ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บดี ธนะมั่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Bodi Thanamun
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 7
2 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 5
3 พรณรงค์ โชติวรรณ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ทศพร วิมลเก็จ 3
6 สุวณีย์ รักธรรม 2
7 หัสสนี นุชประยูร 2
8 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 2
9 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 2
10 เตือนใจ อินทุโสมา 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
12 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
13 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
14 องอาจ วิพุธศิริ 2
15 บุษบา มาตระกูล 2
16 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
17 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
18 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
19 Amorn Premgamone 1
20 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
21 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
22 โกศล เสรีรัตนาคร 1
23 Virasak Chongsuvivatwong 1
24 ชาติ เดชประแดง 1
25 อมร เปรมกมล 1
26 Chalermchai Chaikittiporn 1
27 วิชัย เอกพลากร 1
28 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
29 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
30 Office of the President, Mahidol University 1
31 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
32 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
33 Office of the Food and Drug Administration 1
34 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
35 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
36 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
37 Siriwat Tiptaradol 1
38 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
39 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
41 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
42 อานนท์ วรยิ่งยง 1
43 ดวงพร โสภา 1
44 ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ 1
45 จิิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
46 ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 1
47 นันทยุทธ หะสิตะเวช 1
48 แจ่มจันทร์ ศรีรัตน์ 1
49 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 1
50 สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 1
51 ดวงใจ กสานติกุล 1
52 วรพร อินทบุหรั่น 1
53 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
54 นิสากร กรุงไกรเพชร 1
55 นันทิยา พิมแพง 1
56 ประเสริฐ จุฑา 1
57 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
58 วรรณา ธนานุภาพไพศาล 1
59 สมพร ใจสมุทร 1
60 วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ 1
61 ชรินทร์ ศึกษากิจ 1
62 วันเพ็ญ เทียนเพลิง 1
63 แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์ 1
64 บุษบา เพ็ญสุวรรณ 1
65 รุ้งมณี ยิ่งยืน 1
66 คาวุฒิ ฝาสันเทียะ 1
67 ไพรัช ดีสุดจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 2
4 2547 2
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 4
8 2543 2
9 2542 1
10 2540 3
11 2539 2
12 2536 2
13 2534 2
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
2 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
4 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของสาธารณสุขในเขต 4
ปี พ.ศ. 2549
5 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายและไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
6 ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2547
7 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตลาดกระบัง
8 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
9 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล ในสถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับเด็ก กรมสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2545
10 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
11 การมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2544
12 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544
13 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
14 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
15 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2543
16 ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542
17 ต้นทุนการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
18 ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
19 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
20 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด
21 ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
22 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
23 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกัน ทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2536
24 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25 การคงใช้ และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2534
26 การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย
27 ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่