ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสาพร วัฒนศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพ์วลัญช์ อายุวัฒน์ 3
2 อาภากร มากขุนทด 3
3 รัตติกร เหมือนนาดอน 3
4 วีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์ 3
5 สมศรี ศิริขวัญชัย 2
6 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
7 กรกนก อิงคนินันท์ 2
8 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
9 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 1
10 มหาวิทยาลันนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ 1
11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
12 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
13 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 1
14 ประสิทธิ์ คำพล 1
15 วรางคณา ผลประเสริฐ 1
16 อภิไท สอนทอง 1
17 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 1
18 ปุสตี มอนซอน 1
19 วช. 1
20 กวินธร เสถียร 1
21 อุดมพร แพ่งนคร 1
22 ดวงพร เปรมจิต 1
23 ปราณี นางงาม 1
24 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
25 เนติ วระนุช 1
26 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
27 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
28 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
29 เกศรา บางสารี 1
30 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
31 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
32 โยธิน แสวงดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2541 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สถานการณ์ และแนวทางการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2556
2 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการคุณภาพทางสังคม : จากแนวคิดสู่โจทย์วิจัยในพื้นที่ (พิษณุโลก)
4 ปราชญ์ชาติพันธุ์: พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทดำ ศึกษาเปรียบเทียบ อำเภอบางระกำและอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การรับรู้เกี่ยวกับพลวัตรการเมืองและรากเหง้าทางความคิด ของคนชนบทไทยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
6 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
7 การวิเคราะห์การรอดชีพ
ปี พ.ศ. 2546
8 ทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
9 การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541
10 วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง