ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวย เกตุสิงห์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 Thanathon Sesuk 1
4 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
6 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
7 ศุกันยา ห้วยผัด 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 สมชัย วัฒนการุณ 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
17 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Acom Sornsute 1
33 Thada Jirajaras 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 สำเริง แย้มโสภี 1
46 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 Yeshey Penjor 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 วินัย งามแสง 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
140 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
141 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1