ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้อมศรี เคท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- น้อมศรี เคท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สุมน อมรวิวัฒน์ 6
3 ทิศนา แขมมณี 4
4 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
5 แรมสมร อยู่สถาพร 2
6 อรชา ตุลานันท์ 2
7 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
8 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 2
9 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 2
10 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 2
11 นุสรา พิมพ์อาภรณ์ 1
12 ดารุณี กำจัดภัย 1
13 นวพรรณ สรรพสิน 1
14 ชาติชาย ม่วงปฐม 1
15 ยุพิน จายะภูมิ์ 1
16 ปรียานุช ศรีทัน 1
17 ประคอง ขำดิษ 1
18 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
19 สุภีร์ เตชะเอนก 1
20 แน่งน้อย คล้ายทอง 1
21 วีรวรรณ ยุทธนากรชัย 1
22 ชบา พันธุ์ศักดิ์ 1
23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 วัชรี ทรัพย์มี 1
25 ทัศนีย์ วุฒิศาสตร์ 1
26 ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ 1
27 วาริการณ์ เรือนนาค 1
28 จำลอง ไชยยา 1
29 สมบัติ เผ่าพงค์คล้าย 1
30 สุรัตน์ สิงห์เวียง 1
31 วรรณี ศิริโชติ 1
32 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
33 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
34 สำลี ทองธิว 1
35 ปวีณา หมดราคี, 2521- 1
36 ชาริณี ตรีวรัญญู, 2521- 1
37 รักทรัพย์ แสนสำแดง 1
38 จินตนา นิธิพานิช 1
39 ปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ 1
40 สมถวิล รัตนมาลัย 1
41 สุภรณ์ วัชรศิริธรรม 1
42 วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505- 1
43 สมปอง ชดกิ่ง 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
45 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
46 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
47 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
48 ประภัสสร์ รุจิพร 1
49 ปิยาพร ขาวสอาด 1
50 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
51 ปราณี รักไทยแสนทวี 1
52 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
53 ประคอง สุทธสาร 1
54 กิติยวดี บุญซื่อ 1
55 อำไพ สุจริตกุล 1
56 อุมา สุคนธมาน 1
57 นิรมล สวัสดิบุตร 1
58 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
59 วารี ถิระจิตร 1
60 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
61 นฤมล เนียมหอม 1
62 พล สำลี 1
63 ทิพย์วัลย์ สมแดง 1
64 วัฒนา สุวรรณไตรย์ 1
65 เกื้อจิตต์ สุทธิธารธวัช 1
66 วัชรีย์ ร่วมคิด 1
67 ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร 1
68 ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล 1
69 รัชนี ภู่ด้วง 1
70 อลิสรา ชมชื่น 1
71 อัมพร ม้าคนอง 1
72 นิตยา บุญปู่ 1
73 วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 1
74 สมชาย นันทเสน 1
75 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
76 คำนึง สุวรรณรัตน์ 1
77 เบญจพร พิสิษฐจุฑาทิพย์ 1
78 ธนวดี บุญลือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2540 3
12 2539 4
13 2538 2
14 2534 3
15 2533 2
16 2532 1
17 2531 7
18 2529 1
19 2528 4
20 2526 1
21 2525 2
22 2524 2
23 2523 1
24 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทฤษฎีการพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการให้เหตุผล เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล ที่ใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบที่ต่างกันที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลของการนิเทศแบบเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
8 การส่งเสริมความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
9 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการสืบค้นที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยใช้วิธีสตอรีไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541
ปี พ.ศ. 2542
14 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2540
15 การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
16 การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกัน
17 สภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไทยและญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษา
19 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาระหว่างพุทธศักราช 2521-2535
20 ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
21 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
23 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
24 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
25 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร
26 การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2533
27 การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
28 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวของครูประจำชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2532
29 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2531
30 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
31 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเชิงตรรก กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
33 ความต้องการในการเสริมสมรรถภาพทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
34 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8
35 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 4
36 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2529
37 การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2528
38 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
39 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงราย
40 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสารเคมีกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
41 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2513 ถึง 2526
ปี พ.ศ. 2526
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2525
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอนุรักษ์จำนวน กับ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
44 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทัศนะของครูประจำชั้นและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
45 บทบาทของผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
46 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2523
47 ทักษะเบื้องต้นทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร