ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 วิไล ชินธเนศ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 อุทัย บุญประเสริฐ 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 สำเริง แย้มโสภี 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
40 Supa Chantharasakul 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
43 Garnpimol C. Ritthidej 1
44 Panee Boonthavi 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 มยุรี ตันติสิระ 1
49 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
50 Sompol Sanguanrungsirikul 1
51 Ampa Luiengpirom 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
56 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 ศิริชัย ศิริกายะ 1
60 Srilert Chotpantarat 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 Boonchai Sangpetngam 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 วัฒนชัย สมิทธากร 1
71 Jaitip Paiboon 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
74 Vanida Chantarateptawan 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
79 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
80 Phanphen Wattanaarsakit 1
81 Yeshey Penjor 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
93 วินัย งามแสง 1
94 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
95 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 ชอุ่ม มลิลา 1
109 พรรณี กาญจนพลู 1
110 Chakkaphan Sutthirat 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 สิทธิพร แอกทอง 1
114 Chayaporn Supachartwong 1
115 สุวดี ยาป่าคาย 1
116 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
123 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 Kasidit Nootong 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Acom Sornsute 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1