ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศร์ จันขาว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
4 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 11
5 เดโช ทองอร่าม 11
6 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 9
7 สุพิชชา จันทรโยธา 8
8 ธัชชัย สุมิตร 8
9 อุดร ยังช่วย 7
10 ชุติมา กรานรอด 7
11 อรวรรณ ตรรถนาถ 6
12 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 6
13 สมยศ ศรีสถิตย์ 5
14 วารุณี เตยโพธิ์ 5
15 ธรรมวัตร ยันตะพลา 4
16 อำไพ สุขบำเพิง 4
17 รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ 4
18 ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ 3
19 จเด็จ เย็นใจ 3
20 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 3
21 นฤมิต วินนุวัฒน์ 2
22 นภากาญจน์ สุวรรณคช 2
23 ทิพาพร อติกานต์กุล 2
24 วราภรณ์ จันทร์เทศ 2
25 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 2
26 ศิวาวุธ ชูรักษา 2
27 สกน รัตนบุศยากร 2
28 เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ 2
29 อภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา 2
30 กนกพร ธรฤทธิ์ 2
31 บรรทม โสลา 2
32 พรศรี ครอบบัวบาน 2
33 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 2
34 ฝนแก้ว เทพสุต 1
35 ปรีชา การสุทธิ์ 1
36 อัครา อัครเนตร 1
37 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 1
38 อรุณี ศรีสวรรค์ 1
39 ทรงศักดิ์ องค์วัฒนกุล 1
40 พรรณี เสถียรศรี 1
41 Hussein, Esam 1
42 บุญเกิด ชูกิจรุ่งโรจน์ 1
43 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
44 กำธร สุนทรปกาสิต 1
45 วุฒิเดช ธรฤทธิ์ 1
46 ธเนศ ดวงตา 1
47 ปิยะศักดิ์ วุฒิจรูญพันธ์, 2523- 1
48 ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ 1
49 จีรยุทธ ธำรงพุทธิกุล, 2522- 1
50 วิไลรัตน์ สุจริต 1
51 วิทิต ผึ่งกัน 1
52 กิจสม พันธุ์โกศล 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 สุวิทย์ ปุณณะชัยยะ 1
55 กิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์ 1
56 โกมล เซียสกุล 1
57 มารุตพงศ์ แสงเจริญถาวร 1
58 เพ็ญนภา เครือเขียว 1
59 มนฤดี บัวหีบแก้ว 1
60 สิตา กองคำ 1
61 ศิริชัย หวังเจริญตระกูล 1
62 สาหร่าย เล็กชะอุ่ม 1
63 นพดล นาคเงิน 1
64 วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์ 1
65 อดิศักดิ์ ปัญญานุช 1
66 สิทธิชัย สุนันท์ศิริกูล 1
67 ณัฐพร ตันทอง 1
68 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
69 สุวิทย์ ปุณณขัยยะ 1
70 ศรินรัตน์ วงษ์ลี 1
71 ศิริธร บุราณุรักษ์ 1
72 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
73 จุมพฏ จำเนียร 1
74 ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล 1
75 สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก 1
76 เขมะจิตติ เขมะโยธิน 1
77 อรรถพร ภัทรสุมันต 1
78 วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ 1
79 ศรินทร สุวรรณพงศ์ 1
80 ศิริชัย หวังเจริญกูล 1
81 พวงพร ศรีสมบูรณ์ 1
82 ชวณัฎฐ์ คงธนคณา 1
83 นายสมยศ ปรุงเมือง 1
84 ยุทธนา ตุ้มน้อย 1
85 ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 1
86 สมชาติ เลิกบางพลัด 1
87 ภาคภูมิ อรชร 1
88 เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้ 1
89 นพพร ยิ้มแฉล้ม 1
90 นายคงศักดิ์ ตติยานุกุล 1
91 สราพรรณ พจน์ชนะชัย 1
92 ณัฏฐ์พัชร์ ภิรมย์กิจ 1
93 สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต 1
94 สมบูรณ์ รัศมี 1
95 จิรศักดิ์ จงจิตวิมล 1
96 ธนัญชัย พิรุณพันธ์ 1
97 นภาลัย คำสีม่วง 1
98 วิศิษฐ ทวีปรังษีพร 1
99 ศราวุธ ใจเย็น 1
100 ทศพร พัสดุ 1
101 เหมือนฝัน เอี่ยมศิริ 1
102 สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ 1
103 จเด็จ เย็นใจ, 2519- 1
104 กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ 1
105 คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง 1
106 พรรัตน์ ศรีสวัสดิ 1
107 นันทชัย ทองแป้น 1
108 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
109 อรวรรณ ตรรกนาถ, 2522- 1
110 นิวัฒน์ ตะโพนทอง 1
111 เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- 1
112 เจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย 1
113 มาโนช โชติศศิธร 1
114 วิสิทธิ์ชัย นิตยาพร 1
115 สราวุฒิ พรหมเมศร 1
116 ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ 1
117 วสันต์ อัมพุชินี 1
118 คนัมพร อินทร์เนตร 1
119 อนันท์ โอมณี 1
120 หทัย พานิชการ 1
121 ภารตี สราภัสสร 1
122 เสมา สอนประสม 1
123 บุษษา แซ่ลิ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 7
5 2553 12
6 2552 6
7 2551 7
8 2550 8
9 2549 3
10 2548 6
11 2547 6
12 2546 3
13 2545 5
14 2544 3
15 2543 1
16 2542 3
17 2541 8
18 2540 1
19 2539 4
20 2538 3
21 2537 2
22 2536 5
23 2535 1
24 2533 1
25 2532 3
26 2531 2
27 2529 2
28 2528 1
29 2525 2
30 2522 1
31 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
2 การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติการส่งผ่านและการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแผ่นแก้วที่เกิดรอยฟิชชันแฟรกเมนต์
4 การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา
6 การพัฒนาเครื่องจำแนกประเภทของเหลวโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์
