ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสิต พันธมิตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นิสิต พันธมิตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพรัช กาญจนการุณ 24
2 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 10
3 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 9
4 ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย 4
5 วุฒิพงษ์ แซ่จุ้ง 4
6 ชัยนันท์ ใจวังเย็น 4
7 เจียระไน ภัทราคม 4
8 สังคม สุวรรณรัตน์ 4
9 คมสัน สุริยะ 3
10 อัญชลี เจ็งเจริญ 3
11 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 3
12 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
13 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
14 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
15 ปัทมา ฉิมพาลี 2
16 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
17 ธีรดา เหล็กงาม 2
18 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
19 นัทธมน ธีระกุล 2
20 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
21 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
22 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
23 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
24 กาญจนา โชคถาวร 2
25 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
26 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
27 ณัฐธิดา ชลนาคเกษม 1
28 สารนาถ สุภา 1
29 ยุทธนา ใจการ 1
30 วีระยุทธ เชื้อไทย 1
31 อัครัช จงจำเนียร 1
32 สุรศักดิ์ เลี่ยมเลิศ 1
33 รุจิรา กุศเลิศจริยา 1
34 ภาณุรณ ฉัตรชัยการ 1
35 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 1
36 อรรถพล มาพวง 1
37 อัครเดช อินชัย 1
38 เลิศลาภ เฉลยเกียรติฉายา 1
39 กิตติวัฒน์ คมเศวต 1
40 สุวัฒน์ เลิศชนะวงษ์ 1
41 ศนิธิ รัตนสุรังค์ 1
42 มนสิการ สุขวัฒนา 1
43 อัครา พรหมเผ่า 1
44 กาญจนา ลังกาวงศ์ 1
45 ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์ 1
46 เจษฎา ดวงแก้ว 1
47 วิลาวรรณ ทะสุใจ 1
48 อัมราภรณ์ ศรีกาญจนพัฒน์ 1
49 ปาริฉัตร ยาลังกาญจน์ 1
50 พงศกานต์ บุญมามณี 1
51 ปารมี คำชมภู 1
52 สุกัญญา ม่วงพุ่ม 1
53 บริรักษ์ รัตนาวังเจริญ 1
54 อรณิชชา อาชีวะ 1
55 เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร 1
56 ธนิกูล บุญศรีตัน 1
57 ประไพศรี ทิพย์แก้ว 1
58 ศรินญา หลวงสา 1
59 ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ 1
60 เนตรนิภา เกาะแจ่มใส 1
61 ชวพงษ์ สุขสมัย 1
62 ประกายเดือน ธรรมวงค์ 1
63 ดำริ ขวัญสุวรรณ 1
64 จุฑามาศ สุพรจักร 1
65 ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 1
5 2555 7
6 2554 3
7 2553 9
8 2552 20
9 2551 7
10 2550 2
11 2548 1
12 2547 3
13 2537 2
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาล : จังหวัดเชียงรายและนครพนม
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5
ปี พ.ศ. 2557
4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง
5 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา
7 ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
8 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสาม
ปี พ.ศ. 2555
9 กระบวนการทุนทางสังคมกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาของผ้าทอโดยชุมชนท้องถิ่น
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานประเภทเสือภูเขาของผู้ที่ปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่
11 การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮเทลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 การศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร๋:
15 ผลกระทบการค้าชายแดนภาคเหนือตอนบน ด้านอำเภอเชียงของ ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้การเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
16 โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับประชาชนในด้านจราจร
17 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ
18 การศึกษาเชิงประจักษ์ความเสมอภาคของอำนาจซื้อระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของน้ำตาลลำไย
20 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา
22 การเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อี-อ็อกชั่น กับวิธีประมูลแบบเดิม
23 พฤติกรรมของประชาชนในสถานบริการออกกำลังกายลีลาศ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
24 ผลกระทบของการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ต่อกิจการร้านเช่าแผ่นภาพยนตร์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 ผลกระทบของอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในเอเชียโดยวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรซซีฟ
26 ผลกระทบของการส่งออกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการใช้แพนเนลเดตา
27 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
28 การศึกษาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารในภาคเหนือ
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา
30 การเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อี-อ็อกชั่น กับวิธีประมูลแบบเดิม
31 พฤติกรรมของประชาชนในสถานบริการออกกำลังกายลีลาศ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
32 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน ของการทำฟาร์มไก่ไข่ ในเขตตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
33 การส่งผ่านความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังอัตราดอกเบี้ย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงวิกฤตซับไพร์ม
34 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิกซีลำพูน
35 การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย
36 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
37 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
38 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า ในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง
39 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
41 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวน ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
42 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
43 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
44 การวิเคราะห์ความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย ไปกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม
45 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
46 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน ในกองทุนรวมดัชนีด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
47 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของแบบจำลองความผันผวน ของผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ โดยแบบจำลองการ์ชเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2551
48 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต
49 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย
50 ความสัมพันธ์ระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
51 ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
52 การพัฒนาการบริหารเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
53 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดุลสินค้าและบริการ กับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศกำลังพัฒนา
54 การประมาณค่าความผันผวน และพยากรณ์มูลค่ากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยาว โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช และอารีมา-อีการ์ช
ปี พ.ศ. 2550
55 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
56 ผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี [Free Trade Area]
ปี พ.ศ. 2548
57 ผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
ปี พ.ศ. 2547
58 ความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางเทคนิคของราคาหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
59 ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ ของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร
60 การค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้า และการป้องกันและปราบปรามของกรมศุลกากร
ปี พ.ศ. 2537
61 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / นิสิต พันธมิตร
62 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้า ของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 The impact of energy consumption, income and population density on CO2 emission: Thailand data