ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุสร จำปาวัลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2541 1
3 2535 2
4 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยวิธีการฝึกอบรม ในเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2541
2 การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยวิธีการฝึกอบรมในเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2535
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ กับการคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2534
5 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ กับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอุบลราชธานี