ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
4 Boonchai Sangpetngam 1
5 Chalermpol Leevailoj 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 Wilai Anomasiri 1
16 Vanida Chantarateptawan 1
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 Kitpramuk Tantayaporn 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 ชอุ่ม มลิลา 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 Sumphan Wongseripipatana 1
60 Panee Boonthavi 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
70 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
74 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 Acom Sornsute 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 Yeshey Penjor 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 ๋Janes, Gavin W. 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
106 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
108 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
109 วินัย งามแสง 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 Phanphen Wattanaarsakit 1
112 นภสร โกวรรธนะกุล 1
113 สมชัย วัฒนการุณ 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 Pornpimol Muanjai 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 สมพร พรมดี 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 Thada Jirajaras 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 ประธาน ดาบเพชร 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 อวย เกตุสิงห์ 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 วัลลภ แย้มเหมือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1