ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชรีย์ ศิริ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นุขรีย์ ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 55
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 37
3 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 25
4 ยุวดี ชูประภาวรรณ 21
5 จิราพร เพชรรัตน์ 19
6 โกศล เจริญสม 18
7 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 10
8 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
9 โสภณ อุไรชื่น 8
10 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
11 อรพรรณ เกินอาษา 8
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
13 วิยวรรณ บุญทัน 6
14 พุฒิพงศ์ โคกคาน 6
15 สินีนาฏ รัตนาคะ 6
16 อัจฉรา เพ็งหนู 6
17 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
18 ศมาพร แสงยศ 6
19 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
20 ภัทรา สารถี 4
21 ราตรี ภูศรี 4
22 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
23 กิตติยา สุขเสน 4
24 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 4
25 ปวีณา บูชาเทียน 4
26 สุภาณี พิมพ์สมาน 4
27 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
28 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
29 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
30 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 4
31 ดวงทิพย์ กันฐา 4
32 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
33 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
34 สายฝน ทดทะศรี 3
35 ยุวธิดา ศรีพลแท่น 3
36 ประสงค์ มั่นสลุง 2
37 จำเป็น อ่อนทอง 2
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
39 สังวอน ไกรวิจิตร 2
40 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 2
41 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
42 ยุวธิดา ผลแท่น 2
43 เทวี มณีรัตน์ 2
44 นุรี อาญาเมือง 2
45 จิราภรณ์ เสวะนา 2
46 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
47 มงคล ริยะปาน 2
48 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
49 รัตติรส เชียงสิน 2
50 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
51 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
52 วานิด รอดเนียม 2
53 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
54 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
55 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
56 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
57 วัชรี สมสุข 2
58 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
59 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
60 สิริภา แก้วคำแสน 1
61 วิภาลัย พุตจันทึก 1
62 วินิภา ชาลีคาร 1
63 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
64 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
65 พัชรา วงษ์คำอุด 1
66 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
67 สังคม เตชะวงค์เสถียร 1
68 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
69 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
71 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 1
72 นุรี ปัดทุม 1
73 อุบล ตังควานิช 1
74 ยุวธิดา พลแท่น 1
75 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 7
9 2551 7
10 2550 3
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 6
14 2546 2
15 2545 2
16 2544 2
17 2543 2
18 2541 2
19 2540 1
20 2539 1
21 543 141
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการกระบวนการผลิตแตนเบียนเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อยอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus manihoti โดยชีววิธี โดยใช้ระดับความเสียหายของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน
4 การควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2556
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
6 การประเมินความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพตัวห้ำต่อประชากรไรขาว และเพลี้ยไฟ และอาการใบหงิกของพริก
7 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2555
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
9 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
10 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
11 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี II
12 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 10) สัญญาเลขที่ PHD/0076/2550
13 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียวเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
14 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
15 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
16 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การบริหารโครงการและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดย ชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
18 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
19 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
20 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
21 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
22 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์ และต่างสภาพพื้นที่
ปี พ.ศ. 2551
23 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อโนทัย วิงสระน้อย)
24 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
25 การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
26 การพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
27 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน
28 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
29 ประสิทธภาพของด้วงเต่า Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia Girault&Dodd ต่อแมลงหวี่ขาว Bemisia tobaci Gennadius
ปี พ.ศ. 2550
30 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
31 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
32 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
34 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
35 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
ปี พ.ศ. 2548
36 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
37 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
38 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
39 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
40 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
41 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
42 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
43 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
44 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
45 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus sp. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2546
46 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ III
47 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2545
48 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ II
49 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
50 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
51 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
ปี พ.ศ. 2543
52 ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
53 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
ปี พ.ศ. 2541
54 การคัดเลือกเหยื่อของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
55 ผลของแมลงเบียนต่อบทบาทการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีของด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. 2540
56 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ปี พ.ศ. 2539
57 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 ผลของชนิดพืชอาหารต่อชีววิทยาของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci และประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ำ Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia
59 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่าตัวห้ำ (stethorus spp.) 3 ชนิดต่อไรแดงวงศ์ Tetranychidae