ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บดินทร์ รัศมีเทศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 8
2 ศศิวิมล มีอำพล 4
3 กมลพรรณ แสงมหาชัย 3
4 ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร 3
5 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
6 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
7 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
8 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
9 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
10 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
11 สำราญ ทองเล็ก 1
12 อรนัดดา ชิณศรี 1
13 สิริกร กาญจนสุนทร 1
14 ปาริชาติ พรมโชติ 1
15 เรณุมาศ มาอุ่น 1
16 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
17 กรกฎ วิจิตรพงศ์ 1
18 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
19 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
20 สาโรช โศภีรักข์ 1
21 เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 1
22 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
23 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
24 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
25 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
26 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
27 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
28 อนุวัตร แจ้งชัด 1
29 นายธิรินทร์ ณ ถลาง 1
30 ดุสิต ธนเพทาย 1
31 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
32 ธงชัย มาลา 1
33 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
34 สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 1
35 นายวิวัฒน์ เมฆอรุณ 1
36 สิริกุล วะสี 1
37 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
38 Ravi Shankar 1
39 ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
40 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
41 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
42 Vatcharapol Sukhotu 1
43 ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 1
44 รังสิมาภรณ์ หนูน้อย 1
45 พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ 1
46 อัครนันท์ คิดสม 1
47 Sununta Siengthai 1
48 Voratas Kachitvichyanukul 1
49 วรรณดี ไทยสยาม 1
50 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
51 วารุณี วารัญญานนท์ 1
52 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
53 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
54 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
55 วราภา มหากาญจนกุล 1
56 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
57 นิติ ชูเชิด 1
58 กิติชัย รัตนะ 1
59 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
60 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
61 เจณิสฐา ดิษฐานนท์ 1
62 วิทยา ศรีสมบูรณ์ 1
63 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 5
6 2548 1
7 2543 1
8 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
2 การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2
3 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4 โครงการที่ปรึกษาจัดทำกรอบการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
5 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)
6 โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 3)
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ
8 ระดับความสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและทักษะทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปี พ.ศ. 2554
9 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
10 โครงการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี
12 โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางดำเนินการภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในปี 2554
13 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
15 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
16 จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2556
17 พัฒนาขยายผลการดำเนินการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยของอาหารของอาเซียน
18 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล
ปี พ.ศ. 2548
19 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (I-Community) และผู้นำสารสนเทศ (Community-CIO) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
20 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 แก้ไขชื่อโครงการ