ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศ อินต๊ะวงค์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาสมบัติความเป็นอีลาสติกของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในหัวขึ้นรูปวงแหวนแบบหมุนในกระบวนการผลิตแบบอัดรีด
ปี พ.ศ. 2554
3 ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
ปี พ.ศ. 2552
4 การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์การไหลและการบวมตัวของพอลิเมอร์หลอมเหลวในกระบวนการผลิตแบบอัดรีด
6 การวิเคราะห์การไหลและการบวมตัวของพอลิเมอร์หลอมเหลวในกระบวนการผลิตแบบอัดรีด
7 การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียม โดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2547
8 พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลว ในเครื่องคาปิลารีรีโอมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
9 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดความดันระบบโพโตคอนดักทีฟไลท์ สำหรับการวัดความดันของของไหลพอลิเมอร์