7 การพัฒนาเทคนิคในการประเมินเวลาที่สารอยู่ในระบบโดยใช้เรดิโอนิวไคลด์เจเนอเรเตอร์ซีเซียม-137/แบเรียม-137m
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
9 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
10 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจากอิริเดียม-192 โดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
11 การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติ
12 การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม
13 การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200
14 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์สำหรับจำแนกประเภทของเหลวในภาชนะปิด
16 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา
17 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก
18 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
19 การสะสมของสังกะสีในปะการังเขากวางโดยใช้สังกะสี - 65 เป็นเรดิโอเทรเซอร์
20 การหาประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาสำหรับตัวอย่างที่มีลักษณะทางเรขาคณิตต่าง ๆ กันโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ISOCS
21 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ธาตุเบาด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานที่กระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์
22 การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ
23 การเตรียมโบรมีน-82 ในรูปของโบรโมเบนซีนสำหรับใช้เป็นสารรังสีติดตาม
24 การออกแบบและสร้างกำบังรังสีสำหรับระบบวิเคราะห์สเปคตรัมรังสีแกมมาโดยใช้น้ำ
25 การวัดปริมาณรังสีจากโทแปสอาบรังสีนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
26 ระบบวัดรังสีแกมมาหลายหัววัดสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งต้นกำเนิดรังสี
ปี พ.ศ. 2552
27 การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์
28 Caesium-37/Barium-137m เจเนอเรเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพในการชะสูง สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม(ปีที่2)
29 การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
30 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
31 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
32 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ
ปี พ.ศ. 2551
33 การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39
34 การวิเคราะห์หาธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแครอต มันสำปะหลังและหัวไชเท้า โดยวิธีแกมมาเรย์สเปกโตรสโคปี
35 การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
36 การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีตโดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน
37 การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน
38 การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39
39 การวิเคราะห์หาธาตุกัมมันตรังสี ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแครอต มันสำปะหลังและหัวไชเท้า โดยวิธีแกมมาเรย์สเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2550
40 การพัฒนาเทคนิคและระบบตรวจสอบการทำลายของหนอนในเมล็ดทุเรียนด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์
41 การตรวจวัดการกัดกร่อนภายในท่อเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา
42 การศึกษาปริมาณก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนองครักษ์บริเวณศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์
43 การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์สารกัมมันตรังสีในรูปของเหลวเพื่อการขนส่งทางบกและทางอากาศ
44 การพัฒนาวิธีสำหรับการตรวจหากับระเบิดโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สเแกตเทอริง
45 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
46 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
47 การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2549
48 การวิเคราะห์ธาตุในโบราณวัตถุ ณ พื้นที่โดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีพรอมต์แกมมา
49 การพัฒนาระบบตรวจหารอยต่อระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำในถังเก็บด้วยเทคนิคนิวตรอน
50 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่หนัก
ปี พ.ศ. 2548
51 การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร
52 การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
53 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
54 การเตรียมแผ่นกรองชนิดแอลฟาแทรก-เอตช์โดยใช้ฟิล์ม LR-115 แบบลอกได้
55 การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา
56 การวัดความแรงรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 ในดิน ณ พื้นที่
ปี พ.ศ. 2547
57 การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD
58 การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้าย
59 การวัดอัตราการปลดปล่อยรังสีแอลฟารวมและรังสีบีตารวมจากแผ่นกระเบื้องเซรามิก
60 การพัฒนาหัววัดรังสีพรอพอร์ชันแนลที่มีแอโนดรูปแบบใหม่
61 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา
62 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2546
63 การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม
