ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 48
2 ศิริวุฒิ สุขขี 8
3 สิริพร บูรพาเดชะ 6
4 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 5
5 สมพร ภูติยานันต์ 5
6 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 3
7 สุพร จารุมณี 3
8 วารี ไชยเทพ 3
9 มิ่งขวัญ ม่วงมณี 2
10 ศิริพร โอโกโนกิ 2
11 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2
12 อุดมภัณฑ์ ขาลสุวรรณ 2
13 วนิดา ศรีไพโรจน์ธิกูล 2
14 พรทิพา พิชา 2
15 เอื้อพร ไชยวรรณ 2
16 ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล 2
17 วัชราภรณ์ ทศพร 2
18 ภาษิต อนุตระกูล 1
19 วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ 1
20 สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ 1
21 ทรงวุฒิ ยศวิมลรัตน์ 1
22 กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 1
23 ชัยวัฒน์ จาติเสถียร 1
24 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
25 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 1
26 โสระยา ร่วมรังษี 1
27 สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล 1
28 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2550 3
6 2549 5
7 2548 7
8 2547 2
9 2545 1
10 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสภาวะการเตรียมต่อสมบัติของแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางในการเป็นสารช่วยแตกตัวทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2553
3 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางเภสัชกรรมของแป้งจากเมล็ดขนุน
4 การพัฒนาสารช่วยแตกตัวชนิดใหม่จากแป้งข้าวเจ้าดัดแปรชนิดคาร์บอกซีเมทธิล โดยกระบวนการเชื่อมขวางเพื่อใช้ในตำรับยาเม็ด
5 การใช้ประโยชน์ทางด้านชีวภาพจากจุลินทรีย์บางชนิดที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
6 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรไฮดรอกซีพรอพิล-คาร์บอกซีเมทธิล
7 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางเภสัชกรรมของแป้งจากเมล็ดขนุน
8 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรไฮดรอกซีพรอพิลคาร์บอกซีเมทธิล
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาสูตรตำรับแคปซูลสารสกัดเจี่ยวกู่หลาน
10 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดลูกใต้ใบ
11 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของสารสกัดลูกใต้ใบ
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม
13 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโวเดียมคาร์บอกซีเมทธิลที่เตรียมจากข้าวสายพันธ์ต่างๆและศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม
14 การพัฒนาครีมมาสสำหรับทาหลังออกแดดจากสารสกัดเจียวกู้หลาน
15 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ ของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม
16 การพัฒนายาพื้นเจลโดยใช้แป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิล
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลในการพัฒนายาพื้นเจล
18 การพัฒนาสารเคลือบเม็ดยาจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
19 การพัฒนาระบบเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทย เพื่อใช้ในการผลิตอาร์บูติน
20 การพัฒนาสารเคลือบฟิล์มเม็ดยาจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
21 การพัฒนาสารเคลือบฟิล์มเม็ดยาจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
22 การศึกษาศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิล ในการพัฒนายาพื้นเจล
23 การพัฒนาระบบเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทย เพื่อใช้ในการผลิตอาร์บูติน
ปี พ.ศ. 2547
24 การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของไฮโดรควิโนนเป็นอาร์บูตินโดยเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทย
25 ผลของเมทธิลจัสโมเนทต่อการผลิตสารโซลาโซดีนจากแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงของมะเขือเปราะ
ปี พ.ศ. 2545
26 ผลของเมทธิลจัสโมเนทต่อการผลิตสารโซลาโซดีนจากแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงของมะเขือเปราะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 Preparation of Cross-linked Carboxymethyl Jackfruit Starch and Evaluation as a Tablet Disintegrant
28 สมบัติทางเคมีกายภาพและการเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดของแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเชื่อมขวางด้วยอิพิคลอโรไฮดริน
29 Preparation and Physicochemical Properties of Modified Jackfruit Starches
30 Cross-Linked Carboxymethyl Mung Bean Starch as Pharmaceutical Gelling agent and Emulsion Stabilizer
31 Effect of Heat-Moisture Treatment on the Amount and Properties of Resistant Starch from Jackfruit Seed Starch
32 Physicochemical, in vitro Digestibility and Functional Properties of Carboxymethyl Rice Starch Cross-linked with Epichlorohydrin