ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ ศรีภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 31
2 จริยา หาญวจนวงศ์ 18
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 18
4 เทวราช หล้าหา 18
5 โสพิศ วงศ์คำ 16
6 พัชรี เจียรนัยกูร 12
7 จิตติยวดี ศรีภา 11
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 9
9 วิจิตรา ทัศนียกุล 9
10 ศศิธร แก้วเกษ 8
11 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 8
12 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
13 ชัยศิริ วงศ์คำ 7
14 ณรงค์ ขันตีแก้ว 7
15 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 7
16 วิเศษ นามวาท 6
17 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 6
18 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 6
19 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
20 ปิติ ธุวจิตต์ 6
21 เอื้อมเดือน ประวาฬ 5
22 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 5
23 วัชรินทร์ ลอยลม 5
24 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 4
25 เอื้อมแข สุขประเสริฐ 3
26 อาภา จันทร์เทวี 3
27 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
28 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 3
29 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
30 จริยา ชมวารินทร์ 3
31 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
32 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 3
33 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
34 ธนกร ปรุงวิทยา 3
35 วรรณภา อิชิดะ 3
36 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
37 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
38 พรทิพย์ ปิ่นละออ 2
39 สมาน เทศนา 2
40 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
41 อัมพร แจ่มสุวรรณ 2
42 สิริขจร ตังควัฒนา 2
43 Banchob Sripa 2
44 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
45 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
46 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
47 ประสาน ตังควัฒนา 2
48 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
49 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
50 พิทยา ภาภิรมย์ 2
51 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
52 Patcharee Boonsiri 1
53 Sopit Wongkham 1
54 Chaisiri Wongkham 1
55 พัชรี บุญศิริ 1
56 Ratsida Phoncharoen 1
57 Sontaya Simasathiansophon 1
58 Chusie Trisonthi 1
59 Kanit Atisook 1
60 รัตน์สีดา ผลเจริญ 1
61 คณิต อธิสุข 1
62 สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 1
63 ชูศรี ไตรสนธิ 1
64 วรยุทธ นาคอ้าย 1
65 สุทัศน์ สุทธิประภา 1
66 ปรานอม ภูชฎาภิรมย์ 1
67 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
68 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1
69 พงศ์ราม รามสูต 1
70 พารณ ดีคำย้อย 1
71 ธิดารัตน์ บุญมาศ 1
72 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 1
73 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
74 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
75 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 4
7 2553 5
8 2552 5
9 2551 5
10 2550 4
11 2549 1
12 2547 2
13 2546 3
14 2545 5
15 2544 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2539 2
19 2536 1
20 543 92
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกับ Helicobacter spp ในคนไทยอีสาน
3 การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการโรงเรียนปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบยั่งยืนต้นแบบแก่งละว้า
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ สุจิตรตรา ไชยเดช
6 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
8 Pathogenesis, Carcinogenesis and Ecology of Opisthorchiasis in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
9 Innovative Strategles for Sustainable Control of Helminth Zoonoses through Socio Ecosystem Based Interventions
10 Biomarkers of Opisthorchis viverrini-induced Cholangiocarcinoma
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง II
12 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก)รุ่นที่ 8 (สัญญาเลขที่ PHD/0194/2548:อภิชาติ ยงฤทธิปกรณ์)
13 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
14 ผลการใช้ร่วมกันของ resveratrol กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
16 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
17 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม 2551)
18 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
19 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
20 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
21 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
22 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
23 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (พิชญา มัชฌิมากุล)
24 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
25 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
26 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
27 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
28 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
29 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
30 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
31 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
32 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
33 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีน ที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2549
34 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequence tag ของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2547
35 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
36 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
37 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
38 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
39 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
ปี พ.ศ. 2545
40 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
41 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
42 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
43 การวิเคราะห์เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีระดับโมเลกุล
44 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2544
45 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค
46 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2543
47 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
48 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2542
49 พยาธิวิทยาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnei ในแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
50 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
51 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
ปี พ.ศ. 2536
52 การสำรวจหาเลกตินใหม่จากพืชและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
54 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี