ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้อมศรี เคท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- น้อมศรี เคท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สุมน อมรวิวัฒน์ 6
3 ทิศนา แขมมณี 4
4 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 2
5 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 2
6 อรชา ตุลานันท์ 2
7 แรมสมร อยู่สถาพร 2
8 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
9 อุมา สุคนธมาน 1
10 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
11 อำไพ สุจริตกุล 1
12 นิรมล สวัสดิบุตร 1
13 วรรณี ศิริโชติ 1
14 กิติยวดี บุญซื่อ 1
15 วารี ถิระจิตร 1
16 ปวีณา หมดราคี, 2521- 1
17 สมปอง ชดกิ่ง 1
18 วาริการณ์ เรือนนาค 1
19 ประภัสสร์ รุจิพร 1
20 สุรัตน์ สิงห์เวียง 1
21 สมบัติ เผ่าพงค์คล้าย 1
22 จำลอง ไชยยา 1
23 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
24 นิตยา บุญปู่ 1
25 วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 1
26 สมชาย นันทเสน 1
27 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
28 คำนึง สุวรรณรัตน์ 1
29 เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ 1
30 พล สำลี 1
31 นฤมล เนียมหอม 1
32 ปิยาพร ขาวสอาด 1
33 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
34 สมถวิล รัตนมาลัย 1
35 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
36 ปราณี รักไทยแสนทวี 1
37 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
38 ปรียานุช ศรีทัน 1
39 รัชนี ภู่ด้วง 1
40 ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร 1
41 ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล 1
42 สุภรณ์ วัชรศิริธรรม 1
43 แน่งน้อย คล้ายทอง 1
44 วีรวรรณ ยุทธนากรชัย 1
45 วัชรีย์ ร่วมคิด 1
46 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
47 อลิสรา ชมชื่น 1
48 อัมพร ม้าคนอง 1
49 เกื้อจิตต์ สุทธิธารธวัช 1
50 วัฒนา สุวรรณไตรย์ 1
51 ทิพย์วัลย์ สมแดง 1
52 สุภีร์ เตชะเอนก 1
53 ทัศนีย์ วุฒิศาสตร์ 1
54 ประคอง ขำดิษ 1
55 ชาติชาย ม่วงปฐม 1
56 ชบา พันธุ์ศักดิ์ 1
57 ปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ 1
58 จินตนา นิธิพานิช 1
59 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
60 ดารุณี กำจัดภัย 1
61 ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ 1
62 วัชรี ทรัพย์มี 1
63 ยุพิน จายะภูมิ์ 1
64 นุสรา พิมพ์อาภรณ์ 1
65 นวพรรณ สรรพสิน 1
66 รักทรัพย์ แสนสำแดง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2540 3
12 2539 4
13 2538 2
14 2534 3
15 2533 2
16 2532 2
17 2531 7
18 2529 1
19 2528 4
20 2527 1
21 2526 1
22 2525 2
23 2524 2
24 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทฤษฎีการพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการให้เหตุผล เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล ที่ใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบที่ต่างกันที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลของการนิเทศแบบเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
8 การส่งเสริมความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
9 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการสืบค้นที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยใช้วิธีสตอรีไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541
ปี พ.ศ. 2542
14 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2540
15 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกัน
17 สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไทยและญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษา
19 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาระหว่างพุทธศักราช 2521-2535
20 ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
21 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
23 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
24 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
25 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร
26 การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2533
27 การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
28 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวของครูประจำชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
29 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
30 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
31 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
32 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเชิงตรรก กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
34 ความต้องการในการเสริมสมรรถภาพทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
35 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8
36 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 4
37 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2529
38 การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2528
39 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
40 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงราย
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสารเคมีกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
42 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2513 ถึง 2526
ปี พ.ศ. 2527
43 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
44 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2525
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอนุรักษ์จำนวน กับ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
46 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทัศนะของครูประจำชั้นและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
47 บทบาทของผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
48 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2523
49 ทักษะเบื้องต้นทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร