ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ วันโน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาติไทย แก้วทอง 35
2 น้อย เนียมสา 15
3 นงนิตย์ มรกต 13
4 สมชาย แก้ววังชัย 12
5 ยุวพร อุปปะ 11
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 3
7 สุทธิรา ขุมกระโทก 3
8 วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ 3
9 ดรุณี บุญชารี 3
10 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
11 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
12 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
13 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
14 วรรณา กาญจนมยูร 2
15 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 2
16 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
17 กฤษกร ปาสาใน 1
18 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
19 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
20 ราตรี แมนไธสง 1
21 ปารณีย์ บุญไชย 1
22 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
23 ยศฐา ศรีเทพ 1
24 ขนิษฐา สมตระกูล 1
25 อุทัย สาขี 1
26 ชฎาพร เสนาคุณ 1
27 วัชรา กาญจนรัช 1
28 เสนีย์ เครือเนตร 1
29 ไพโรจน์ ประมวล 1
30 ทรงคุณ จันทจร 1
31 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
32 ไพบูลย์ บุญไชย 1
33 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
34 ปิยะพร แสนสุข 1
35 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
36 ถวิล ชนะบุญ 1
37 วราวุธ สุธีธร 1
38 เรือน สมณะ 1
39 รักฤดี สารธิมา 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
42 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
43 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
44 รพีพร ช่ำชอง 1
45 ปรีชา ประเทพา 1
46 สุนันท์ สายกระสุน 1
47 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
48 นิชธิมา แพ่งนคร 1
49 ศุภชัย สมัปปิโต 1
50 สุกัญญา ลีทองดี 1
51 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
52 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
53 วัลยา สุทธิขำ 1
54 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
55 กว้างสวาสดิ์ ธูปทอง 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 อนุชิตา มุ่งงาม 1
58 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
59 จันทิมา พลพินิจ 1
60 ปิยมาศ นานอก 1
61 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
62 สงครามชัย ลีทองดี 1
63 เมธิน ผดุงกิจ 1
64 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
65 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
66 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
67 นริศ สินศิริ 1
68 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
69 นเรศ มีโส 1
70 ธวัชชัย ชมศิริ 1
71 สุริทอง ศรีสะอาด 1
72 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
73 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
74 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
75 วรากร สีโย 1
76 วีระชัย สายจันทา 1
77 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
78 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
79 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
80 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
81 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
82 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
83 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
84 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
85 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
86 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
87 ทองใบ บุษกร 1
88 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
89 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
90 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
91 ชวลิต บุญปก 1
92 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
93 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 7
3 2556 8
4 2555 6
5 2554 5
6 2553 5
7 2552 4
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 4
11 2548 3
12 2545 1
13 2544 2
14 2542 1
15 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงพื้นผิวของซิลิกาเจลด้วยอนุพันธ์โรดามีนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2557
2 Carbon monoxide adsorption on carbon atom doped perfect and Stone-Wales defect single-walled boron nitride nanotubes: a DFT investigation
3 การสังเคราะห์และสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกรีเซบเตอร์ของจำพวกคีโมเซ็นเซอร์ที่มีโรดามีนและไบพีริดีน
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 Hybrid organic-inorganic nanomaterial sensors for selective detection of Au3+ using rhodamine-based modified polyacrylic acid (PAA)-coated FeNPs
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2555
17 การจดจำปรอทโดยใช้เซนเซอร์พอลิเมอร์ที่มีอนุพันธุ์โรดามีนเป็นองค์ประกอบที่อยู่บนผิวไอทีโอ
18 Density functional investigation of hydrogen gas adsorption on Fe-doped pristine and Stone-Wales defected single-walled carbon nanotubes
19 -
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2554
23 Quantum chemical investigation on structures of pyrrolic amides functionalized (5,5) single-walled carbon nanotube and their binding with halide ions
24 A theoretical investigation on structures of tripodal thiourea derivatives and their anion recognition.
25 Fluorescent sensors based on BODIPY derivatives for aluminium ion recognition: an experimental and theoretical study
26 -
27 -
ปี พ.ศ. 2553
28 Molecular structures and electronic properties of helical thiophene carbon-sulfur oligomers, H2(C2S)nC2H2(n=1-20).
29 -
30 -
31 -
32 การจดจำแอนไอออนและแคตไอออนที่สำคัญ ของสารประกอบเอไมค์ขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
33 Gas adsorption on the Zn-, Pd- and Os-doped armchair (5,5) single-walled carbon nanotubes
34 A density functional investigation of 1,3-bis(4-nitrophenyl) urea as anion receptor
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2551
37 โครงสร้างทางอิเล็คทรอนิคและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเตตระเอซามาโครไซเคิลกับออกโซแมงกานีส(V),ออกโซเทคนีเชียม(V) และ ออกโซรีเนียม (V) : การศึกษาด้วยทฤษฎีฟังชันเดนซิที
38 Molecular structures and electronic properties of helical thiophene carbon-sulfur oligomers, H2(C2S)nC2H2 (n = 1-20)
39 Rheology, morphology and tensile properties of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in-situ composites
40 -
41 -
ปี พ.ศ. 2550
42 Molecular structures of 8,8′-dithioureido-2,2′-binaphthalene derivatives and their anions recognition: An ONIOM investigation
43 Tautomerizations of 2-, 3-, and 4-formylpyridine semicarbazone conformers in gas and aqueous phases
44 -
45 -
ปี พ.ศ. 2549
46 การจดจำแอนไอออนของอนุพันธ์ยูเรีย: การศึกษาทางทฤษฎี
47 Hyperidentities in (xx)(yy) ? x(yx) Graph Algebras of Type (2,0)
48 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
49 -
ปี พ.ศ. 2548
50 Tautomerizations of 2-, 3-, and 4-formylpyridine semicarbazone conformers in gas and aqueous phases
51 Tautomeric and rotameric transformations of 4-methyl-3,6-pyridazinedione isomers
52 การค้นหาโมเลกุลาร์รีเซปเตอร์ ชนิดซุปราโมเลกุลาร์ที่จดจำต่อแอนไอออนของกรดอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
53 Rheology, morphology and tensile properties of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in-situ composites
ปี พ.ศ. 2544
54 Rheology, morphology and tensile properties of thermotropic liquid crystalline polymer/polypropylene in-situ composites
55 -
ปี พ.ศ. 2542
56 อิทธิพลของความหนืดของพอลิโพรพิลีนที่มีต่อโครงสร้างสัณฐานและสมบัติเชิงกลของฟิล์ม TLCP/ PP ~uIN SITU~u คอมโพสิท