ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 พรรณี กาญจนพลู 1
4 Chakkaphan Sutthirat 1
5 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 กำจัด มงคลกุล 1
15 Yeshey Penjor 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 วิมล เหมะจันทร 1
19 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
24 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 Supa Chantharasakul 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 บรรจง คณะวรรณ 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Sompol Sanguanrungsirikul 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 ละอองทิพย์ เหมะ 1
39 Phanphen Wattanaarsakit 1
40 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 Acom Sornsute 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 Pantharee Boonsatorn 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 Chariya Uiyyasathian 1
58 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
59 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
60 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
61 Chonticha Srisawang 1
62 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
63 วินัย งามแสง 1
64 Garnpimol C. Ritthidej 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
67 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 Kasidit Nootong 1
74 สิทธิพร แอกทอง 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 Sumphan Wongseripipatana 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
86 สมพร พรมดี 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 อุทัย บุญประเสริฐ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 วิไล ชินธเนศ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
150 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1