ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชนาถ มั่งคั่ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 5
2 เอื้อ สิริจินดา 3
3 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
4 Korff 3
5 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 3
6 สุวรรณา ประณีตวตกุล 2
7 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
8 สุปราณี สุวรรณมาลี 2
9 โสภิณ ทองปาน 2
10 วิรัชนก แสงแก้ว 2
11 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 2
12 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
13 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
14 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
15 ปิติ กันตังกุล 1
16 เดชรัต สุขกำเนิด 1
17 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
18 สมพร อิศวิลานนท์ 1
19 วินัย พุทธกูล 1
20 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
21 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
22 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
23 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
24 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
25 นางสาวจิราภรณ์ อินทสาร 1
26 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
27 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
28 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
29 นงนุช อังยุรีกุล 1
30 นางกุลภา กุลดิลก 1
31 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
32 นางสาวศรัญญา พึ่งผลงาม 1
33 นายไชวิวัฒน์ ศิริปุณย์ 1
34 อ.ชมพูนุท อุปพงศ์ 1
35 อ.สุภาวดี โพธิยะราช 1
36 ธิวา เกษแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 2
7 2549 1
8 2547 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
3 ลักษณะของสื่อที่พึงประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
5 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
6 การจัดทำคู่มือและการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงบูรณ์การหัวข้อ การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
ปี พ.ศ. 2552
7 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
9 การใช้ที่ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โครงการย่อย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกันต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน ))