ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 11
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
4 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 5
5 กรแก้ว จันทภาษา 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
8 ศิริพา อุดมอักษร 4
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
10 Nusaraporn Kessomboon 3
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
13 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
14 ไม่มีข้อมูล 3
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
16 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
18 สุจินดา สุขกำเนิด 2
19 อัญชลี จิตรักนที 2
20 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
21 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
22 Pattapong Kessomboon 2
23 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
24 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
25 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
26 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
27 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
29 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
30 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
31 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
32 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
33 limw0002@kku.ac.th 1
34 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
36 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
37 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
38 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
39 อมร เปรมกมล 1
40 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
41 อรณัชชา เซ็นโส 1
42 สุรศักดิ์ สุนทร 1
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
45 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 Khon Kaen University 1
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
49 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
50 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
51 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
52 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
53 หทัยชนก สุมาลี 1
54 Sripen Tantivess 1
55 ธนภร ทองศรี 1
56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
57 โชติรส ละอองบัว 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
60 Chotiros Laongbua 1
61 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
62 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
63 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
64 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
66 ครรชิต สุขนาค 1
67 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
68 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
69 วลัยพร พัชรนฤมล 1
70 ภูษิต ประคองสาย 1
71 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
73 สงครามชัย ลีทองดี 1
74 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
75 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
76 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
77 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
78 อิสระ 1
79 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
80 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
81 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
82 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
83 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
84 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
85 วิเชียร เกิดสุข 1
86 Ruksaworn Chai-saard 1
87 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
88 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
89 David Hughes 1
90 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
91 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
93 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
94 รักษวร ใจสะอาด 1
95 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
96 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
97 Swansea university 1
98 หิรัญ แสวงแก้ว 1
99 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
100 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
101 Narumit Intoyos 1
102 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
103 นฤมิตร อินทุยศ 1
104 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
105 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
106 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
107 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
108 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
109 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
111 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
112 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
113 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
114 ทิพาพร กาญจนราช 1
115 เดชรัต สุขกำเนิด 1
116 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
117 Kunwadee Sripanidkulchai 1
118 Paithip Luangruangrong 1
119 Siripa Udomaksorn 1
120 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
121 Surachat Ngorsuraches 1
122 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 2
12 2545 2
13 2544 2
14 2542 2
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยคู่ค้าแบบประยุกต์ กรณีศึกษาสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
3 ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
5 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
6 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
7 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
8 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
11 ต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
14 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
15 การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
16 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
18 การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
19 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
20 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
21 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
22 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
23 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
24 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
25 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
26 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
27 ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ
28 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
29 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
30 รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน
ปี พ.ศ. 2542
31 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
32 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
34 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
35 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
36 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม
37 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในงานสาธารณสุขมูลฐาน