ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชนารถ ศรีวงสิตานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 3
2 นภาพร เปี่ยมสง่า 3
3 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 3
4 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 3
5 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
6 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
7 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
8 ก่อโชค จันทวรางกูล 2
9 มัทยา จิตติรัตน์ 2
10 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 2
11 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
12 เสถียร รุจิรวนิช 2
13 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
14 สุลักษณ์ ศรีบุรี 2
15 ธีรพล คังคะเกตุ 2
16 ธนพรรณ สุนทระ 2
17 ลือชัย ครุธน้อย 2
18 นางพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม 1
19 นายวิษุวัฒน์ แต้สมบัติ 1
20 ดร. กฤษณัส สุรกิตย์ 1
21 ภัคจิรา นาคพล 1
22 น.ส. เจนจิรา จาดจุ้ย 1
23 นายบัณฑิต เจนคุณาวัฒน์ 1
24 นายสุธี แซ่เจีย 1
25 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
26 สุพรรษา บำรุงพงศ์ 1
27 นฤมล ทองแกมแก้ว 1
28 สาวิตรี นาคหอม 1
29 ยุวเรศ เวชกามา 1
30 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
31 รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
32 นายวีระ วงศ์แสงนาค 1
33 รัชนี วีรุตมเสน 1
34 สุวัฒนา จิตตลดากร 1
35 ก่อโชค จันทวรางกูร 1
36 วิชัย สุระพัฒน์ 1
37 สุดสายสิน แก้วเรือง 1
38 นายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์ 1
39 Dr. Ashish Sharma 1
40 มะลิ พงษ์เงิน 1
41 พัชรียา ธานีวรรณ 1
42 จารุวรรณ สาครมณีรัตน์ 1
43 ยุพา ชิดทอง 1
44 สุภาวดี แคลลา 1
45 กาหลง อิ่มสำอางค์ 1
46 วีณา จันทร์ขุนพัฒน์ 1
47 สมพิศ เลิศสงคราม 1
48 ศักรินทร์ นันทะจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 3
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การทำนายการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการการใช้ที่ดินสำหรับบึงบอระเพ็ด
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
3 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
4 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ
6 โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงตอนบน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านแหล่งน้ำของลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด
9 ความสัมพันธ์แบบลุ่มน้ำรวมระหว่างพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM และลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพของลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำปิงตอนบน