ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุขรีย์ ศิริ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นุชรีย์ ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 55
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 37
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 29
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 25
5 ยุวดี ชูประภาวรรณ 21
6 จิราพร เพชรรัตน์ 19
7 โกศล เจริญสม 18
8 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 10
9 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
10 อรพรรณ เกินอาษา 8
11 โสภณ อุไรชื่น 8
12 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
14 อัจฉรา เพ็งหนู 6
15 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
16 พุฒิพงศ์ โคกคาน 6
17 วิยวรรณ บุญทัน 6
18 สินีนาฏ รัตนาคะ 6
19 ศมาพร แสงยศ 6
20 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
21 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
22 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
23 สุภาณี พิมพ์สมาน 4
24 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
25 ดวงทิพย์ กันฐา 4
26 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 4
27 ภัทรา สารถี 4
28 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 4
29 กิตติยา สุขเสน 4
30 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
31 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
32 ปวีณา บูชาเทียน 4
33 ราตรี ภูศรี 4
34 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
35 ยุวธิดา ศรีพลแท่น 3
36 สายฝน ทดทะศรี 3
37 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
38 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
39 วัชรี สมสุข 2
40 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
41 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
42 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 วานิด รอดเนียม 2
45 จำเป็น อ่อนทอง 2
46 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 2
47 ยุวธิดา ผลแท่น 2
48 ทัศนีย์ ศิริ 2
49 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
50 นุรี อาญาเมือง 2
51 จิราภรณ์ เสวะนา 2
52 ประสงค์ มั่นสลุง 2
53 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
54 เทวี มณีรัตน์ 2
55 สังวอน ไกรวิจิตร 2
56 รัตติรส เชียงสิน 2
57 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
58 มงคล ริยะปาน 2
59 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
60 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
61 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
62 สิริภา แก้วคำแสน 1
63 วิภาลัย พุตจันทึก 1
64 วินิภา ชาลีคาร 1
65 ทิพวรรณ สุศรี 1
66 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
67 พัชรา วงษ์คำอุด 1
68 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
69 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
70 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
71 สังคม เตชะวงค์เสถียร 1
72 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
73 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
74 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 1
75 นุรี ปัดทุม 1
76 อุบล ตังควานิช 1
77 ยุวธิดา พลแท่น 1
78 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 7
9 2551 7
10 2550 3
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 6
14 2546 2
15 2545 2
16 2544 2
17 2543 2
18 2541 2
19 2540 1
20 2539 1
21 543 141
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการกระบวนการผลิตแตนเบียนเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อยอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus manihoti โดยชีววิธี โดยใช้ระดับความเสียหายของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน
4 การควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2556
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
6 การประเมินความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพตัวห้ำต่อประชากรไรขาว และเพลี้ยไฟ และอาการใบหงิกของพริก
7 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2555
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
9 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
10 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
11 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี II
12 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 10) สัญญาเลขที่ PHD/0076/2550
13 การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียวเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
14 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
15 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
16 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การบริหารโครงการและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดย ชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
18 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
19 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
20 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
21 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
22 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์ และต่างสภาพพื้นที่
ปี พ.ศ. 2551
23 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อโนทัย วิงสระน้อย)
24 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
25 การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
26 การพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
27 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน
28 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
29 ประสิทธภาพของด้วงเต่า Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia Girault&Dodd ต่อแมลงหวี่ขาว Bemisia tobaci Gennadius
ปี พ.ศ. 2550
30 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesta flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่
31 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
32 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาการผลิตแตนเบียนแมลงหวี่ขาว Encarsia sp. ในเชิงพาณิชย์
34 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
35 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
ปี พ.ศ. 2548
36 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
37 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
38 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
39 การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
40 ศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย
41 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
42 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
43 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
44 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
45 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus sp. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2546
46 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ III
47 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2545
48 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ II
49 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
50 การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
51 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
ปี พ.ศ. 2543
52 ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
53 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนไข่ Anastatus SP. ในการควบคุมมวนเขียวส้ม Rhynchocoris humeralis
ปี พ.ศ. 2541
54 การคัดเลือกเหยื่อของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)
55 ผลของแมลงเบียนต่อบทบาทการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีของด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. 2540
56 ประสิทธิภาพของแมลงเบียนในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ปี พ.ศ. 2539
57 การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 ผลของชนิดพืชอาหารต่อชีววิทยาของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci และประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ำ Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia
59 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่าตัวห้ำ (stethorus spp.) 3 ชนิดต่อไรแดงวงศ์ Tetranychidae