ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชรีย์ ศิริ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นุขรีย์ ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 55
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 37
3 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 25
4 ยุวดี ชูประภาวรรณ 21
5 จิราพร เพชรรัตน์ 19
6 โกศล เจริญสม 18
7 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 10
8 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
9 อรพรรณ เกินอาษา 8
10 โสภณ อุไรชื่น 8
11 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
13 อัจฉรา เพ็งหนู 6
14 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
15 พุฒิพงศ์ โคกคาน 6
16 ศมาพร แสงยศ 6
17 สินีนาฏ รัตนาคะ 6
18 วิยวรรณ บุญทัน 6
19 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
20 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
21 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
22 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 4
23 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
24 กิตติยา สุขเสน 4
25 สุภาณี พิมพ์สมาน 4
26 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
27 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
28 ปวีณา บูชาเทียน 4
29 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 4
30 ดวงทิพย์ กันฐา 4
31 ราตรี ภูศรี 4
32 ภัทรา สารถี 4
33 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
34 สายฝน ทดทะศรี 3
35 ยุวธิดา ศรีพลแท่น 3
36 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
37 วัชรี สมสุข 2
38 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
39 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
40 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
41 จำเป็น อ่อนทอง 2
42 วานิด รอดเนียม 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 2
45 ยุวธิดา ผลแท่น 2
46 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
47 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
48 นุรี อาญาเมือง 2
49 จิราภรณ์ เสวะนา 2
50 ประสงค์ มั่นสลุง 2
51 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
52 เทวี มณีรัตน์ 2
53 สังวอน ไกรวิจิตร 2
54 รัตติรส เชียงสิน 2
55 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
56 มงคล ริยะปาน 2
57 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
58 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
59 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
60 สิริภา แก้วคำแสน 1
61 วิภาลัย พุตจันทึก 1
62 วินิภา ชาลีคาร 1
63 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
64 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
65 พัชรา วงษ์คำอุด 1
66 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
67 สังคม เตชะวงค์เสถียร 1
68 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
69 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
71 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 1
72 นุรี ปัดทุม 1
73 อุบล ตังควานิช 1
74 ยุวธิดา พลแท่น 1
75 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 3
6 2555 4
7 2554 3
8 2553 6
9 2552 12
10 2551 22
11 2550 37
12 2549 4
13 2548 23
14 2547 6
15 2546 2
16 2545 3
17 2544 4
18 2543 5
19 2541 6
20 2540 2
21 2539 2
22 2538 1
23 2536 1
24 1086 1
25 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการกระบวนการผลิตแตนเบียนเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อยอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus manihoti โดยชีววิธี โดยใช้ระดับความเสียหายของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน
5 การควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2556
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
7 การประเมินความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพตัวห้ำต่อประชากรไรขาว และเพลี้ยไฟ และอาการใบหงิกของพริก
8 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2555
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
10 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
11 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
12 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
13 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี II
14 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 10) สัญญาเลขที่ PHD/0076/2550
15 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียวเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
16 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
17 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
18 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
19 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี ภายใต้ชุดโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงภายใต้สภาพควบคุม : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศและการผลิตเมล็ดพันธุ์ในโรงเรือน
20 การเลี้ยงมวนเพชณฆาต Sycanus sp. (Hemiptera : Reduviidae) ในเชิงพาณิชย์
21 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
22 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera Trichogrammatidae)
24 การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
25 การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
26 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 10) สัญญาเลขที่ PHD/0076/2550
27 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชี วินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
28 การบริหารโครงการและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดย ชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
29 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
30 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
31 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
32 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
33 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์ และต่างสภาพพื้นที่
ปี พ.ศ. 2551
34 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี ภายใต้ชุดโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงภายใต้สภาพควบคุม : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศและการผลิตเมล็ดพันธุ์ในโรงเรือน
35 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
36 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
37 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
38 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
39 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
40 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
41 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
42 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae)
43 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
44 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนของหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumor และแมลงเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hymenoptera : Braconidae)
45 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp. (Acari : Phytoseiidae)
46 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
47 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
48 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
49 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อโนทัย วิงสระน้อย)
50 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
51 การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
52 การพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
53 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน
54 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
55 ประสิทธภาพของด้วงเต่า Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia Girault&Dodd ต่อแมลงหวี่ขาว Bemisia tobaci Gennadius
ปี พ.ศ. 2550
56 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
57 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
58 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
59 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
60 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
61 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
62 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
63 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
64 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae)
65 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
66 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนของหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumor และแมลงเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hymenoptera : Braconidae)
67 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp. (Acari : Phytoseiidae)
68 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
69 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
70 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
71 การเลี้ยงมวนเพชณฆาต Sycanus sp. (Hemiptera : Reduviidae) ในเชิงพาณิชย์
72 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
73 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
74 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
75 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
76 การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
77 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
78 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
79 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
80 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
81 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
82 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hynenoptera : Trichogrammatidae)
83 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
84 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงด้วยอาหารเทียม
85 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumov และแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hemenoptera : Braconidae)
86 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp. (Acari : Phytoseiidae)
87 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
88 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
89 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
90 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
91 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
92 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ปี พ.ศ. 2549
93 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
94 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อย ด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
95 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
96 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
ปี พ.ศ. 2548
97 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
98 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ
99 การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
100 การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
101 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
102 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
103 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
104 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
105 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hynenoptera : Trichogrammatidae)
106 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
107 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงด้วยอาหารเทียม
108 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumov และแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp. (Hemenoptera : Braconidae)
109 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp. (Acari : Phytoseiidae)
110 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา
111 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
112 การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
113 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
114 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
115 ประสิทธิภาพขงแมลงเบียนไข่ Anastatus sp. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchacoris humeralis.
116 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
117 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
118 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
119 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
120 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
121 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
122 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
123 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
124 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
125 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus sp. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2546
126 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ III
127 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2545
128 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ II
129 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อย ด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
130 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
131 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
132 ผลของแมลงเบียนต่อบทบาทการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีของด้วงเต่าลาย
133 ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
134 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
ปี พ.ศ. 2543
135 ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
136 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
137 ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
138 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนในการควบคุมแมลงวันผลไม้
139 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. 2541
140 การคัดเลือกเหยื่อของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
141 ผลของแมลงเบียนต่อบทบาทการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีของด้วงเต่าลาย
142 การคัดเลือกเหยื่อของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
143 ผลของแมลงเบียนต่อบทบาทการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีของด้วงเต่าลาย
144 การคัดเลือกเหยื่อของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
145 แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด (จ.ขอนแก่น)
ปี พ.ศ. 2540
146 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนในการควบคุมแมลงวันผลไม้
147 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ปี พ.ศ. 2539
148 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
149 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. 2538
150 แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด (จ.ขอนแก่น)
ปี พ.ศ. 2536
151 ผลของสาร Abamectin (avermectin B1) ต่อ หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
152 การจัดการระบบการผลิตแตนเบียนเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อยอย่างยั่งยืน
153 ผลของชนิดพืชอาหารต่อชีววิทยาของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci และประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ำ Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia
154 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่าตัวห้ำ (stethorus spp.) 3 ชนิดต่อไรแดงวงศ์ Tetranychidae
155 ผลของสาร Abamectin (avermectin B1) ต่อ หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.)
156 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่