ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศร์ จันทน์ขาว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
4 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 11
5 เดโช ทองอร่าม 11
6 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 9
7 ธัชชัย สุมิตร 8
8 สุพิชชา จันทรโยธา 8
9 อุดร ยังช่วย 7
10 ชุติมา กรานรอด 7
11 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 6
12 วารุณี เตยโพธิ์ 5
13 สมยศ ศรีสถิตย์ 5
14 รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ 4
15 ธรรมวัตร ยันตะพลา 4
16 อำไพ สุขบำเพิง 4
17 ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ 3
18 จเด็จ เย็นใจ 3
19 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 3
20 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 2
21 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 2
22 สกน รัตนบุศยากร 2
23 นภากาญจน์ สุวรรณคช 2
24 นฤมิต วินนุวัฒน์ 2
25 พรศรี ครอบบัวบาน 2
26 กนกพร ธรฤทธิ์ 2
27 วราภรณ์ จันทร์เทศ 2
28 ทิพาพร อติกานต์กุล 2
29 เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ 2
30 ศิวาวุธ ชูรักษา 2
31 บรรทม โสลา 2
32 อภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา 2
33 เพ็ญนภา เครือเขียว 1
34 สิตา กองคำ 1
35 โกมล เซียสกุล 1
36 วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์ 1
37 อดิศักดิ์ ปัญญานุช 1
38 นพดล นาคเงิน 1
39 สิทธิชัย สุนันท์ศิริกูล 1
40 ณัฏฐ์พัชร์ ภิรมย์กิจ 1
41 สมบูรณ์ รัศมี 1
42 มารุตพงศ์ แสงเจริญถาวร 1
43 ณัฐพร ตันทอง 1
44 สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก 1
45 ศิริธร บุราณุรักษ์ 1
46 วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ 1
47 ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล 1
48 มนฤดี บัวหีบแก้ว 1
49 สาหร่าย เล็กชะอุ่ม 1
50 เขมะจิตติ เขมะโยธิน 1
51 ทศพร พัสดุ 1
52 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
53 ภาคภูมิ อรชร 1
54 เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้ 1
55 นพพร ยิ้มแฉล้ม 1
56 ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 1
57 ยุทธนา ตุ้มน้อย 1
58 จุมพฏ จำเนียร 1
59 สมชาติ เลิกบางพลัด 1
60 วสันต์ อัมพุชินี 1
61 สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ 1
62 เหมือนฝัน เอี่ยมศิริ 1
63 พวงพร ศรีสมบูรณ์ 1
64 ชวณัฎฐ์ คงธนคณา 1
65 นภาลัย คำสีม่วง 1
66 ธนัญชัย พิรุณพันธ์ 1
67 สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต 1
68 ศราวุธ ใจเย็น 1
69 วิศิษฐ ทวีปรังษีพร 1
70 นายสมยศ ปรุงเมือง 1
71 นายคงศักดิ์ ตติยานุกุล 1
72 สราพรรณ พจน์ชนะชัย 1
73 จิรศักดิ์ จงจิตวิมล 1
74 กิจสม พันธุ์โกศล 1
75 นันทชัย ทองแป้น 1
76 กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ 1
77 คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง 1
78 เจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย 1
79 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
80 นิวัฒน์ ตะโพนทอง 1
81 ธเนศ ดวงตา 1
82 ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ 1
83 บุษษา แซ่ลิ้ม 1
84 มาโนช โชติศศิธร 1
85 หทัย พานิชการ 1
86 วิสิทธิ์ชัย นิตยาพร 1
87 สราวุฒิ พรหมเมศร 1
88 ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ 1
89 คนัมพร อินทร์เนตร 1
90 ศรินทร สุวรรณพงศ์ 1
91 ภารตี สราภัสสร 1
92 เสมา สอนประสม 1
93 อนันท์ โอมณี 1
94 วุฒิเดช ธรฤทธิ์ 1
95 จเด็จ เย็นใจ, 2519- 1
96 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 1
97 อรุณี ศรีสวรรค์ 1
98 พรรณี เสถียรศรี 1
99 ฝนแก้ว เทพสุต 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 ศรินรัตน์ วงษ์ลี 1
102 Hussein, Esam 1
103 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
104 บุญเกิด ชูกิจรุ่งโรจน์ 1
105 วิทิต ผึ่งกัน 1
106 ศิริชัย หวังเจริญตระกูล 1
107 กำธร สุนทรปกาสิต 1
108 วิไลรัตน์ สุจริต 1
109 กิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ 1
110 อัครา อัครเนตร 1
111 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
112 ปรีชา การสุทธิ์ 1
113 จีรยุทธ ธำรงพุทธิกุล, 2522- 1
114 ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 7
5 2553 9
6 2552 4
7 2551 7
8 2550 5
9 2549 2
10 2548 6
11 2547 4
12 2546 3
13 2545 5
14 2544 3
15 2543 1
16 2542 3
17 2541 8
18 2540 1
19 2539 4
20 2538 3
21 2537 2
22 2536 3
23 2535 1
24 2533 1
25 2532 3
26 2531 2
27 2529 2
28 2528 1
29 2525 2
30 2522 1
31 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
