ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสาพร วัฒนศัพท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพ์วลัญช์ อายุวัฒน์ 3
2 อาภากร มากขุนทด 3
3 รัตติกร เหมือนนาดอน 3
4 วีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์ 3
5 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
6 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
7 สมศรี ศิริขวัญชัย 2
8 กรกนก อิงคนินันท์ 2
9 อุดมพร แพ่งนคร 1
10 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
11 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
12 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
13 เกศรา บางสารี 1
14 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
17 มหาวิทยาลันนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ 1
18 ดวงพร เปรมจิต 1
19 วรางคณา ผลประเสริฐ 1
20 โยธิน แสวงดี 1
21 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
22 Thanida Boonwanno 1
23 วช. 1
24 ปุสตี มอนซอน 1
25 กวินธร เสถียร 1
26 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 1
27 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 1
28 ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ 1
29 ประสิทธิ์ คำพล 1
30 เนติ วระนุช 1
31 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
32 Nisaporn Wattanasupt 1
33 ฐานิดา บุญวรรโณ 1
34 อภิไท สอนทอง 1
35 ปราณี นางงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 1
6 2551 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2541 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม
ปี พ.ศ. 2557
2 สถานการณ์ และแนวทางการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2556
3 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการคุณภาพทางสังคม : จากแนวคิดสู่โจทย์วิจัยในพื้นที่ (พิษณุโลก)
5 ปราชญ์ชาติพันธุ์: พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทดำ ศึกษาเปรียบเทียบ อำเภอบางระกำและอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
6 การรับรู้เกี่ยวกับพลวัตรการเมืองและรากเหง้าทางความคิด ของคนชนบทไทยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
7 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิเคราะห์การรอดชีพ
ปี พ.ศ. 2546
9 ทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
10 การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541
11 วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง