ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวย เกตุสิงห์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 สมพร พรมดี 1
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 สุวิชา ทองสิมา 1
6 สายฝน ควรผดุง 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 คัคนางค์ มณีศรี 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 ประธาน ดาบเพชร 1
24 Thada Jirajaras 1
25 กมลชนก ยวดยง 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 Vanida Chantarateptawan 1
41 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 Srilert Chotpantarat 1
47 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 Kittisak Likhitwitayawuid 1
51 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
52 Sumphan Wongseripipatana 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 วัฒนชัย สมิทธากร 1
56 Jaitip Paiboon 1
57 Chalermpol Leevailoj 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 Somying Tumwasorn 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 วิไล ชินธเนศ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
71 Boonchai Sangpetngam 1
72 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 พรรณี กาญจนพลู 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 สุมา เมืองใย 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 รุ่งราวี ทองกันยา 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 Yeshey Penjor 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ๋Janes, Gavin W. 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Puttipongse Varavudhi 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 กำจัด มงคลกุล 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 Acom Sornsute 1
116 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
117 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
118 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
122 Chariya Uiyyasathian 1
123 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 กระมล ทองธรรมชาติ 1
130 สมชัย วัฒนการุณ 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
136 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
137 วินัย งามแสง 1
138 Phanphen Wattanaarsakit 1
139 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
140 นภสร โกวรรธนะกุล 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 Kasidit Nootong 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 Chayaporn Supachartwong 1
148 Jittima Chatchawansaisin 1
149 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
150 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1