2 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติการส่งผ่านและการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแผ่นแก้วที่เกิดรอยฟิชชันแฟรกเมนต์
4 การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา
6 การพัฒนาเครื่องจำแนกประเภทของเหลวโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์
7 การพัฒนาเทคนิคในการประเมินเวลาที่สารอยู่ในระบบโดยใช้เรดิโอนิวไคลด์เจเนอเรเตอร์ซีเซียม-137/แบเรียม-137m
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
9 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
10 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจากอิริเดียม-192 โดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
11 การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติ
12 การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม
13 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
14 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์สำหรับจำแนกประเภทของเหลวในภาชนะปิด
16 การสะสมของสังกะสีในปะการังเขากวางโดยใช้สังกะสี - 65 เป็นเรดิโอเทรเซอร์
17 การหาประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาสำหรับตัวอย่างที่มีลักษณะทางเรขาคณิตต่าง ๆ กันโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ISOCS
18 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ธาตุเบาด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานที่กระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์
19 การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ
20 การเตรียมโบรมีน-82 ในรูปของโบรโมเบนซีนสำหรับใช้เป็นสารรังสีติดตาม
21 การออกแบบและสร้างกำบังรังสีสำหรับระบบวิเคราะห์สเปคตรัมรังสีแกมมาโดยใช้น้ำ
22 การวัดปริมาณรังสีจากโทแปสอาบรังสีนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
23 ระบบวัดรังสีแกมมาหลายหัววัดสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งต้นกำเนิดรังสี
ปี พ.ศ. 2552
24 การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
25 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
26 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
27 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
ปี พ.ศ. 2551
28 การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39
29 การวิเคราะห์หาธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแครอต มันสำปะหลังและหัวไชเท้า โดยวิธีแกมมาเรย์สเปกโตรสโคปี
30 การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
31 การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีตโดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน
32 การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน
33 การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39
34 การวิเคราะห์หาธาตุกัมมันตรังสี ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแครอต มันสำปะหลังและหัวไชเท้า โดยวิธีแกมมาเรย์สเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2550
35 การพัฒนาเทคนิคและระบบตรวจสอบการทำลายของหนอนในเมล็ดทุเรียนด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์
36 การตรวจวัดการกัดกร่อนภายในท่อเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา
37 การพัฒนาวิธีสำหรับการตรวจหากับระเบิดโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สเแกตเทอริง
38 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
39 การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2549
40 การวิเคราะห์ธาตุในโบราณวัตถุ ณ พื้นที่โดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีพรอมต์แกมมา
41 การพัฒนาระบบตรวจหารอยต่อระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำในถังเก็บด้วยเทคนิคนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2548
42 การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร
43 การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
44 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
45 การเตรียมแผ่นกรองชนิดแอลฟาแทรก-เอตช์โดยใช้ฟิล์ม LR-115 แบบลอกได้
46 การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา
47 การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่
ปี พ.ศ. 2547
48 การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD
49 การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้าย
50 การวัดอัตราการปลดปล่อยรังสีแอลฟารวมและรังสีบีตารวมจากแผ่นกระเบื้องเซรามิก
51 การพัฒนาหัววัดรังสีพรอพอร์ชันแนลที่มีแอโนดรูปแบบใหม่
ปี พ.ศ. 2546
