ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บดี ธนะมั่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Bodi Thanamun
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 7
2 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 5
3 พรณรงค์ โชติวรรณ 3
4 ทศพร วิมลเก็จ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
8 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
9 Virasak Chongsuvivatwong 2
10 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
11 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
12 Siriwat Tiptaradol 2
13 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
15 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
16 Office of the Food and Drug Administration 2
17 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
18 Office of the President, Mahidol University 2
19 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
20 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
21 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
22 สุวณีย์ รักธรรม 2
23 หัสสนี นุชประยูร 2
24 เตือนใจ อินทุโสมา 2
25 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 2
26 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
27 Amorn Premgamone 2
28 บุษบา มาตระกูล 2
29 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 2
30 องอาจ วิพุธศิริ 2
31 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
32 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
33 อมร เปรมกมล 2
34 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
35 วิชัย เอกพลากร 2
36 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
37 Chalermchai Chaikittiporn 2
38 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 1
39 ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ 1
40 แจ่มจันทร์ ศรีรัตน์ 1
41 ดวงใจ กสานติกุล 1
42 วรพร อินทบุหรั่น 1
43 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
44 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
45 นันทยุทธ หะสิตะเวช 1
46 แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์ 1
47 สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 1
48 นันทิยา พิมแพง 1
49 นิสากร กรุงไกรเพชร 1
50 จิิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
51 ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 1
52 ดวงพร โสภา 1
53 ประเสริฐ จุฑา 1
54 อานนท์ วรยิ่งยง 1
55 ชรินทร์ ศึกษากิจ 1
56 วันเพ็ญ เทียนเพลิง 1
57 คาวุฒิ ฝาสันเทียะ 1
58 บุษบา เพ็ญสุวรรณ 1
59 รุ้งมณี ยิ่งยืน 1
60 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
61 วรรณา ธนานุภาพไพศาล 1
62 โกศล เสรีรัตนาคร 1
63 ชาติ เดชประแดง 1
64 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
65 ไพรัช ดีสุดจิต 1
66 สมพร ใจสมุทร 1
67 วงษ์เดือน จงสุตกวีวงศ์ 1
68 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 2
3 2547 2
4 2546 1
5 2545 2
6 2544 4
7 2543 2
8 2542 1
9 2540 3
10 2539 2
11 2536 2
12 2534 2
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของสาธารณสุขในเขต 4
2 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
3 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายและไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
4 ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2547
5 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตลาดกระบัง
6 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
7 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล ในสถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับเด็ก กรมสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2545
8 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพจิตในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
9 การมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2544
10 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544
11 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
12 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
13 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2543
14 ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542
15 ต้นทุนการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
16 ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
17 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
18 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด
19 ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
20 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
21 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่ไม่มีหลักประกัน ทางด้านสุขภาพในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2536
22 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
23 การคงใช้ และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2534
24 การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย
25 ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่