ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดฯ ให้สอดคล้องกับโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
5 ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านท่องเที่ยว ที่จะเกิดกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จากกรณีการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า
6 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7 ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า
8 โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย
10 การพัฒนารูปแบบการขายผักสดผ่านระบบสังคมออนไลน์
ปี พ.ศ. 2553
11 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
12 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน
13 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line
16 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2546
17 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2544
18 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2540
19 การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมและเก็บข้อมูลในสนาม
20 การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมและเก็บข้อมูลในสนาม