ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บงกชรัตน์ ปิติยนต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทวัน บุณยะประภัศร 7
2 นันทยา จงใจเทศ 7
3 อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 7
4 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ 7
5 อรภา นาคจินดา 5
6 อุทัยวรรณ โกวิทวที 5
7 สาธิต โกวิทวที 5
8 กรรณิกา ชัชวาลวานิช 3
9 อ้อมเดือน มีจุ้ย 3
10 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 2
11 สนธิพันธ์ ผาสุขดี 2
12 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
13 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 2
14 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 2
15 อรอนงค์ ผิวนิล 2
16 นายวินัย ปิติยนต์ 1
17 วินัย ปิติยนต์ 1
18 กรองจิต เกษจินดา 1
19 Kanju Ohsawa 1
20 พิชญดา ฉายแสง 1
21 นิษณา พัทรพันธ์ 1
22 จิตตานันท์ สรวยเอี่ยม 1
23 พูลศิริ ชูชีพ 1
24 วลัยนุช พรรณสังข์ 1
25 โสภณ อุไรชื่น 1
26 ดร. วินัย ปิติยนต์ 1
27 สุพจน์ กาเซ็ม 1
28 Hirozumi Watanabe 1
29 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 1
30 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
31 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
32 น้ำเย็น ศิริพัฒน์ 1
33 อรรณพ หอมจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 2
5 2551 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศักยภาพของสูตรสารสกัดหนอนตายหยากในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหนอนตายหยากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหนอนตายหยากเพื่อควบคุมหนอนใยผัก
ปี พ.ศ. 2553
4 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
6 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
9 การผลิตและการเสริมสร้างมูลค่าของน้ำมันหอมระเหยจากเศษเหลือไม้เทพทาโร
ปี พ.ศ. 2551
10 สารชีวภาพทางการเกษตรสำหรับระบบเกษตรทางเลือก
11 ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี
ปี พ.ศ. 2549
12 การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเปลือกเมล็ดทานตะวัน
13 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2548
14 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากเมล็ดทานตะวัน
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย