ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสากร กรุงไกรเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 6
4 2551 2
5 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อ ของเด็กวัยเรียนในชุมชน
2 กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
4 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
5 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออก
7 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
9 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
10 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน
11 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน
12 กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
13 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2540
16 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
17 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
18 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย