ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ ภิรมย์คำ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 6
2 จิราภรณ์ กาแก้ว 5
3 สุพิตร สมาหิโต 4
4 อุดร รัตนภักดิ์ 3
5 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 3
6 ศิริชัย ศรีพรหม 3
7 อำพร ศรียาภัย 3
8 มยุรี ถนอมสุข 3
9 สิริพร ศศิมณฑลกุล 3
10 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 3
11 คมกริช เชาว์พานิช 2
12 วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
13 กุลธิดา นุกูลธรรม 2
14 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 2
15 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
16 นันทวัน เทียนแก้ว 1
17 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
18 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
19 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
20 อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 1
21 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
22 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
23 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
24 อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 1
25 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
26 ราตรี เรืองไทย 1
27 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
28 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
29 มนต์ชัย อินทเรือง 1
30 ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 1
31 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
32 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
33 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
34 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
35 วินัย พูลศรี 1
36 บัณฑิต เทียบทอง 1
37 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
38 สันติ ทองพำนัก 1
39 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
40 ธนภณ พันธเสน 1
41 บัญชา ขวัญยืน 1
42 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
43 สุมิตร สุวรรณ 1
44 เจษฎา แก้วกัลยา 1
45 นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง 1
46 ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
47 ดร.นภาพร ยอดสิน 1
48 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
49 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
50 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
51 สาคร ชินวงค์ 1
52 ชัชรี นฤทุม 1
53 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
54 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
55 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
56 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
57 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
58 รัชด ชมภูนิช 1
59 สคาร ทีจันทึก 1
60 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
2 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
3 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนารูปแบบการถอดความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
9 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก
10 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก
11 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโณงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
13 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
14 โครงการการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
15 ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง
ปี พ.ศ. 2552
16 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
17 โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี)
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลของการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อระดับกรดแลคติกในเลือดภายหลังการฝึกยูโด
19 ผลของการพักแบบไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว การพักแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการเดินจงกรม ที่มีต่อกรดแลคติกในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ ภายหลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2549
20 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี