ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิเทศ ตินณะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิเทศ ตินณะกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 สุรวิทย์ โยนจอหอ 1
3 ธิคำพร อดทน 1
4 จันทิมา เจริญสุภกร 1
5 สุนทร เฉลิมเกียรติ 1
6 สุเนตร สุธาภุชกุล 1
7 อรรถพร สุริยเลิศ 1
8 กมนทรรศน์ ไชยมณี 1
9 มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ 1
10 ภาวัต วรรธสุภัทร 1
11 รัชดา ตุวินันทน์ 1
12 สมศักดิ์ จิตราภิรมย์ 1
13 สมจินตนา รัตรสาร 1
14 กิตติพงศ์ พัฒนพงศ์ 1
15 นวรัตน์ นพคุณ 1
16 พนม เชื้อทอง 1
17 ผการัตน์ มีหาร 1
18 เกรียงไกร กุญชร 1
19 ณรงค์ คงนวล 1
20 ดุสิต ทำดี, 2520- 1
21 กิติมา วิศวพลานนท์ 1
22 พัชรมณี สุดรัก 1
23 บุญทวี บุญโญ, 2521- 1
24 สมพร พรทิพย์เสถียร 1
25 ธารา มีบุญ, 2520- 1
26 นันทกา โรจนวิภาต 1
27 รัชนีวรรณ ศรีวิเศษ 1
28 ชัยนาม นักไร่ 1
29 เฉลิมศักดิ์ บุญนำ 1
30 อาภาพรรณ ถาวโรฤทธิ์ 1
31 วสันต์ วนิชพิสิฐพันธ์ 1
32 นรบดี นิดรกูล 1
33 สมศักดิ์ เจียมกรกต 1
34 สิทธิศักดิ์ เพชรมาตย์ 1
35 ฐนัส มานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 1
3 2548 2
4 2547 1
5 2546 5
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 4
9 2542 2
10 2540 3
11 2539 5
12 2538 3
13 2536 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของนักเรียนอบรมหลักสูตรระดับสารวัตร
2 คุณภาพชีวิตตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
ปี พ.ศ. 2549
3 สิทธิ สวัสดิการและการปรับตัวของผู้พิการทางสายตา
ปี พ.ศ. 2548
4 มุมมองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย
5 การเสพสื่อลามกอนาจารของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 6
ปี พ.ศ. 2546
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันหวยเถื่อนในกรุงเทพมหานคร
8 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
9 ปัญหาสังคมที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี
10 ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีชุมชนรอบป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี
11 สาเหตุการกระทำผิดวินัยของข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจสันติบาล ที่กระทำผิดระหว่างปี พ.ศ. 2542-2544
ปี พ.ศ. 2545
12 อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม : ศึกษากรณีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
14 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อพฤติกรรมบริโภคของเยาวชนไทยผ่านสื่อภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2543
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม
16 ผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของสตรีทำงานนอกบ้าน : ศึกษากรณีของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความยากจนในชุมชนชนบทของประเทศไทย ศึกษากรณี : บ้านรางกร่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
18 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางไม้เรียงในการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
19 ทัศนคติต่อปัญหาการทารุณกรรมเด็กในครอบครัว
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของผู้ชาย
ปี พ.ศ. 2540
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ที่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
23 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อรถยนต์ส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
24 บทบาทของพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์กับการพัฒนาทางสังคม
25 พฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่กับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
26 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยในอาหารของประชาชน
27 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538
28 พฤติกรรมของคนขับรถเมล์กับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
29 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรของชาวนา อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ของเกษตรกร : ศึกษากรณีเกษตรกรในท้องที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
31 พฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางสังคมจิตวิทยา
ปี พ.ศ. 2536
32 ความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีของบุคคลในกลุ่มอายุ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
33 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยครู : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสายครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในสหวิทยาลัยอีสานเหนือ