ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
4 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
6 ศิริพา อุดมอักษร 5
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 Nusaraporn Kessomboon 4
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
13 กรแก้ว จันทภาษา 4
14 อัญชลี จิตรักนที 3
15 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
16 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
17 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
19 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
20 Pattapong Kessomboon 3
21 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
22 ไม่มีข้อมูล 3
23 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
24 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
25 David Hughes 2
26 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
27 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
28 Swansea university 2
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
30 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
31 Khon Kaen University 2
32 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
34 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
35 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
36 เดชรัต สุขกำเนิด 2
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
38 วลัยพร พัชรนฤมล 2
39 สงครามชัย ลีทองดี 2
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
41 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
42 ครรชิต สุขนาค 2
43 หทัยชนก สุมาลี 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
45 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
46 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
47 สุจินดา สุขกำเนิด 2
48 ภูษิต ประคองสาย 2
49 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
50 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
51 ธนภร ทองศรี 1
52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
53 สุรศักดิ์ สุนทร 1
54 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
55 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
56 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
57 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
58 อรณัชชา เซ็นโส 1
59 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
60 Narumit Intoyos 1
61 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
62 นฤมิตร อินทุยศ 1
63 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
64 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
65 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
66 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
67 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
68 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
69 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
70 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
71 limw0002@kku.ac.th 1
72 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
73 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
75 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
76 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
78 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
79 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
80 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
82 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
83 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
84 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
85 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
86 อมร เปรมกมล 1
87 รักษวร ใจสะอาด 1
88 Ruksaworn Chai-saard 1
89 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
90 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
91 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
92 อิสระ 1
93 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
94 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
95 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
96 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
97 โชติรส ละอองบัว 1
98 Sripen Tantivess 1
99 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
100 Chotiros Laongbua 1
101 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
102 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
103 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
104 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
105 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
106 Surachat Ngorsuraches 1
107 Kunwadee Sripanidkulchai 1
108 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
109 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
110 Siripa Udomaksorn 1
111 Paithip Luangruangrong 1
112 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
113 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
114 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
115 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
116 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
117 วิเชียร เกิดสุข 1
118 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
119 หิรัญ แสวงแก้ว 1
120 ทิพาพร กาญจนราช 1
121 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
122 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2550 4
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2544 1
7 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
2 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
4 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
5 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
11 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2544
12 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
14 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
15 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
16 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม