ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 สมพร พรมดี 1
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 สุวิชา ทองสิมา 1
6 สายฝน ควรผดุง 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 Rajalida Lipikorn 1
25 กมลชนก ยวดยง 1
26 อวย เกตุสิงห์ 1
27 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 Thada Jirajaras 1
30 Walaisiri Muangsiri 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 Varunee Padmasankh 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
40 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
43 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
44 Vanida Chantarateptawan 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 วัฒนชัย สมิทธากร 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 Sumphan Wongseripipatana 1
51 Panee Boonthavi 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 Somying Tumwasorn 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 วิไล ชินธเนศ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 Chalermpol Leevailoj 1
72 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
73 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
75 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 Chakkaphan Sutthirat 1
79 พรรณี กาญจนพลู 1
80 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
81 สุมา เมืองใย 1
82 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
83 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 ชอุ่ม มลิลา 1
88 รุ่งราวี ทองกันยา 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 Yeshey Penjor 1
91 สุมิตรา พูลทอง 1
92 ๋Janes, Gavin W. 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
99 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
105 บรรจง คณะวรรณ 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 Puttipongse Varavudhi 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 Acom Sornsute 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
118 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 Chariya Uiyyasathian 1
121 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 วินัย งามแสง 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 นภสร โกวรรธนะกุล 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Chayaporn Supachartwong 1
148 Jittima Chatchawansaisin 1
149 สิทธิพร แอกทอง 1
150 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1