ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ ศรีภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 31
2 เทวราช หล้าหา 18
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 18
4 จริยา หาญวจนวงศ์ 18
5 โสพิศ วงศ์คำ 16
6 พัชรี เจียรนัยกูร 12
7 จิตติยวดี ศรีภา 11
8 วิจิตรา ทัศนียกุล 9
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 9
10 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 8
11 ศศิธร แก้วเกษ 8
12 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
13 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 7
14 ณรงค์ ขันตีแก้ว 7
15 ชัยศิริ วงศ์คำ 7
16 วิเศษ นามวาท 6
17 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 6
18 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
19 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 6
20 ปิติ ธุวจิตต์ 6
21 เอื้อมเดือน ประวาฬ 5
22 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 5
23 วัชรินทร์ ลอยลม 5
24 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 4
25 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
26 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
27 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
28 เอื้อมแข สุขประเสริฐ 3
29 จริยา ชมวารินทร์ 3
30 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
31 อาภา จันทร์เทวี 3
32 วรรณภา อิชิดะ 3
33 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
34 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 3
35 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 3
36 ธนกร ปรุงวิทยา 3
37 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
38 พรทิพย์ ปิ่นละออ 2
39 สิริขจร ตังควัฒนา 2
40 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
41 อัมพร แจ่มสุวรรณ 2
42 ประสาน ตังควัฒนา 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 สมาน เทศนา 2
45 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
46 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
47 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
48 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
49 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
50 พิทยา ภาภิรมย์ 2
51 พงศ์ราม รามสูต 1
52 สุทัศน์ สุทธิประภา 1
53 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
54 พารณ ดีคำย้อย 1
55 ปรานอม ภูชฎาภิรมย์ 1
56 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 1
57 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1
58 ธิดารัตน์ บุญมาศ 1
59 วรยุทธ นาคอ้าย 1
60 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
61 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
62 Sopit Wongkham 1
63 พัชรี บุญศิริ 1
64 Banchob Sripa 1
65 Patcharee Boonsiri 1
66 Chaisiri Wongkham 1
67 ชูศรี ไตรสนธิ 1
68 สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 1
69 Chusie Trisonthi 1
70 Sontaya Simasathiansophon 1
71 คณิต อธิสุข 1
72 Kanit Atisook 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 5
7 2552 5
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 1
11 2547 2
12 2546 3
13 2545 5
14 2544 2
15 2543 2
16 2542 1
17 2539 2
18 2536 1
19 543 92
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกับ Helicobacter spp ในคนไทยอีสาน
2 การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการโรงเรียนปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบยั่งยืนต้นแบบแก่งละว้า
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ สุจิตรตรา ไชยเดช
5 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2556
6 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
7 Pathogenesis, Carcinogenesis and Ecology of Opisthorchiasis in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
8 Innovative Strategles for Sustainable Control of Helminth Zoonoses through Socio Ecosystem Based Interventions
9 Biomarkers of Opisthorchis viverrini-induced Cholangiocarcinoma
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง II
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก)รุ่นที่ 8 (สัญญาเลขที่ PHD/0194/2548:อภิชาติ ยงฤทธิปกรณ์)
12 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
13 ผลการใช้ร่วมกันของ resveratrol กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
15 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
16 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม 2551)
17 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
18 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
19 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
20 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
21 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
22 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (พิชญา มัชฌิมากุล)
23 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
24 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
25 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
26 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
27 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
28 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
29 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
30 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
31 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
32 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีน ที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2549
33 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequence tag ของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2547
34 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
35 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
36 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
37 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
38 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
ปี พ.ศ. 2545
39 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
40 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
41 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
42 การวิเคราะห์เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีระดับโมเลกุล
43 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2544
44 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค
45 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2543
46 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
47 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2542
48 พยาธิวิทยาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnei ในแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
49 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
50 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
ปี พ.ศ. 2536
51 การสำรวจหาเลกตินใหม่จากพืชและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
53 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี