ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสิต พันธมิตร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิสิต พันธมิตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพรัช กาญจนการุณ 24
2 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 10
3 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 9
4 สังคม สุวรรณรัตน์ 4
5 ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย 4
6 เจียระไน ภัทราคม 4
7 วุฒิพงษ์ แซ่จุ้ง 4
8 ชัยนันท์ ใจวังเย็น 4
9 อัญชลี เจ็งเจริญ 3
10 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 3
11 คมสัน สุริยะ 3
12 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
13 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
14 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
15 ปัทมา ฉิมพาลี 2
16 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
17 ธีรดา เหล็กงาม 2
18 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
19 นัทธมน ธีระกุล 2
20 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
21 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
22 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
23 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
24 กาญจนา โชคถาวร 2
25 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
26 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
27 ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ 1
28 ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก 1
29 ศรินญา หลวงสา 1
30 จุฑามาศ สุพรจักร 1
31 ดำริ ขวัญสุวรรณ 1
32 กิตติวัฒน์ คมเศวต 1
33 ชวพงษ์ สุขสมัย 1
34 เนตรนิภา เกาะแจ่มใส 1
35 ประไพศรี ทิพย์แก้ว 1
36 ภาณุรณ ฉัตรชัยการ 1
37 สารนาถ สุภา 1
38 สุรศักดิ์ เลี่ยมเลิศ 1
39 ประกายเดือน ธรรมวงค์ 1
40 ณัฐธิดา ชลนาคเกษม 1
41 ยุทธนา ใจการ 1
42 วีระยุทธ เชื้อไทย 1
43 รุจิรา กุศเลิศจริยา 1
44 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 1
45 อัครัช จงจำเนียร 1
46 สุวัฒน์ เลิศชนะวงษ์ 1
47 ศนิธิ รัตนสุรังค์ 1
48 อัครเดช อินชัย 1
49 เลิศลาภ เฉลยเกียรติฉายา 1
50 กาญจนา ลังกาวงศ์ 1
51 อรรถพล มาพวง 1
52 ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์ 1
53 มนสิการ สุขวัฒนา 1
54 อัครา พรหมเผ่า 1
55 สุกัญญา ม่วงพุ่ม 1
56 บริรักษ์ รัตนาวังเจริญ 1
57 อัมราภรณ์ ศรีกาญจนพัฒน์ 1
58 ปาริฉัตร ยาลังกาญจน์ 1
59 เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร 1
60 เจษฎา ดวงแก้ว 1
61 วิลาวรรณ ทะสุใจ 1
62 อรณิชชา อาชีวะ 1
63 ปารมี คำชมภู 1
64 พงศกานต์ บุญมามณี 1
65 ธนิกูล บุญศรีตัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 3
6 2553 5
7 2552 17
8 2551 7
9 2550 1
10 2548 1
11 2547 3
12 2537 2
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5
ปี พ.ศ. 2557
3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา
6 ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
7 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสาม
ปี พ.ศ. 2555
8 กระบวนการทุนทางสังคมกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาของผ้าทอโดยชุมชนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานประเภทเสือภูเขาของผู้ที่ปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่
10 การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮเทลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
11 การศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร๋:
14 ผลกระทบการค้าชายแดนภาคเหนือตอนบน ด้านอำเภอเชียงของ ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้การเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
15 โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับประชาชนในด้านจราจร
16 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ
17 การศึกษาเชิงประจักษ์ความเสมอภาคของอำนาจซื้อระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
ปี พ.ศ. 2553
18 โครงการทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของน้ำตาลลำไย
19 ผลกระทบของการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ต่อกิจการร้านเช่าแผ่นภาพยนตร์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 ผลกระทบของอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในเอเชียโดยวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรซซีฟ
21 ผลกระทบของการส่งออกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการใช้แพนเนลเดตา
22 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
23 การศึกษาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารในภาคเหนือ
24 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน ของการทำฟาร์มไก่ไข่ ในเขตตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
25 การส่งผ่านความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังอัตราดอกเบี้ย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงวิกฤตซับไพร์ม
26 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิกซีลำพูน
27 การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย
28 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
29 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
30 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า ในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง
31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
32 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
33 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวน ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
34 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
35 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
36 การวิเคราะห์ความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย ไปกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม
37 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
38 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน ในกองทุนรวมดัชนีด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
39 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของแบบจำลองความผันผวน ของผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ โดยแบบจำลองการ์ชเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2551
40 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
43 ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
44 การพัฒนาการบริหารเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
45 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดุลสินค้าและบริการ กับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศกำลังพัฒนา
46 การประมาณค่าความผันผวน และพยากรณ์มูลค่ากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยาว โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช และอารีมา-อีการ์ช
ปี พ.ศ. 2550
47 ผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี [Free Trade Area]
ปี พ.ศ. 2548
48 ผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
ปี พ.ศ. 2547
49 ความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางเทคนิคของราคาหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
50 ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ ของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร
51 การค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้า และการป้องกันและปราบปรามของกรมศุลกากร
ปี พ.ศ. 2537
52 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / นิสิต พันธมิตร
53 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้า ของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 The impact of energy consumption, income and population density on CO2 emission: Thailand data