52 การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม
53 การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
54 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง
ปี พ.ศ. 2545
55 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A
56 การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน
57 การพัฒนาต้นแบบระบบการถ่ายภาพด้วยเทอร์มัลนิวตรอนโดยใช้แคลิฟอร์เนียม-252
58 การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงสัญญาณและโปรแกรมอิมูเลเตอร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ชนิดแจกแจงพลังงาน
59 วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้
ปี พ.ศ. 2544
60 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
61 การหาปริมาณธาตุโบรอนในดินโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รังสีพรอมต์แกมมาจากปฏิกิริยาการจับนิวตรอน
62 การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี
ปี พ.ศ. 2543
63 การหาปริมาณสารปล่อยรังสีแกมมาในน้ำระบายความร้อนปฐมภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
ปี พ.ศ. 2542
64 การพัฒนาเทคนิคเพื่อหาปริมาณเรดอน-222 ในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
65 การวิเคราะห์ธาตุหลักบางชนิดในดิน ณ พื้นที่โดยใช้เทคนิคนิวตรอน
66 การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
ปี พ.ศ. 2541
67 การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา
68 การพัฒนาหัววัดรังสีเอกซ์ชนิดพรอพอร์ชันแนลก๊าซไหลที่ไวต่อตำแหน่งราคาประหยัด
69 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาและนิวตรอนโดยใช้กล้องมองภาพนิวตรอน
70 การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
71 การตรวจหารอยบกพร่องในชิ้นงานอะลูมิเนียมโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโตรสโคปี
72 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ
73 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ
74 การตรวจหารอยบกพร่องในชิ้นงานอะลูมิเนียมโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์ สแตเทอริงสเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2540
75 การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2539
76 การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ
77 การวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง
78 การวัดความชิ้นของแป้งมันสำปะหลัง ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็ว โดยใช้หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี
79 การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2538
80 การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
81 การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน
82 การหาปริมาณไฮโดรเจนโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมา พลังงาน 2.223 MeV จากปฏิกิริยา 1H(n,y)2H
ปี พ.ศ. 2537
83 การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชัน
84 การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2536
85 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
86 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
87 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนัก โดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
ปี พ.ศ. 2535
88 การพัฒนาระบบสร้างภาพสองมิติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ จากการส่งผ่านรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2533
89 การหาปริมาณกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2532
90 เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบ
91 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซเรดอนและทอรอนโดยใช้เอ็นทีดี
92 เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่นของดิน โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนและแกมมา สำหรับงานสร้างถนน
ปี พ.ศ. 2531
93 การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรี
94 การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยเทคนิคแทร็ก-เอตช์
ปี พ.ศ. 2529
95 การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา
96 การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์โดยการใช้กระดาษอัดรูป
ปี พ.ศ. 2528
97 ผลของการลบเลือนของรอยอนุภาคแอลฟาจากก๊าซเรดอน บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท
ปี พ.ศ. 2525
98 การหาอัตราการไหลโดยอาศัยเทคนิคทางนิวเคลียร์
99 การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า
ปี พ.ศ. 2522
100 ศึกษาการสำรวจยูเรเนียมโดยวิธีการแทรค-เอทช์