ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชสรา เกรียงกรกฎ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นุชสรา เกรียงกรกฏ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา เกรียงกรกฎ 12
2 งบประมาณแผ่นดิน 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 4
5 2550 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี
4 การจัดสมดุลการผลิตสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต
5 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :
6 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือช่ายอินเตอร์เน็ต ;
ปี พ.ศ. 2553
7 การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
9 วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ
10 ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม สำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
ปี พ.ศ. 2550
12 วิธีการเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรของโรงงานตัวอย่าง