ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจบ ภิรมย์คำ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 6
2 จิราภรณ์ กาแก้ว 5
3 สุพิตร สมาหิโต 4
4 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 3
5 มยุรี ถนอมสุข 3
6 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 3
7 ศิริชัย ศรีพรหม 3
8 สิริพร ศศิมณฑลกุล 3
9 อุดร รัตนภักดิ์ 3
10 อำพร ศรียาภัย 3
11 คมกริช เชาว์พานิช 2
12 วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
13 กุลธิดา นุกูลธรรม 2
14 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 2
15 เจษฎา แก้วกัลยา 1
16 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
17 สุมิตร สุวรรณ 1
18 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
19 ดร.นภาพร ยอดสิน 1
20 ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
21 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
22 มนต์ชัย อินทเรือง 1
23 ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 1
24 นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง 1
25 ธนภณ พันธเสน 1
26 สคาร ทีจันทึก 1
27 สันติ ทองพำนัก 1
28 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
29 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
30 สาคร ชินวงค์ 1
31 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
32 รัชด ชมภูนิช 1
33 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
34 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
35 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
36 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
37 บัญชา ขวัญยืน 1
38 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
39 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
40 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
41 อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 1
42 อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 1
43 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
44 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
45 ชัชรี นฤทุม 1
46 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
47 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
48 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
49 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
50 นันทวัน เทียนแก้ว 1
51 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
52 วินัย พูลศรี 1
53 บัณฑิต เทียบทอง 1
54 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
55 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
56 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
57 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
58 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
59 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
60 ราตรี เรืองไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
2 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
3 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนารูปแบบการถอดความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
9 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก
10 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก
11 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโณงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
13 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
14 โครงการการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
15 ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง
ปี พ.ศ. 2552
16 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
17 โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี)
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลของการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อระดับกรดแลคติกในเลือดภายหลังการฝึกยูโด
19 ผลของการพักแบบไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว การพักแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการเดินจงกรม ที่มีต่อกรดแลคติกในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ ภายหลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2549
20 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี