 สมยศ สถิตธรรมนนท์ 1
22 กีรติ สัทธานนท์ 1
23 จำเนียร ดุริยประณีต 1
24 สรรเสริญ พรขุนทด 1
25 กษมา วรรณศิลป์ 1
26 พรพิมล น้อยเจริญ 1
27 กิตติ สุขสว่างรุ่งโรจน์ 1
28 กตัญญู หอสูติสิมา 1
29 ศราวุฒิ ตรีศิริรัตน์, 2521- 1
30 ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์, 2507- 1
31 สุรเชษฐ์ มนต์แก้ว, 2523- 1
32 ไพจิต นพรัตน์ 1
33 ปรีดิ์ บูรณศิริ 1
34 วิรุจ ถิ่นนคร 1
35 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 1
36 มนต์ชัย ธีระวรกุล 1
37 ไขแสง ศุขะวัฒนะ 1
38 คมกฤษ เง่าวีระกูล 1
39 ธีระ วรรธนะปกรณ์ 1
40 ปราโมทย์ เติมทรัพย์ 1
41 มานพ พงศทัต 1
42 ชยวีร์ คีตวรนาฏ 1
43 สร้อยสุข พงษ์พูล 1
44 อนุวัฒน์ การถัก 1
45 เพกา เสนาะเมือง 1
46 ปวีณ์สุชาดา คุณากร 1
47 วันทวี บุญญเศรษฐ์ 1
48 หทัยรัตน์ ยุภาศ 1
49 อรทัย เลิศจิตติสุทธิ์ 1
50 พงศ์สวัสดิ์ สระวาสี 1
51 พจนารถ พนัสขาว 1
52 เกรียงศักดิ์ อ่าวอุดมพันธ์ 1
53 สมพล ปัญญาคะโป 1
54 รสสรินทร์ ทรัพย์ทวีสิริชล 1
55 ณัฐชา พชรชลกร 1
56 ชุติมา ตรีวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2552 6
4 2550 1
5 2549 4
6 2548 3
7 2547 8
8 2546 3
9 2545 5
10 2540 3
11 2539 5
12 2538 2
13 2537 1
14 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทบาทองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย: กรณีศึกษา มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบโคเฮาส์ซิ่ง : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดียวกัน
3 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบโคเฮาส์ซิ่ง : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2552
4 กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการ
5 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โค-เฮาส์ซิ่ง (Co-housing) ในประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ เท็น แบงคอค (Ten Bangkok)
6 การปรับตัวด้านการอยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ย้ายมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7 การปรับตัวด้านการอยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ย้ายมายังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
8 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โค-เฮาส์ซิ่ง (Co-housing) ในประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ เท็น แบงคอค (Ten Bangkok)
9 กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2550
10 กระบวนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษา โครงการชุมชนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
11 การอนุรักษ์ชุมชนลิเก กรณีศึกษาชุมชนสุระวิชัยและพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดนครราชสีมา
12 การใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ระดับราคาปานกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ
13 การพัฒนาพิ้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันข์
14 แนวทางการจัดการอาคารพาณิชย์ที่มีการปรับปรุงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในซอยหมู่บ้านวิกรม์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
15 กระบวนการการจัดรูปที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการบริเวณสวนหลวง ร. 9 กรุงเทพมหานคร
16 สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์พักอาศัยในย่านสำเพ็ง
17 ข้อจำกัดทางด้านกายภาพและกฎหมายในการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ให้เป็นที่พักอาศัยรวมประเภทห้องเช่า : กรณีศึกษา อาคารพาณิชย์ในเขตราชเทวี
ปี พ.ศ. 2547
18 กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนอาคารชุด ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
20 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานคร
21 การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์
22 การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่อง
23 แนวทางในการจัดที่พักอาศัยให้กับพ่อค้า - แม่ค้าชาวกัมพูชา บริเวณตลาด เทศบาล 3, จังหวัดสระแก้ว
24 ลักษณะการอยู่อาศัยภายในห้องพักขนาดเล็ก ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาโครงการออคิด อพาร์ทเมนท์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร
25 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
26 การทดสอบดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชน การเคหะแห่งชาติ
27 การจัดให้มีโรงเรียนอนุบาลในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดปทุมธานี
28 การใช้ที่ดินซึ่งกำหนดไว้เป็นโรงเรียนอนุบาลเพื่อประโยชน์อื่นในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2545
29 การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
30 แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ. นครราชสีมา
31 การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
32 แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
33 แนวทางการปรับปรุงเส้นทางการสัญจรหลักบริเวณศูนย์กลางชุมชนเมืองหัวหิน
ปี พ.ศ. 2540
34 บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร
35 แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง
36 แนวทางการพัฒนาที่ตั้งและโครงข่ายท่าข้าว : กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2539
37 การวางผังเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
38 แนวทางการใช้ที่ดินราชพัสดุเมืองอุทัยธานี
39 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าจีนในการพัฒนาเมืองและชุมชนภูเก็ต
40 แนวทางการปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุข ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ
41 แนวทางพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งวัตถุดิบลิกไนต์ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษา เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2538
42 การประยุกต์ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษาที่ดินบริเวณคลองพลับพลา ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
43 การศึกษาการจัดระบบระบายน้ำทิ้งของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2537
44 การศึกษาตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของเมืองจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีและระยอง