ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
4 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
6 ศิริพา อุดมอักษร 5
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
8 กรแก้ว จันทภาษา 4
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
10 Nusaraporn Kessomboon 4
11 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 อัญชลี จิตรักนที 3
15 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
16 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
17 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
19 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
20 Pattapong Kessomboon 3
21 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
22 ไม่มีข้อมูล 3
23 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
24 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
25 หทัยชนก สุมาลี 2
26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
27 ภูษิต ประคองสาย 2
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
29 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
30 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
32 Swansea university 2
33 David Hughes 2
34 สุจินดา สุขกำเนิด 2
35 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
36 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 Khon Kaen University 2
39 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
40 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
41 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
42 เดชรัต สุขกำเนิด 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
44 ครรชิต สุขนาค 2
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
46 วลัยพร พัชรนฤมล 2
47 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
50 สงครามชัย ลีทองดี 2
51 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
54 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
56 อมร เปรมกมล 1
57 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
58 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
59 สุรศักดิ์ สุนทร 1
60 ธนภร ทองศรี 1
61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
62 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
63 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
64 อรณัชชา เซ็นโส 1
65 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
66 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
67 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
68 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
69 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
70 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
71 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
72 Chotiros Laongbua 1
73 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
74 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
75 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
76 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
77 โชติรส ละอองบัว 1
78 Sripen Tantivess 1
79 limw0002@kku.ac.th 1
80 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
82 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
85 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
86 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
87 วิเชียร เกิดสุข 1
88 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
89 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
90 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
91 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
92 หิรัญ แสวงแก้ว 1
93 ทิพาพร กาญจนราช 1
94 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
95 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
96 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
97 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
98 รักษวร ใจสะอาด 1
99 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
100 Ruksaworn Chai-saard 1
101 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
102 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
103 อิสระ 1
104 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
105 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
106 Narumit Intoyos 1
107 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
108 นฤมิตร อินทุยศ 1
109 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
110 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
111 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
112 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
113 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
114 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
115 Surachat Ngorsuraches 1
116 Kunwadee Sripanidkulchai 1
117 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
118 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
119 Siripa Udomaksorn 1
120 Paithip Luangruangrong 1
121 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
122 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2550 4
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2544 1
7 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
2 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
4 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
5 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
11 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2544
12 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
14 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
15 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
16 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม