ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 11
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 5
4 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
6 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
7 ศิริพา อุดมอักษร 4
8 กรแก้ว จันทภาษา 4
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
11 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
12 ไม่มีข้อมูล 3
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
14 Nusaraporn Kessomboon 3
15 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
16 อัญชลี จิตรักนที 2
17 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
20 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
22 สุจินดา สุขกำเนิด 2
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
24 Pattapong Kessomboon 2
25 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
26 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
27 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
28 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
29 Paithip Luangruangrong 1
30 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
32 Narumit Intoyos 1
33 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
34 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
35 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
36 Siripa Udomaksorn 1
37 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
38 นฤมิตร อินทุยศ 1
39 Kunwadee Sripanidkulchai 1
40 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
41 หิรัญ แสวงแก้ว 1
42 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
43 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
44 เดชรัต สุขกำเนิด 1
45 ทิพาพร กาญจนราช 1
46 Surachat Ngorsuraches 1
47 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
48 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
49 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
50 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
51 อมร เปรมกมล 1
52 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
53 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
56 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
57 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
58 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
61 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
62 Khon Kaen University 1
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
64 ธนภร ทองศรี 1
65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
66 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
67 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
68 สุรศักดิ์ สุนทร 1
69 อรณัชชา เซ็นโส 1
70 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
71 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
72 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
73 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
74 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
75 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
76 ภูษิต ประคองสาย 1
77 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
79 สงครามชัย ลีทองดี 1
80 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
81 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
82 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
83 หทัยชนก สุมาลี 1
84 Sripen Tantivess 1
85 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
86 วลัยพร พัชรนฤมล 1
87 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
88 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
89 limw0002@kku.ac.th 1
90 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
91 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
94 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
95 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
96 ครรชิต สุขนาค 1
97 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
98 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
99 โชติรส ละอองบัว 1
100 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
101 Ruksaworn Chai-saard 1
102 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
103 รักษวร ใจสะอาด 1
104 อิสระ 1
105 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
106 วิเชียร เกิดสุข 1
107 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
108 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
109 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
110 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
111 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
112 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
113 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
114 Chotiros Laongbua 1
115 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
116 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
117 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
118 Swansea university 1
119 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
120 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
121 David Hughes 1
122 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 2
12 2545 1
13 2544 2
14 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยคู่ค้าแบบประยุกต์ กรณีศึกษาสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
3 ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
5 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
6 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
7 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
8 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
11 ต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
14 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
15 การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
16 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
18 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
19 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
20 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
23 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
24 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
25 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
26 ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
27 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
28 รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
30 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
31 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
32 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม