ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นูรูลฮุซนา แวสาเมาะ 4
2 พรรษา บัวรัตนะ 4
3 จารุพรรณ มียิ้ม 4
4 จินตนา นวลละออง 4
5 สิรีธร โสพร 4
6 นันทิยา บำรุงสุข 4
7 ฝาติเม๊าะ และหีม 4
8 อนุสรา ทัศนีย์ปกรณ์ 4
9 อุสมาน สารี 3
10 คณน ไตรจันทร์ 3
11 อับดุลรอนิง สือแต 3
12 อิศรัฏฐ์ รินไธสง 3
13 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร 3
14 กามารุดดีน อิสายะ 2
15 ซุกรี หะยีสาแม 2
16 รอฮานี ดาโอ๊ะ 2
17 มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ 2
18 ซูลฟีกอร์ มาโซ 2
19 แวฮามีดะห์ ยาเมาะ 2
20 สันติ เส็นหมาน 2
21 สามารถ ทองเฝือ 2
22 รุสมานี บินแวสวเหาะ 2
23 อับดุลรอยะ บินเซ็ง 2
24 อับดุลเล๊าะ หมัดอะด้ำ 2
25 นายกิตติพร นพจนสุภาพ 1
26 เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 1
27 กิตติพร นพจนสุภาพ 1
28 กุมาราสวารัน วาดีเวลู 1
29 ประสิทธิ์ รัตนมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 4
3 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมโดยกระบวนการยุติธรรมกรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการเป็นเมืองสีเขียวของเทศบาล ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2561
3 การวิจัยเพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ "โปรแกรมติดตามนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี"
4 การจัดการวัฒนธรรมชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวปัตตานี
5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมโดยกระบวนการยุติธรรมกรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้