ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บงกช นพผล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สัดส่วนของเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน จากน้ำนม เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2 ยีนดื้อยาข้ามของเชื้อซัลโมเนลล่า ที่แยกจากกระบวนการผลิตไก่เนื้อ
3 แนวโน้มการดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลลา กลุ่มที่ไม่ใช่ไทฟอยด์ จากกระบวนการผลิตไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาหาความชุกของเชื้อ Staphylococcus aureus ในน้ำนมดิบจากฟาร์มรายย่อยในพื้นที่เขตอำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นและทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
5 การศึกษาความชุกและรูปแบบการดื้อยาของเชื้อ Streptococcus suis type 2 จากเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
6 ผลของสารสกัดจากผักแขยงต่อการยับยั้งการเจริญของ Salmonella
7 การศึกษาคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ของแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกจากน้ำในฟาร์มเลี้ยงไก่ จังหวัดขอนแก่น
8 การศึกษาคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ของแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกจากน้ำในฟาร์มเลี้ยงไก่ จังหวัดขอนแก่น
9 ผลของสารสกัดจากผักแขยงต่อการยับยั้งการเจริญของ Salmonella
10 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรณีศึกษาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิสจากเนื้อสุกรดิบ และผลิตภัณฑ์จากสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
11 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรณีศึกษาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิสจากเนื้อสุกรดิบ และผลิตภัณฑ์จากสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชี้ ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
13 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรณีศึกษาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิสจากเนื้อสุกรดิบ และผลิตภัณฑ์จากสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
14 ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน)
ปี พ.ศ. 2555
15 การศึกษาโคลิฟอร์มในน้ำใช้จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต่อการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์โดยวิธี MPN ควบคู่กับวิธีทางอณูวิทยา
16 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรณีศึกษาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิสจากเนื้อสุกรดิบ และผลิตภัณฑ์จากสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
17 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร (เพิ่มเติม 2553)
18 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
19 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร (เพิ่มเติม 2553)
20 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
21 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร (เพิ่มเติม 2553)
22 การศึกษาโคลิฟอร์มในน้ำใช้จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต่อการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์โดยวิธี MPN ควบคู่กับวิธีทางอณูวิทยา
23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชี้ ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
24 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์
25 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร (เพิ่มเติม 2553)
26 การตรวจสอบการปนเปื้อนเมลามีนเบื้องต้นในอาหารสุกร ไก่ และปลาที่วางจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
27 การตรวจสอบการปนเปื้อนเมลามีนเบื้องต้นในอาหารสุกร ไก่ และปลาที่วางจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
28 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร
29 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และฮว่านง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไพโลแมคเตอร์
30 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกร
31 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
32 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
33 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไฟโลแบคเตอร์
34 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
35 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไฟโลแบคเตอร์
36 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
37 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และฮว่านง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
38 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2552
39 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์
40 การสำรวจหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
41 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และฮว่านง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไพโลแมคเตอร์
42 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์
43 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไฟโลแบคเตอร์
44 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
45 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
46 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2551
47 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของสารสกัดจากขิง ข่า และ ฮว่าน-ง็อก ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแคมไฟโลแบคเตอร์
ปี พ.ศ. 2548
48 อัตราส่วนที่เหมาะสมของไพลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
49 อัตราส่วนที่เหมาะสมของไพลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
50 อุบัติการการดื้อของเชื้อ Campylobacter spp ที่แยกจจากไก่ต่อยาปฎิชีวนะที่ใช้ในทางการแพทย์
51 อัตราส่วนที่เหมาะสมของไพลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
ปี พ.ศ. 2539
52 การตรวจสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโคดิบในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
53 ผลของการให้สุขศึกษาต่อพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
54 ผลของการให้สุขศึกษาต่อพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของเชื้อซัลโมเนลล่าที่พบในเนื้อสุกรที่มาจากตลาดและนอกตลาดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
56 การตรวจสานปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโคดิบในจังหวัดขอนแก่น