ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อวย เกตุสิงห์ 2
3 Phanphen Wattanaarsakit 1
4 นภสร โกวรรธนะกุล 1
5 วินัย งามแสง 1
6 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 สุมิตรา พูลทอง 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 Chakkaphan Sutthirat 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 กมลชนก ยวดยง 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
45 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 Thanathon Sesuk 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 Chariya Uiyyasathian 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 Puttipongse Varavudhi 1
65 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
66 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
67 Acom Sornsute 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 Kasidit Nootong 1
77 Naiyana Chaiyabutr 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 วิไล ชินธเนศ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
82 คัคนางค์ มณีศรี 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 ธวัชชัย สันติสุข 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
102 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 สมพร พรมดี 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 สิริพร สิวราวุฒิ 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
130 มยุรี ตันติสิระ 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 วัฒนชัย สมิทธากร 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 Chalermpol Leevailoj 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 Boonchai Sangpetngam 1
138 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
139 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
140 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1