ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิ่มอนงค์ งามประภาสม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิ่มอนงค์ งามประภาสม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงของชุมชนบ้านสันดินแดง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
3 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ปลูกพืชหมุนเวียนบ้านสันโป่ง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
4 การมีส่วนร่วมของญาติในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
5 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิต ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาล จังหวัดแพร่
6 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพบุหรี่ของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 กิจกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเอง ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
8 โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันการเสพสารเสพติด ในนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
9 การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ ในการจัดการความเครียด
10 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
11 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของเกษตรกรบ้านม่วงป๊อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
12 วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าลีซอ ที่มีอายุยืนยาว
13 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี พ.ศ. 2548
14 การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 การสังเคราะห์งานการค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2544-2547
ปี พ.ศ. 2543
16 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย
ปี พ.ศ. 2533
17 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกัน ในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัดแพร่