ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรชา บุดดาดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- บรรชา บุดคาดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การประเมินสมรรถนะของปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
3 การประเมินสมรรถนะของของปั๊มหอยโข่งเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันน้ำ
ปี พ.ศ. 2552
4 การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับขั้น: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอธานอลจากชานอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
5 การปรับปรุงสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
6 The development of multi-objective optimization model for excess bagasse utilization: A case study for Thailand
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี