ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 Kasidit Nootong 1
4 Chayaporn Supachartwong 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 วินัย งามแสง 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 Acom Sornsute 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 Yeshey Penjor 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 พรรณี กาญจนพลู 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 Boonchai Sangpetngam 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Panee Boonthavi 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1