64 การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
65 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง
ปี พ.ศ. 2545
66 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A
67 การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน
68 การพัฒนาต้นแบบระบบการถ่ายภาพด้วยเทอร์มัลนิวตรอนโดยใช้แคลิฟอร์เนียม-252
69 การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงสัญญาณและโปรแกรมอิมูเลเตอร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ชนิดแจกแจงพลังงาน
70 วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้
ปี พ.ศ. 2544
71 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
72 การหาปริมาณธาตุโบรอนในดินโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รังสีพรอมต์แกมมาจากปฏิกิริยาการจับนิวตรอน
73 การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี
ปี พ.ศ. 2543
74 การหาปริมาณสารปล่อยรังสีแกมมาในน้ำระบายความร้อนปฐมภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1
ปี พ.ศ. 2542
75 การพัฒนาเทคนิคเพื่อหาปริมาณเรดอน-222 ในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
76 การวิเคราะห์ธาตุหลักบางชนิดในดิน ณ พื้นที่โดยใช้เทคนิคนิวตรอน
77 การคำนวณด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพื่อหาความแรงรังสีของสารรังสีติดตามสำหรับฉีดเข้าไปในระบบของเหลว
ปี พ.ศ. 2541
78 การหาปริมาณไขมันในเนื้อหมูบดโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน/รังสีแกมมา
79 การพัฒนาหัววัดรังสีเอกซ์ชนิดพรอพอร์ชันแนลก๊าซไหลที่ไวต่อตำแหน่งราคาประหยัด
80 การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาและนิวตรอนโดยใช้กล้องมองภาพนิวตรอน
81 การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
82 การตรวจหารอยบกพร่องในชิ้นงานอะลูมิเนียมโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโตรสโคปี
83 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ
84 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ
85 การตรวจหารอยบกพร่องในชิ้นงานอะลูมิเนียมโดยใช้ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์ สแตเทอริงสเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2540
86 การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2539
87 การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ
88 การวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง
89 การวัดความชิ้นของแป้งมันสำปะหลัง ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็ว โดยใช้หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี
90 การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2538
91 การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
92 การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน
93 การหาปริมาณไฮโดรเจนโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมา พลังงาน 2.223 MeV จากปฏิกิริยา 1H(n,y)2H
ปี พ.ศ. 2537
94 การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชัน
95 การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2536
96 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
97 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
98 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
99 การพัฒนาวิธีการยัดปริมาณกำมะถันในถ่านลิกไนต์ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
100 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนัก โดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
ปี พ.ศ. 2535
101 การพัฒนาระบบสร้างภาพสองมิติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ จากการส่งผ่านรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2533
102 การหาปริมาณกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2532
103 เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบ
104 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซเรดอนและทอรอนโดยใช้เอ็นทีดี
105 เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่นของดิน โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนและแกมมา สำหรับงานสร้างถนน
ปี พ.ศ. 2531
106 การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรี
107 การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยเทคนิคแทร็ก-เอตช์
ปี พ.ศ. 2529
108 การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา
109 การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์โดยการใช้กระดาษอัดรูป
ปี พ.ศ. 2528
110 ผลของการลบเลือนของรอยอนุภาคแอลฟาจากก๊าซเรดอน บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท
ปี พ.ศ. 2525
111 การหาอัตราการไหลโดยอาศัยเทคนิคทางนิวเคลียร์
112 การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า
ปี พ.ศ. 2522
113 ศึกษาการสำรวจยูเรเนียมโดยวิธีการแทรค-เอทช์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
114 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
115 การพัฒนาวิธีการยัดปริมาณกำมะถันในถ่านลิกไนต์ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
116 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในเครื่องมือ และกากจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม