ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
2 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
3 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
4 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
5 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
6 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
7 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
8 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
9 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
10 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
11 - 47
12 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
13 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
14 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
15 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
16 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
17 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
18 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
19 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
20 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
21 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
22 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
23 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
24 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
27 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
28 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
29 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
30 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
31 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
32 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
33 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
34 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
35 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
36 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
37 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
38 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
39 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
40 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
41 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
42 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
43 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
44 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
45 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
46 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
47 ชิษณุชา สัตพนพันธุ์ 6
48 เฉลิม จันทร์สม 6
49 ปราณี นันทศรี 6
50 กัมมาล กุมาร ปาวา 3
51 เบญจพรรณ บุรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2548 3
3 2547 1
4 1086 47
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การถ่ายทอดวิทยาการสกัดรำข้าวสู่ชุมชน
2 การหารูปแบบการสกัดวิตามินบีรวมจากรำข้าว เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้
3 การศึกษาหาปริมาณวิตามินบีรวมจากข้าวประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2548
4 การถ่ายทอดวิทยาการสกัดรำข้าวสู่ชุมชน
5 การหารูปแบบการสกัดวิตามินบีรวมจากรำข้าว เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้
6 การศึกษาหาปริมาณวิตามินบีรวมจากข้าวประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2547
7 การใช้แป้งข้าวกล้องในการผลิตอาหารสูตรปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพจากข้าวเจ้า (Oryza sativa Linn.) และผลิตภัณฑ์