ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ ศรีภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 31
2 เทวราช หล้าหา 18
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 18
4 จริยา หาญวจนวงศ์ 18
5 โสพิศ วงศ์คำ 16
6 พัชรี เจียรนัยกูร 12
7 จิตติยวดี ศรีภา 11
8 วิจิตรา ทัศนียกุล 9
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 9
10 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 8
11 ศศิธร แก้วเกษ 8
12 ชวลิต ไพโรจน์กุล 8
13 ณรงค์ ขันตีแก้ว 7
14 ชัยศิริ วงศ์คำ 7
15 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 7
16 วิเศษ นามวาท 6
17 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 6
18 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
19 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 6
20 ปิติ ธุวจิตต์ 6
21 เอื้อมเดือน ประวาฬ 5
22 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 5
23 วัชรินทร์ ลอยลม 5
24 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 4
25 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
26 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
27 อนุชา พัวไพโรจน์ 3
28 เอื้อมแข สุขประเสริฐ 3
29 จริยา ชมวารินทร์ 3
30 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
31 อาภา จันทร์เทวี 3
32 วรรณภา อิชิดะ 3
33 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
34 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 3
35 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 3
36 ธนกร ปรุงวิทยา 3
37 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
38 พรทิพย์ ปิ่นละออ 2
39 สิริขจร ตังควัฒนา 2
40 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
41 อัมพร แจ่มสุวรรณ 2
42 ประสาน ตังควัฒนา 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 สมาน เทศนา 2
45 ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 2
46 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
47 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 2
48 เพ็ญศรี แซ่หลี 2
49 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ 2
50 พิทยา ภาภิรมย์ 2
51 Sopit Wongkham 1
52 Chaisiri Wongkham 1
53 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 1
54 Patcharee Boonsiri 1
55 ธิดารัตน์ บุญมาศ 1
56 สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 1
57 วรยุทธ นาคอ้าย 1
58 คณิต อธิสุข 1
59 ชูศรี ไตรสนธิ 1
60 พัชรี บุญศิริ 1
61 Banchob Sripa 1
62 Chusie Trisonthi 1
63 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
64 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1
65 Kanit Atisook 1
66 Sontaya Simasathiansophon 1
67 ปรานอม ภูชฎาภิรมย์ 1
68 สุทัศน์ สุทธิประภา 1
69 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
70 พารณ ดีคำย้อย 1
71 พงศ์ราม รามสูต 1
72 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 6
6 2553 12
7 2552 17
8 2551 19
9 2550 10
10 2549 5
11 2547 4
12 2546 8
13 2545 7
14 2544 2
15 2543 5
16 2542 3
17 2539 4
18 2536 1
19 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกับ Helicobacter spp ในคนไทยอีสาน
2 การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
3 Identification and characterization of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini.
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการโรงเรียนปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบยั่งยืนต้นแบบแก่งละว้า
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ สุจิตรตรา ไชยเดช
6 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
8 Pathogenesis, Carcinogenesis and Ecology of Opisthorchiasis in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
9 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequence tag ของพยาธิใบไม้ตับ
10 Innovative Strategles for Sustainable Control of Helminth Zoonoses through Socio Ecosystem Based Interventions
11 Biomarkers of Opisthorchis viverrini-induced Cholangiocarcinoma
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง II
13 ไอโซฟอร์มของเทรฟอยล์แฟคเตอร์ 2 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
14 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก)รุ่นที่ 8 (สัญญาเลขที่ PHD/0194/2548:อภิชาติ ยงฤทธิปกรณ์)
15 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
16 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
17 ผลการใช้ร่วมกันของ resveratrol กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
18 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
19 การเหนี่ยวนำการเกิด Apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
20 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
22 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
23 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
24 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
25 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
26 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
27 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม 2551)
28 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
29 ความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด กับความสามารถต้านออกซิเดชันและการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
30 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
31 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
32 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
33 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์ เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
34 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
35 กลไกการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
36 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก)รุ่นที่ 8 (สัญญาเลขที่ PHD/0194/2548:อภิชาติ ยงฤทธิปกรณ์)
37 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
38 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (บรรจบ ศรีภาและพิชญา มัชฌิมากุล)
39 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
40 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic ชุดโครงการ บทบาทอนุมูลอิสระต่อการก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน
41 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
42 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
43 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูลp53ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
44 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
45 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (พิชญา มัชฌิมากุล)
46 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธ์ resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
47 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
48 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
49 การเหนี่ยวนำการเกิด Apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
50 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
51 การทำงานของเอนไซม์ Heme Oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
52 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
53 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
54 การควบคุมการกระตุ้นการรุกรานโดย 17beta-estradiol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
55 โครงการศึกษาพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ระบาดแก่งละว้าแบบบูรณาการ
56 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
57 การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาและหอยในแก่งละว้า
58 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายของยาในการักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
59 การทำงานของเอนไซม์ Heme oxygenase 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัด
60 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์ เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
61 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
62 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยในระบบตับและน้ำดี
63 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
64 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
65 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
66 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
67 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
68 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
69 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
70 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
71 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
72 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
73 ผลของโปรตีนเทรฟอยล์ชนิด TFFI และมิวซินชนิด MUC5AC ต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
74 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีนที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
75 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะยีน ที่แสดงออกที่จำเพาะต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีคัดเลือกจากห้องสมุดยีนของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2549
76 การควบคุมการกระตุ้นการรุกรานโดย 17beta-estradiol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
77 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
78 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
79 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
80 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequence tag ของพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2547
81 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
82 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
83 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
84 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
85 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
86 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
87 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
88 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
89 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เทคนิค SAGE
90 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
91 ผลของโปรตีนเทรฟอยล์ชนิด TFFI และมิวซินชนิด MUC5AC ต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
92 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2545
93 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
94 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
95 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
96 การวิเคราะห์เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีระดับโมเลกุล
97 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
98 การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
99 การศึกษายีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2544
100 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค
101 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2543
102 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
103 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล
104 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
105 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
106 พยาธิวิทยาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnei ในแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
107 พยาธิวิทยาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnei ในแฮมสเตอร์
108 พยาธิวิทยาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Phaneropsolus bonnei ในแฮมสเตอร์
109 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2539
110 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
111 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
112 พยาธิวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดีนอกตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
113 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
ปี พ.ศ. 2536
114 การสำรวจหาเลกตินใหม่จากพืชและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
115 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
116 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
117 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
118 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี