ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อวย เกตุสิงห์ 2
3 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
4 ๋Janes, Gavin W. 1
5 รุ่งราวี ทองกันยา 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
8 Chakkaphan Sutthirat 1
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 สุมิตรา พูลทอง 1
11 ประคอง ชอบเสียง 1
12 กำจัด มงคลกุล 1
13 Phanphen Wattanaarsakit 1
14 วินัย งามแสง 1
15 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 พรรณี กาญจนพลู 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 Yeshey Penjor 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Ampa Luiengpirom 1
26 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
28 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
29 Puttipongse Varavudhi 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
32 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
36 ละอองทิพย์ เหมะ 1
37 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 ศุกันยา ห้วยผัด 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 Pantharee Boonsatorn 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
55 Suchin Arunsawatwong 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 สิทธิพร แอกทอง 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Kasidit Nootong 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
71 Acom Sornsute 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
79 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 วัลลภ แย้มเหมือน 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 สมพร พรมดี 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 Varunee Padmasankh 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 Rajalida Lipikorn 1
102 ประธาน ดาบเพชร 1
103 Thada Jirajaras 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 Wilai Anomasiri 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 Vanida Chantarateptawan 1
122 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Sumphan Wongseripipatana 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
136 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Somying Tumwasorn 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 Boonchai Sangpetngam 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1