ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวย เกตุสิงห์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
5 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
6 มยุรี ตันติสิระ 1
7 Vimolmas Lipipun 1
8 Garnpimol C. Ritthidej 1
9 Supa Chantharasakul 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
14 ละอองทิพย์ เหมะ 1
15 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
16 Puttipongse Varavudhi 1
17 Kitpramuk Tantayaporn 1
18 Panee Boonthavi 1
19 Naiyana Chaiyabutr 1
20 Ampa Luiengpirom 1
21 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
26 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
27 ศิริชัย ศิริกายะ 1
28 Srilert Chotpantarat 1
29 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
37 วัฒนชัย สมิทธากร 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 Chonticha Srisawang 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
44 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
45 Phanphen Wattanaarsakit 1
46 วินัย งามแสง 1
47 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 Chayaporn Supachartwong 1
50 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 Kasidit Nootong 1
55 สิทธิพร แอกทอง 1
56 Anawatch Mitpratan 1
57 นภสร โกวรรธนะกุล 1
58 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
59 Chakkaphan Sutthirat 1
60 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
61 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
62 พรรณี กาญจนพลู 1
63 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
64 Chalermpol Leevailoj 1
65 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
66 สุมา เมืองใย 1
67 ประคอง ชอบเสียง 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 Yeshey Penjor 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 รุ่งราวี ทองกันยา 1
74 ๋Janes, Gavin W. 1
75 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 Thada Jirajaras 1
81 กมลชนก ยวดยง 1
82 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
83 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
84 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
85 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 เอกชัย อดุลยธรรม 1
88 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
89 ไววิทย์ พุทธารี 1
90 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
91 Pornpimol Muanjai 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 Walaisiri Muangsiri 1
94 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
95 Suchin Arunsawatwong 1
96 สุวดี ยาป่าคาย 1
97 Acom Sornsute 1
98 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
99 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
100 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
101 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
102 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
103 Chariya Uiyyasathian 1
104 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
105 Pantharee Boonsatorn 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 Thanathon Sesuk 1
108 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
109 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
110 กระมล ทองธรรมชาติ 1
111 สมชัย วัฒนการุณ 1
112 ศุกันยา ห้วยผัด 1
113 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 Somying Tumwasorn 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 วิไล ชินธเนศ 1
123 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
127 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
133 คัคนางค์ มณีศรี 1
134 สายฝน ควรผดุง 1
135 สิริพร สิวราวุฒิ 1
136 สมพร พรมดี 1
137 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
138 วาสนา เสียงดัง 1
139 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
140 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
141 สุวิชา ทองสิมา 1
142 วัลลภ แย้มเหมือน 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
146 ธวัชชัย สันติสุข 1
147 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
150 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1