ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุสรา แสงอร่าม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนิสา สังข์เจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลไหล่หินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มข้าวกล้องงอก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
4 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
5 ผลกระทบจากการดำเนินงานของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง
6 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
7 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลำปาง
9 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านผาปัง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
10 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลำปาง
11 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
12 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
13 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
15 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการของชุมชนอำแม่พริก จังหวัดลำปาง
16 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
17 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
18 ความต้องการด้านการบริการวิชาการของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดลำปาง
19 การมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านฮ่องกอกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
21 แนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
ปี พ.ศ. 2553
22 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)
23 การใช้ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)
24 การพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1