ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุวงศ์ ชลคุป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nuwong Chollacoop 38
2 Subongkoj Topaiboul 22
3 สุบงกช โตไพบูลย์ 21
4 เกียรติก้อง สุวรรณกิจ 9
5 ชไมพร สุขแจ่มศรี 8
6 ธีรพงษ์ บ่ายเที่ยง 8
7 Chamaiporn Sukjamsri 8
8 Kiatkong Suwannakit 8
9 Teerapong Baitiang 8
10 ธนากร ด้วงมุขพะเนา 7
11 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 5
12 Chinda Charoenphonphanich 5
13 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 3
14 Siriluck Nivitchanyong 3
15 Mongkon Kananont 3
16 Vituruch Goodwin 3
17 มงคล คณานนท์ 3
18 วิทูรัช กู๊ดวิน 2
19 Siwapol Wuttipongprasert 2
20 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
21 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 2
22 Teerapatr Srinorakutara 2
23 ศักดา ธงชาย 2
24 U. Ramamurty 2
25 พงษ์ศักดิ์ พรหมกร 2
26 Upadrasta Ramamurty 2
27 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 2
28 Buppa Puttasawat 2
29 Sakda Thongchai 2
30 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 2
31 Parncheewa Udomsap 2
32 Apichart Suppapitnarm 2
33 Takeyuki Kamimoto 2
34 Pawnprapa Krasae 2
35 Kannigar Dateraksa 1
36 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
37 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
38 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 1
39 Kuljira Sujirote 1
40 Peesamai Jenvanitpanjakul 1
41 Pongsak Prommakorn 1
42 กุณฑินี มณีรัตน์ 1
43 บุษยวรรณ อาริยธรรม 1
44 Piyaboot Ornman 1
45 Busayawan Ariyatum 1
46 Hidenori Kosaka 1
47 Somsak Supasitmongkol 1
48 สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 1
49 ประยุทธ์ คำเรืองศรี 1
50 ยุทธนา ฐานมงคล 1
51 ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ 1
52 Panida Thepkun 1
53 Atsushi Fukuda 1
54 Tuenjai Fukuda 1
55 Peerawat Saisirirat 1
56 K. Eswar Prasad 1
57 N. Chollacoop 1
58 มานิดา ทองรุณ 1
59 S. Topaiboul 1
60 Jarin Smai 1
61 Nuwaong Chollacoop 1
62 Yoothana Thanmongkol 1
63 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
64 A.P. Alur 1
65 K.S. Kumar 1
66 A. Gouldstone 1
67 L. Li 1
68 พนิดา เทพขุน 1
69 Nicha Thongket 1
70 Andrew Gouldstone 1
71 Salmon Kalkhoran 1
72 Sharvan Kumar 1
73 Boonyawan Yoosuk 1
74 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 1
75 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 1
76 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 1
77 Ukrit Sahapatsombat 1
78 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 1
79 Samai Jai-In 1
80 Sittha Sukkasi 1
81 สมัย ใจอินทร์ 1
82 สิทธา สุขกสิ 1
83 Simon Grimley 1
84 Wyn Ellis 1
85 Toshihiro Hirotsu 1
86 Hedinori Kosaka 1
87 Tanakorn Doungmukpanao 1
88 Kittinan Annanon 1
89 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
90 รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ 1
91 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
92 อัญชลี มโนนุกุล 1
93 Raksit Thitipatanapong 1
94 Kunio Takahashi 1
95 Khemmachat Rungsawat 1
96 Anchalee Manonukul 1
97 นิชา ทองเกตุ 1
98 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
99 Attaya Dechatirachon 1
100 Oychai Tongcher 1
101 Ekkarut Viyanit 1
102 Manida Tongroon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 8
3 2552 11
4 2551 16
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Scenario Analyses of Road Transport Energy Demand: A Case Study of Ethanol as a Diesel Substitute in Thailand
2 Role of indenter angle on the plastic deformation underneath a sharp indenter and on representative strains: An experimental and numerical study
ปี พ.ศ. 2553
3 Simulation of Deformation Fields underneath Vickers Indenter: Effects of Power-Law Plasticity
4 Biodiesel as a Lubricity Additive for Ultra Low Sulfur Diesel
5 Challenges and considerations for planning toward sustainable biodiesel development in developing countries: Lessons from the Greater Mekong Subregion
6 Three-dimensional simulation of deformation fields underneath vickers indenter: effects of power-law plasticity
7 EFFECTS OF PLASTIC ANISOTROPY AND HARDENING ON INDENTATION MODULUS OF THIN FILMS
8 Waste shells of mollusk and egg as biodiesel production catalysts
9 Assessment of Neat Palm Biodiesel on Common Rail Vehicles Operated in 60,000-km Real Driving Condition
10 Effect of Ethanol Concentration of Gasohol on Lean Flammability Limit in Direct-Injection Stratified Charge Engine
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการรับจ้างวิจัยจาก NEDO เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย เฟส 2
12 Microstructural simulation of three-point bending test with pre-crack: Effect of sample size and loading configuration
13 Effect of Antioxidants on the Oxidative Stability of Waste Cooking Oil Based Biodiesel under Different Storage Conditions
14 Effect of Biodiesel Properties on Non-Metallic Parts in Diesel Engine
15 Investigations of Engine Performance, Combustion Characteristics and Emissions of a Direct-Injection Engine Using Neat Biodiesel
16 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
17 Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine Using Pure Biodiesel
18 Investigation of Fuel Spray Characteristics of Palm-Derived Biodiesel
19 Effect of Butanol-Diesel Blends on Performance and Emission of Commonrail Engine
20 ผลกระทบของนํ้ามันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว : กรณีศึกษาการใช้งานระยะยาว 2,000 ชั่วโมง และการตรวจสอบเครื่องยนต์
21 Feasibility Study of Using High Butanol-Diesel Blends in Commonrail Engine
ปี พ.ศ. 2551
22 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
23 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล
24 การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ
25 การใช้ไบโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ เป็นสารเติมแต่ง
26 Development of Biodiesel Farm Truck
27 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย
28 รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
29 The Asian Biomass Handbook: A Guide for Biomass Production and Utilization
30 Preliminary Investigation of Cold Flow Improvers for Palm-Derived Biodiesel Blends
31 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
32 Biodiesel as an Alternative Fuel for Direct- Injection Diesel Engine
33 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
34 การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม
35 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตชุมชน: บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อไบโอดีเซลชุมชน
36 ความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้น้ำเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
37 การทดสอบการใช้ไบโอดีเซลล้วนในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว : สมรรถนะ ควันดำ และผลการใช้งานระยะยาว
ปี พ.ศ. 2550
38 สมรรถนะและควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
39 Practical Requirements for Alumina Armor Systems
40 ผลกระทบของพารามิเตอร์เชิงกลต่อการปะทะแบบขีปนบนแผ่นพอลิเมอร์คอมพอสิต
ปี พ.ศ. 2549
41 Errors in resolved modulus during nano-indentation of hard films on soft substrates: a computational study
42 Robustness of the algorithms for extracting plastic properties from the instrumented sharp indentation data
ปี พ.ศ. 2548
43 Microstructural finite element analysis of Mo-Si-B alloy in high temperature applications