ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศ มีโส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นเรศ มีใส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 28
2 นริศ สินศิริ 3
3 ธีระ รุ่งธีระ 2
4 วรรทณา สินศิริ 2
5 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
6 ดรุณี บุญชารี 1
7 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
8 ชวลิต บุญปก 1
9 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
10 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
11 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
12 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
13 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
14 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
15 วรากร สีโย 1
16 ทองใบ บุษกร 1
17 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
18 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
19 สมชาย แก้ววังชัย 1
20 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
21 อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 1
22 สุนันท์ สายกระสุน 1
23 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
24 ศุภชัย สมัปปิโต 1
25 สุกัญญา ลีทองดี 1
26 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
27 วัลยา สุทธิขำ 1
28 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
29 ทุน วช. 1
30 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
31 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
32 สุภกร หาญสูงเนิน 1
33 นิวัตร แก้วศรีแสง 1
34 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
35 Naret Meeso 1
36 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 1
37 ชาติไทย แก้วทอง 1
38 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
39 ศรัณยู คำเมือง 1
40 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
41 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
42 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
43 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
44 รักฤดี สารธิมา 1
45 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
46 ปรีชา ประเทพา 1
47 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
48 รพีพร ช่ำชอง 1
49 เรือน สมณะ 1
50 ถวิล ชนะบุญ 1
51 วราวุธ สุธีธร 1
52 ธวัชชัย ชมศิริ 1
53 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
54 จันทิมา พลพินิจ 1
55 นงนิตย์ มรกต 1
56 ปิยมาศ นานอก 1
57 วรรณา กาญจนมยูร 1
58 สงครามชัย ลีทองดี 1
59 เมธิน ผดุงกิจ 1
60 บังอร กองอิ้ม 1
61 อนุชิตา มุ่งงาม 1
62 สุริทอง ศรีสะอาด 1
63 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
65 บรรจบ วันโน 1
66 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
67 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
68 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 8
7 2553 5
8 2552 1
9 2551 3
10 2549 6
11 2541 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2558
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
7 -
ปี พ.ศ. 2555
8 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2554
12 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits.
13 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2553
20 การปรับปรุงสี เนื้อสัมผัส และน้ำอิสระของมะละกออบแห้งด้วยการอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อน
21 Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
22 Modeling of combined far-infrared radiation and air drying of a ring shaped-pineapple with/without shrinkage
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
26 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2549
29 อิทธิพลของการอบแห้งโดยวิธีการแผ่รังสีอินฟาเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อนต่อลักษณะการอบแห้งและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยส้ม
30 Different strategies of far-infrared radiation application in paddy drying
31 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
32 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
ปี พ.ศ. 2541
35 การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งในโรงสีข้าว