ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 5
2 รมิดา ขันตรีกรม 5
3 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
4 วัชรี ศรีรักษา 3
5 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
6 อรพิน หนูทอง 3
7 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
8 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
9 พุฒนา รุ่งระวี 3
10 บุญณิศา ฆังคมณี 3
11 วรกร สิทธิพงษ์ 3
12 ประภาส แยบยน 3
13 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
14 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
15 จันทรา บดีศร 3
16 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
17 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
18 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
19 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
20 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
21 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
22 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
23 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
24 กลวัชร ทิมินกุล 3
25 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
26 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
27 กาญจนา ทองนะ 3
28 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
29 สุรกิตติ ศรีกุล 3
30 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
31 เวียง อากรชี 3
32 วัลลีย์ อมรพล 3
33 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
34 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
35 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
36 พัชราพร หนูวิสัย 3
37 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
38 ไกรศร ตาวงศ์ 3
39 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
40 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
41 อรุณี ใจเถิง 3
42 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
43 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
44 อาพร คงอิสโร 3
45 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
46 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
47 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
48 วริศ แคนคอน 2
49 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
50 สาธิต อารีรักษ์ 2
51 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
52 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
53 รัฐกร สืบคา 2
54 ไพรสน รุจิคุณ 2
55 ศิริขวัญ ภู่นา 2
56 วนิดา โนบรรเทา 2
57 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
58 สรัตนา เสนาะ 2
59 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
60 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 2
61 อุชฎา สุขจันทร์ 2
62 อนันต์ ทองภู 2
63 สมฤทัย ตันเจริญ 2
64 สมคิด ดำน้อย 1
65 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
66 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
67 ปิยะรัตน์ จังพล 1
68 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
69 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
70 จิราภา เมืองคล้าย 1
71 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
72 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
73 มนตรี ปานตู 1
74 สุภาพร สุขโต 1
75 วาสนา วันดี 1
76 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
77 วารีย์ ทองมี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
80 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
81 สมบูรณ์ วันดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2551 1
4 543 3